15.06.2011 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prof. Ing. Jan Lužný, CSc., nestárnoucí nestor zahradnictví

Nechce se ani věřit, že počátkem února oslaví v plné síle své 85. narozeniny významná osobnost českého zahradnictví a školství, náš drahý kolega Prof. Ing. Jan Lužný, CSc. Narodil se 4. února 1926 v Liptovském Sv. Mikuláši jako nejmladší z pěti dětí. Mládí prožil na Slovensku, které si zamiloval a dodnes ho k němu váže velmi silný vztah. Jeho otec, Oldřich Lužný (1888–1979), diplomovaný agronom, zde působil v letech 1921–1939 a významně se zasloužil o rozvoj, pokrok a osvětu zemědělství v tamní oblasti pod Tatrami.

Před svým působením na Liptově Oldřich Lužný inicioval rozvoj a nejnutnější zemědělská organizační opatření v poválečném období po I. světové válce i v nově vytvořené republice Česko-Slovenské, na Podkarpatské Rusi v Mukačevu. Rozsáhlá a záslužná odborná i osvětová práce otce, stejně jako silná rodinná pouta k půdě, měla na dospívajícího Jana značný vliv – otec Oldřich jak z matčiny, tak z otcovy strany pocházel ze starých selských hanáckých rodin Lužných (původem z Luběnic na Olomoucku) a Mlčochů (původem Určic na Prostějovsku).

Pracovník VÚZ
V roce 1946 Jan Lužný zakončil maturitou (s vyznamenáním) studium na Vyšší hospodářské škole. Od roku 1946 studoval na VŠZ v Brně, kterou ukončil v roce 1950 (také s vyznamenáním). Po ukončení vojenské prezenční služby nastoupil (v roce 1952) do Výzkumného ústavu zelinářského jako inženýr asistent. V ústavu se specializoval na problematiku šlechtění, genetiku a sortimenty. Navrhl racionální šlechtitelské postupy získávání I-linií u košťálovin, metody k provokačním zkouškám na rezistenci u košťálovin a hlávkového salátu. Koncipoval a prakticky realizoval využití čmeláků k řízenému opylování při šlechtění zelenin. Od roku 1957 vedl Oddělení šlechtění, po reorganizaci v roce 1962 se stal zástupcem vedoucího Oddělení šlechtění a světových sortimentů.

Působení na vysoké škole
V letech 1955 – 1960 absolvoval externí aspiranturu pod vedením Prof. Ph. Dr. Franze Frimmela – Traisenau a později Prof. Dr. Ing. Jaromíra Scholze, akad. ČSAZV. V roce 1961 úspěšně obhájil kandidátskou dizertační práci a získal hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd. Od roku 1963 začal externě přednášet na zahradnickém oboru AF VŠZ v Lednici předmět Šlechtění zahradnických plodin. V únoru 1965 se habilitoval na docenta pro obor Šlechtění a genetika zahradnických rostlin (jmenován a ustanoven docentem byl však až v roce 1966). Od tohoto období trvale působil na VŠZ Brno, kde zajišťoval výuku profilové disciplíny Šlechtění zahradnických rostlin, dále předmět Zahradnické pokusnictví a Množení školkařských okrasných dřevin. Od roku 1977 do roku 1992 byl vedoucím katedry Základů zahradnictví VŠZ v Brně (dnes Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně). Působil také několik funkčních období ve funkci pedagogického proděkana.

Mnoho odkazů
Napsal více než 70 původních vědeckých a odborných prací, obhájil 37 závěrečných zpráv výzkumných úkolů, je autorem desítek odborných článků a pojednání. Byl školitelem 18 aspirantů na úseku genetiky a šlechtění zahradnických plodin z Čech i Slovenska a vedoucím velkého počtu diplomových prací. Je autorem odrůdy brokolice ´Vitamina´ a spoluautorem odrůdy ´Ametyst´ popínavé letničky Dolichos lablab. Byl velmi aktivním členem Mezinárodní společnosti Eucarpia se sídlem ve Wageningenu a pouze díky jeho spolupráci se zahraničím proběhlo několik sympozií i v tehdejším Československu – zaměřené na šlechtění melounů (Bratislava), šlechtění mrkve a ostatní kořenové zeleniny (Olomouc), šlechtění okrasných rostlin (Praha).
Přednášel v Budapešti, Weihenstephanu, Leningradě, Moskvě, Plovdivu, Hannoveru, Bělehradě, Hamburku apod. Významná byla jeho činnost ve šlechtitelských a vědeckých radách (např. šlechtitelská rada pro révu vinnou při KVÚVV v Bratislave, šlechtitelské rady v rámci oborových podniků – Oseva, Sempra, Semex, výzkumných ústavů – VŠÚZ Olomouc, VŠÚOZ Průhonice, VÚOOD Bojnice, VŠUO Holovousy apod.).

Aktivní i v důchodovém věku
Ani po odchodu do zaslouženého důchodu nepřestal profesor Lužný aktivně podporovat odbornou činnost mateřského ústavu a Zahradnické fakulty v Lednici. I v současné době je velmi vyhledávaným oponentem dizertačních i diplomových prací, různých výzkumných projektů a závěrečných zpráv. Své celoživotní zkušenosti a poznatky předává studentům a doktorandům, zhodnocuje je také ve formě příspěvků v odborných časopisech a knižních publikacích. Je aktivním členem několika profesních organizací (např. DAGLA), působí v různých hodnotících komisích (např. Flora Olomouc), vědeckých radách, komisích pro doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací apod.
Profesor Lužný je doposud velmi aktivní také v oblasti mapování historického vývoje zahradnictví v českých zemích a na Slovensku. Z prací posledních několika let je možné vyzvednout zejména následující publikace (zpracované v autorském kolektivu): „České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století“ a dvě kapitoly v prestižní knize „Městečko Lednice“. Velké množství informací obsahují také čtyři publikace, vydané postupně v letech 2006 – 2010 pod souhrnným názvem „Historie zahradnictví I - IV“. Neméně záslužná je činnost profesora Lužného v oblasti kinematografie. Podílel se jako scénárista na přípravě a realizaci několika dokumentárních filmů, z nichž nejvýznamnější jsou dva: „Vzpomínka na Prof. Dr. F. Frimmela“ a „Prof. RTDr. Ing. Jaromír Scholz, Dr.H.c., významná osobnost zahradnického vysokého školství“.
V roce 2006 byla celoživotní práce jubilanta v oblasti genetiky a šlechtění oceněna udělením v odborném světě velmi uznávané medaile J. G. MENDELA, v roce 2010 mu jeho mateřská univerzita udělila čestný titul „Emeritní profesor Mendelovy univerzity v Brně“.
Profesor Lužný svým bývalým žákům, kolegům a spolupracovníkům, působících na odborných pracovištích či různých postech v Čechách a na Slovensku, dodnes pomáhá svou radou, zkušenostmi i vrozeným citem pro zahradnictví. Jeho obětavá práce, směřující k podpoře dalšího rozvoje zahradnictví, si zaslouží nejvyššího uznání. Popřejme mu do dalších let mnoho zdraví, elánu a životního optimismu, který tak bohatě rozdává svým blízkým!

Text doc. Dr. Ing. Petr Salaš,
žák a kolega profesora Lužného, Mendelova univerzita v Brně, ZF Lednice
Foto L. Rygl, 9/2010

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down