15.06.2010 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkce českých školkařů roste

Okrasné zahradnictví zahrnuje květinářství a okrasné školkařství. Je plnohodnotnou součástí zemědělství. Produkce ozdobných květin podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla v roce 2008 hodnoty 2,6 mld. Kč, což činí 4,05 % z celkové rostlinné produkce. Oproti roku 2007, kdy činila 2,95 %, se tedy jedná o podstatný nárůst podílu v rámci rostlinné produkce.

Tuzemská produkce okrasných dřevin má dlouhodobě rostoucí tendenci. Výměra ploch pro produkci okrasných školkařských výpěstků činila v roce 2007 celkem 1002 ha a dosáhla celkového objemu tržeb 1 mld. Kč. Cenová hladina u výpěstků z domácí produkce je ovšem výrazně nižší než ceny zboží z dovozu.
Bilance zahraničního obchodu včetně vnitrounijního je výrazně pasivní. V roce 2008 při celkové hodnotě dovozu 552 mil. Kč činil vývoz 142,4 mil. Kč a saldo dosáhlo hodnoty 409,6 mil. Kč. Tendence posledních tří let je u všech tří kategorií – tj. dovozu, vývozu i salda – rostoucí.

Obchod v rámci EU
V rámci Evropské unie, jejímž členem se od 1. května 2004 stala i Česká republika, nejsou pro pohyb zboží stanovena žádná cla ani kvóty. Vzhledem k neexistenci hraničních kontrol a celního řízení mezi státy EU vznikla povinnost evidovat daňové a statistické údaje. Statistikou vnitřního obchodu EU se zabývá systém INTRASTAT. Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR se týká osob registrovaných nebo identifikovaných v ČR k DPH. Práh pro vykazování v roce 2009 činí 8 mil. Kč fakturované hodnoty zboží odeslaného do jiného členského státu EU i přijatého z jiné členské země EU, přičemž zpravodajská jednotka, která překročila osvobozující práh v roce 2008 (tj. 2 nebo 4 mil. Kč), musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2009.
V rámci Společné zemědělské politiky jsou zahrnuty společné organizace trhu s produkty okrasného zahradnictví pod názvem živé rostliny. Skupina živé rostliny zahrnuje široké spektrum produktů – celou kapitolu 06 celního sazebníku, tj. cibule, hlízy, živé rostliny (okrasné rostliny a školkařské výpěstky, sadbu zeleniny, jahodníku a květin apod.) a květinářské produkty.
Obchodní vztahy EU se třetími zeměmi charakterizuje velký počet preferenčních dohod, meziregionálních iniciativ a jiných významných ujednání. Existují i samostatná obchodní ujednání o obchodu s některými zemědělskými výrobky.

Evropské vs. české školkařství
V posledních letech lze charakterizovat evropské školkařství stabilním rozvojem ploch, produkce i obchodu. K nejvýznamnějším zemím se zahradnickou produkcí patří tradičně Nizozemsko, kde se vyprodukuje okolo 30 % veškeré evropské školkařské produkce, což představuje podíl na světovém obchodu s tímto zbožím asi 25 %. Mezi další významné producentské země v Evropě patří Francie, Dánsko, Itálie, Spojené království, Německo a Belgie.
V ČR pokračovalo v roce 2007 rozšiřování výrobní základny školkařských podniků doprovázené růstem produkce okrasných školkařských výpěstků téměř ve všech sledovaných ukazatelích. Podle informací SRS bylo v ČR v roce 2005 bylo registrováno 1411 podniků a ke konci října 2007 již 1541 podniků, které produkují nebo jen nakupují a uvádí do oběhu materiál okrasných, ovocných a lesních dřevin.
Od roku 2001 stabilně roste výměra ploch určených pro produkci okrasných školkařských výpěstků a v roce 2007 se rozšířila na 1447 ha, což představuje nárůst o 29,9 % v porovnání s rokem 2005 (1114 ha). Trendem posledních let je zvyšování ploch energeticky úspornějších foliových krytů na úkor zasklených ploch, z důvodu růstu cen topných médií a vyšších vstupních nákladů na realizaci a vybavení skleníků.

Trendy v posledních deseti letech
Výrazným a setrvalým trendem ve školkařské výrobě po roce 2000 je zvyšování ploch pro dřeviny v kontejnerech a následné zvyšování zaškolkovaných ploch a s tím spojený nárůst produkce základních skupin školkařských výpěstků
Pozitivní trend spojený s růstem produkce základních skupin školkařských výpěstků pokračoval i v letech 2005 a 2007.
Jako pozitivní ukazatel v roce 2007 lze označit zvýšení produkce listnatých stromů z 1,1 mil. ks v roce 2000 na 4,5 mil. ks v roce 2007 (z toho 3,7 mil. ks výpěstků ve volné půdě a 0,8 mil. ks výpěstků v kontejnerech). Z tohoto počtu největší podíl připadá na mladé sazenice a špičáky listnatých stromů, tj. zhruba 2,4 mil. ks. Rozpěstovaný materiál semenáčů a špičáků listnatých stromů využívají zhruba z 20 % školkaři jako podnože pro roubování a očkování kultivarů listnáčů. K tomuto souboru výpěstků lze přiřadit i nedopěstované listnaté stromy, používané realizačními firmami pro výsadby do krajiny.

Vyrábíme stále více
V roce 2007 bylo vyprodukováno 9,9 mil. kusů jehličnatých dřevin (z tohoto počtu 4,7 mil. kusů jehličnatých stromů ve volné půdě a 5,2 mil kusů výpěstků v kontejnerech; jehličnatých keřů 0,8 mil. kusů ve volné půdě a 4,4 mil. kusů výpěstků v kontejnerech). Od roku 2005 dochází k nárůstu produkce o 2,7 mil. kusů, tj. o 20 %. Vysoký podíl připadá na rozpěstovaný materiál semenáčů jehličnatých stromů jak ve volné půdě, tak v sadbovacích jednotkách „obalované sazenice“. Odhaduje se, že minimálně 30 % semenáčů jehličnanů využívají školkařské podniky jako podnože pro roubování jehličnanů. Narůstající obliba zakrslých jehličnanů mezi drobnými pěstiteli a zahrádkáři vede až k nekontrolovatelnému růstu potřeby podnožového materiálu. Tímto se zvyšuje i tuzemská produkce této skupiny dřevin s možností jejího vývozu především do zemí východní Evropy.
Produkce popínavých dřevin v roce 2007 činila 0,81 mil. kusů. Zatímco v roce 2005 oproti roku 2003 dosáhla produkce popínavých dřevin v kontejnerech zvýšení o 55,8 %, v roce 2007 došlo v porovnání s rokem 2005 k poklesu produkce o 32,5 %.
Vřesovištních rostlin bylo v roce 2007 vyprodukováno (z toho 1,2 mil. kusů v kontejnerech a 0,1 mil. kusů ve volné půdě). Produkce vřesovištních dřevin (především rododendronů a azalek) po roce 2000 postupně klesá. Výrazně klesá výroba vřesovištních rostlin u skupiny nízkých azalek, vřesů, vřesovců apod. v kontejnerech (od roku 2003 o 500 tis. kusů) a rovněž všech skupin vřesovištních dřevin ve volné půdě. Jednou z hlavních příčin je růst dovozu spojený s pravidelným zásobováním obchodních řetězců rostlinami z Nizozemska, Německa, a v posledních letech hlavně z Polska.
V roce 2007 se v porovnání s rokem 2003 zvýšila produkce trvalek a skalniček především v kontejnerech zhruba o 520 tis. kusů na 3,4 mil. kusů (tj. nárůst o 11,7 %). Snížila se výroba trvalek ve volné půdě, ale rozšiřovaly se plochy půdy se semennými porosty trvalek. V ČR se specializovalo několik školkařských podniků a organizací na produkci osiva trvalek a trav určených jednak pro farmacii, ale i pro školkařství a sadovnictví v souvislosti se zakládáním lučních porostů v rámci programů péče o krajinu.
V roce 2007 bylo vyprodukováno 1,08 mil. kusů růží (z toho 0,86 mil. kusů ve volné půdě a 0,22 mil. kusů v kontejnerech). Celkově produkce růží ve volné půdě poklesla oproti roku 2005 o 0,6 mil. kusů a zůstala na úrovni roku 2003.

Domácí zboží je levnější
Produkce okrasných školkařských výpěstků (OŠV) má v ČR od roku 1997 nerovnoměrně stoupající tendenci, a to s průměrným meziročním nárůstem přibližně 10 – 15 %. Meziroční nárůst spotřeby je asi 10 – 20 %. Disproporce mezi nárůstem domácí produkce a zvyšující se spotřebou školkařských výpěstků je kompenzována dovozem, který se od roku 1993 každoročně zvyšuje.
Vývoj velkoobchodních cen školkařských výpěstků je na českém trhu od roku 1992 relativně stabilizován. Maloobchodní ceny se do roku 1997 zvýšily v průměru o necelých 80 %. Z tohoto zvýšení připadá 22 % na vrub zavedení DPH. Od 1. 4. 2000 došlo ke snížení DPH na 5 % u osiva a sadby všech skupin školkařských výpěstků. Od 15. 7. 2006 je kapitola 06 celního sazebníku zařazena do skupiny podléhající snížené sazbě DPH, tj. 9 %. Do stejné sazby je zařazena i kapitola 12.
Ve srovnání s jinými komoditami na trhu je nárůst cen školkařských výpěstků nižší. Cenová hladina u výpěstků domácí produkce je výrazně nižší než dovozové ceny zboží ze zahraničí. Ze získaných údajů vyplývá, že k nejvýraznějšímu nárůstu cen došlo u listnatých stromů kategorie 8 – 10 cm, 10 – 12 cm, a to v důsledku zvýšení výrobních vstupů (nárůst mezd, strojní investice a pod.). Srovnání vývoje cen u vybraných školkařských výpěstků domácí produkce z let 1997 až 2003 potvrdilo předpoklad jejich 10 – 15% meziročního nárůstu.
Při stanovení průměrných velkoobchodních cen školkařských výpěstků zůstávají problémy, které vyplývají z rozdílných kvalitativních údajů v rámci jednotlivých druhů dřevin, uváděných v nabídkách školkařských podniků (rozdílné značení velikostních skupin, rozdílný stupeň pěstování – velikost výpěstků, objemy kontejnerů apod.).

Zahraniční obchod stále pasivní
Bilance zahraničního obchodu ČR (včetně vnitrounijního) se školkařskými výpěstky je od roku 1990 pasivní. Po roce 2000 se schodek platební bilance meziročně výrazně prohluboval, po roce 2004 se dá tendence charakterizovat jako kolísavá. V roce 2005 dochází k poměrně výraznému nárůstu exportu z ČR do Ruska, který trval až do konce roku 2007.
Dovoz produktů okrasného školkařtví do ČR se v období let 2004 až 2007 pohyboval více méně na stejné úrovni. V roce 2008 došlo ke skokovému navýšení, obdobně jako v období let 2000 až 2004. Nejvíce dováženou skupinou v roce 2008 byly stromy a venkovní keře, která se na dovozu okrasných školkařských produktů podílela 58,2 %. Další významnou skupinu dovozu představuje skupina rostlin jednoletých a víceletých, jejichž podíl na celkovém dovozu dosáhl 25,6 %. K nejvýznamnějším vývozcům školkařských výpěstků do ČR patřilo tradičně Nizozemsko dále s odstupem Německo, Itálie a Slovensko.
Vývoz školkařských výpěstků z ČR se od roku 2001 zvyšuje. V roce 2008 meziročně vzrostl o 34,8 % a dosáhl hodnoty 142,4 mil. Kč. V tomto roce došlo k podstatnějšímu nárůstu vývozu na Slovensko (+28,6 %). Nejsilnější vývozní položkou jsou stále venkovní stromy a keře, jejichž vývoz výrazně meziročně vzrostl o 10,2 %.

Podle situační a výhledové zprávy Mze ČR zpracovala Helena Piková

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down