20.08.2009 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro rozširenie vedomosti

Problémom verejnej zelene sa na našom pracovisku venujeme od roku 1985. Potvrdili sme predpoklad, že dreviny vo verejnej zeleni sú poškodzované parazitickými hubami, rôznymi živočíšnymi škodcami a spôsobujú veľké škody. Včasná diagnostika, určenie príčin poškodenia je základom určenia účinných ochranných opatrení. Naše skúsenosti zverejňujeme nielen vo vedeckých a odborných časopisoch, ale na seminároch a konferenciách pod názvom „Dreviny vo verejnej zeleni“.

Organizujeme ich v rôznych mestách na Slovensku, aby sa ich mohli zúčastniť záujemci z rôznych oblastí. Doteraz sa konferencie uskutočnili v Nitre, vo Zvolene, Košiciach, Bratislave. V roku 2009 sme túto konferenciu zorganizovali v priestoroch Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen Pobočka biológie drevín Nitra. Spoluorganizátormi boli Mesto Nitra a Slovenská spoločnosť pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.
Cieľom konferencie, ktorú otvoril riaditeľ ÚEL SAV Ing. Jozef Váľka, CSc., bolo rozšíriť poznatky pracovníkov štátnej správy, správcov zelene a pracovníkov projekcií. Pro odborníkov z výskumných pracovísk a vysokých škôl to bola priležitosť odovzdať poznatky, ktoré získali pri riešení grantových projektov SAV a projektov Agentúry na podporu vedy a výskumu v Bratislave. Ústrednou témou konferencie boli problémy pri pestovaní a ochrane drevín vo verejnej zeleni, metódy hodnotenia zdravotného a kondičného stavu stromov, stanovenie životnosti stromov v zmenených podmienkach prostredia, výber vhodných drevín na výsadbu. Séria prednášok sa venovala hodnoteniu drevín v obciach a vo vidieckych sídlach. Významné poznatky sa v zborníku zverejnili z oblasti fytopatológie a entomológie. Pozornosť sa venovala aj trendom modernej záhradnej architektúry, chránených stromom vo verejnej zeleni, alejovým stromom. Účastníkov konferencie zaujali aj prednášky, ktoré sa týkali dokumentov starostlivosti o zeleň a aktuálne problémy z oblasti štátnej správy a ocharany drevín. Pozornosť sa venovala aj biologickej ochrane gaštana jedlého a netradičnej metóde ochrany pagaštana konského technológiou mikroinjektáže.
Rokovania sa zúčastnilo 92 účastníkov, odznelo 25 prednášok z univerzít ako aj z výskumných ústavov, z firiem, ktorí sú spoluriešiteľmi vedeckých projektov a z mestských úradov. Podobne ako počet prednášok bola bohatá aj diskusia. Najčastejšie diskutovanou témou bol okrem výskytu a rozšírenia biotických škodlivých činiteľov problém výrubu stromov a skupiny kríkov vo verejnej a v súkromnej zeleni. Diskutéri vyjadrili negatívne aj pozitívne názory na fakt, že prvostupňovým orgánom vo veciach ochrany drevín sú obecné a mestské úrady. Odporúčali, aby sa prehodnotila ich právomoc pri výrubovom konaní.
Kladom konferencie bola vysoká účasť mladých vedeckých pracovníkov a významných vedeckých pracovníkov, ktorí sú už na dôchodku, ale prišli odovzdať svoje bohaté skúsenosti.
Z konferencie sme vydali zborník, ktorý účastníci konferencie dostali pri registrácii. Editormi zborníka sú Ing. S. Bernadovičová, PhD. a autorka tohto príspevku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down