19.12.2012 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro nové informace na semináře firmy Bayer

V druhé polovině února pořádala společnost Bayer, s. r. o.,
ve třech významných vinařských oblastech jižní Moravy vinařsko-ovocnářský seminář. Jedním z nosných témat vzdělávací akce se stalo úřední oceňování vinic a sadů či využití odpadního materiálu ze sadů a vinic ke kompostování. Samostatná část byla věnována představení nového fungicidního přípravku do vinic a sadů Antre® 70 WG.

Německá společnost Bayer, s. r. o., divize Bayer CropScience patří k předním světovým firmám. Zabývá se vývojem a produkcí přípravků na ochranu rostlin. Kromě poradenské a obchodní činnosti – nabídky herbicidů, pesticidů, insekticidů a mořidel, pořádá česká pobočka firmy několikrát do roka pro své zákazníky a odbornou veřejnost vzdělávací akce. Cyklus seminářů tematicky zaměřený na vinaře a ovocnáře se konal koncem února ve třech termínech ve Znojmě, Hustopečích a Dubňanech.

Jednička na trhu
Dopolední blok přednášek zahájil zástupce společnosti Bayer CropScience pro Českou republiku Ing. Marian Havlíček. V úvodu svého vystoupení seznámil účastníky s postavením firmy Bayer CropScience na trhu ČR, kde zaujímá svými přípravky 45% tržní podíl. Mezi prvních deset fungicidních přípravků patří například: Melody combi® určený proti plísni révové, plísni šedé, bílé hnilobě, červené spále a červené skvrnitosti; Aliette® Bordeaux vhodný vůči houbovým chorobám jak do vinic, tak i chmelnic; Teldor® 500 SC najde k uplatnění při ochraně révy vinné, jahodníku, maliníku, okrasných rostlin a rajčete proti šedé hnilobě, u višní a meruněk proti moniliové spále a u meruněk, broskvoní a nektarinek ještě proti moniliové hnilobě. Nejžádanějším herbicidním přípravkem (62% tržní podíl) je Basta® určený k postemergentnímu ničení plevelů v sadech, vinicích a okrasných kulturách.

Vinohradnická a vinařská legislativa
Problematikou vinohradnické a vinařské legislativy se na semináři zabýval Ing. Michal Eller z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Brno, oddělení registru vinic, Oblekovice. Mezi činnosti oddělení patří:
● registrace vinic – musí být podána do 30 dnů od změny,
● evidence změn na vinici – týká se např. změny pěstitele, parcelního čísla a výměry, odrůdové skladby a klučení. Podle
§ 28, ods. 3, je pěstitel povinen oznámit zrušení a změny do 30 dnů po jejich provedení. Pokud tak neučiní, vystavuje se problémům spojeným se zatříděním vín. Změny lze hlásit prostřednictvím portálu Farmář na www.eagri.cz:
● udělení práv na opětovnou výsadbu,
● převod práv na opětovnou výsadbu,
● povolení nové výsadby.
K dalším činnostem oddělení patří evidence: zahájení (přerušení) či ukončení výroby produktů, zásob vinařských produktů, sklizně hroznů, produkce, zatřídění vín VOC a nově sestupnění vína.
V letošním roce se oddělení registru vinic zaměří především na kontroly podle zákona č. 321/2004 Sb. (o vinohradnictví a vinařství) půdních ploch a osázené plochy vinic, nařízení vlády 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, NK (ES) 436/2009 čl. 5 (o kontrole subjektů pomocí evidence z prohlášení a skutečnosti, evidenci provozoven v LPIS (veřejný registr půdy).

Oceňování vinic a sadů
Zajímavé informace týkající se oceňování vinic a sadů prezentoval na seminářích Ing. Pavel Bíza z Agra pojišťovny, jež se specializuje na zemědělské pojištění a v současné době pojišťuje plochu o výměře téměř 300 000 ha.
Úřední oceňování majetku (vinice a sady) se řídí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Oceňování vinic
Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic jsou podle pěstitelského záměru rozděleny do čtyř částí:
● základní ceny komerční vinice v Kč/m2,
● základní ceny podnožové vinice v Kč/m2,
● základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m2) Kč/m2,
● základní ceny ostatní vinné révy (v pergolách, u zdi apod.) v Kč/keř.
Ceny v jednotlivých kategoriích se odvíjejí od stáří výsadby. Například základní cena komerční vinice v šestém roce věku je 96 Kč/ m2, v šestnáctém 60 Kč/m2. Základní cena podnožové vinice v šestém roce věku je 130 Kč/ m2, v šestnáctém 60 Kč/ m2 a v 26. roce 10 Kč/m2.
Základní cena komerční vinice se však může snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození, nebo když chybí velký počet keřů.
Základní cenu komerční vinice rovněž ovlivňuje počet keřů. O 50 % se cena zvyšuje v případě, kdy počet keřů ve vinici převyšuje 4000 ks/ha, nejvýše však o 2,5 % za každých úplných 100 kusů. Naopak se základní cena může podle počtu keřů snížit. Až o 20 % se může zvýšit základní cena vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů. Jedním z dalších faktorů ovlivňujících základní cenu vinice je její expozice. Cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici, a naopak snížit o 20 % při jejím sklonu k severu.
Zmíněné faktory ovlivňující základní cenu komerční vinice nelze aplikovat u podnožových vinic. Zde však může být cena zvýšena až o 40 %, pokud vinice umožňuje produkci certifikovaného množitelského materiálu.
Oceňování ovocných dřevin
Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby (ceny v Kč/m2) a extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby (ceny v Kč/ kus).
Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1000 m2.
Základní cena ovocných výsadeb se odvíjí od konkrétního ovocného druhu, pěstitelského tvaru a stáří výsadby. Základní cenu lze zvýšit až o 25 % v případě, kdy výsadba byla provedena z prokazatelně zdravých bezvirózních výpěstků nejkvalitnějších odrůd a to za předpokladu, že v den ocenění je ve vynikající (velmi dobrém) pěstební kondici. Naopak, až o 80 % lze snížit základní cenu u ovocných výsadeb zřejmé nedostatečné pěstební péče, mechanického, zdravotního či jiného poškození. Výsledná cena však nesmí být nižší než nejnižší základní cena oceňované ovocné dřeviny.

Nový přípravek proti houbovým chorobám
V rámci vzdělávací akce představili zástupci firmy Bayer CropScience nový fungicidní přípravek Antre® 70 WG s účinnou látkou propineb 700g/kg. Antre® 70 WG je převážně preventivně působící kontaktní fungicid se širokospektrálním použitím. Je určený zejména k ochraně proti strupovitosti na jádrovinách, peronospoře, červené spále a černé skvrnitosti na révě vinné, dále pak plísni bramborové. U jádrovin se přípravek aplikuje proti strupovitosti výhradně preventivně, optimálně před květem, nejpozději před ukončením kvetení. Povoleny jsou maximálně dvě aplikace během jednoho vegetačního období. Intervaly mezi jednotlivými ošetřeními jsou stanoveny v rozmezí 7–10 dnů. Proti strupovitosti se aplikuje 0,65 až 0,75 kg/1 m výšky koruny, maximálně však 2,25 kg/ha v 200–1000 l vody (podle vývojové fáze a velikosti listů). Antre je účinnou náhradou za Mancozeb, Captan
Ve vinicích se Antre® 70 WG rovněž používá výhradně preventivně. Optimální období pro aplikaci přípravku je před květem, ale účelné a ekonomické řešení nabízí až do období uzavírání hroznů. Doporučené intervaly mezi aplikacemi jsou v rozmezí 7–14 dnů. Proti plísni révové se do počátku kvetení aplikuje 1 kg/ha, od počátku kvetení pak 1,2– 2 kg/ha. Proti červené spále 1,5 kg/ha do období nasazování bobulí, poté 2 kg/ha. Stejná dávka se aplikuje krátce po vyrašení do období třech listů.
Díky vysokému obsahu zinku (157/5 g zinku/kg formulovaného přípravku) se aplikací Antre® 70 WG dostává rostlinám kromě ochrany proti chorobám i tento mikroprvek (Zn) v pohotově přijatelné formě. Jeho nedostatek způsobuje chlorózy listů včetně deformací a zakrslého růstu listů i celé rostliny. Deformacemi mohou být poškozeny plody i hrozny.
K dalším přednostem Antre® 70 WG patří jeho mísitelnost s většinou běžných fungicidů a při dodržení aplikačních dávek a aplikačních podmínek může být přípravek použit v integrovaných systémech ochrany rostlin.
Vzhledem ke způsobu působení (účinkuje na povrchu rostlinných pletiv, do vodivých pletiv neproniká a není tak systémově rozváděn) nevykazuje Antre® 70 WG sklony ke vzniku rezistence.

Kompostování réví a matolíny
Vinařsko-ovocnářský seminář využila k prezentaci strojů a zařízení ke zpracování biologicky rozložitelného materiálu v sadech a vinicích firma Garnea, a. s., z Neplachova nedaleko Veselí nad Lužnicí. Společnost se zabývá prodejem a následným servisem zemědělské a stavební techniky. Garnea je generálním zástupcem německého výrobce (třetí největší na světě) zemědělských strojů DEUTZ-FAHR pro Českou republiku. DEUTZ-FAHR nabízí českým zákazníkům účelové třídy traktorů pro polní, pícní, komunální, zahradní, chmelařské i viniční práce s širokou paletou využití a výkonem od 25 do 275 k. Dodává řadu velice žádaných modelů s plynulou převodovkou, a to i ve slabších výkonových třídách.
V druhé části svého vystoupení se Ing. František Jarec, vedoucí prodeje společnosti Garnea, věnoval problematice zpracování biologicky rozložitelného materiálu v sadech a vinicích. Upozornil na možnosti využití běžně dostupného materiálu ze sadů a vinic ke kompostování. Jedná se především o využití réví, kterého získáme v čerstvém stavu z jednoho hektaru 2–2,8 tuny. Ke kompostování se dají také využít matoliny, při vylisování vína získáme při výnosu 12 t/ha přibližně 3,5 t odpadu. V sadech lze využít ke kompostování veškerou dřevní hmotu. Často rovněž bývá opomíjena travní hmota, kterou můžeme získat při sečení meziřadí.
Roli jednotlivých živin ve výživě révy vinné se na semináři věnoval Ing. Georgi Kostov ze společnosti YARA Agri Czech Republic s. r. o., dceřiné společnosti globálního světového výrobce průmyslových hnojiv Yara International ASA se sídlem v norském Oslu.

Text a foto Arnošt Jílek

Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down