Autor
Kategorie:
Nezařazené

Příklady táhnou …

Podívejme se na některé příklady z Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství (dále OP RVMZ) z období let 2005 – 2006. Uvedené uskutečněné projekty jsou inspirací v současném plánovacím období EU v letech 2007 – 2013 v Programu rozvoje venkova, který nabízí každoročně dotační příležitosti pro žadatele.

V minulém plánovacím období Evropské unie 2000 – 2006 si mohli zahradníci vyhledat priority a opatření pro zlepšení vlastního podniku, výstavbu a modernizaci skleníkového hospodářství. Školkaři mohli navíc pomoci svým zákazníkům zlevnit zakázku zpracováním a vyřízením dotace, např. při ozelenění center sídel na Státním zemědělském a intervenčním fondu.

Problematika obchodních center

O umění dobře prodat květiny a školkařské zboží jsme se dočetli na stránkách časopisu Zahradnictví několikrát. Správně založené zahradnické centrum je jedním z předpokladů zahradnického maloobchodu a v historických dobách jsme jezdili obdivovat zahradnická centra do Německa, Dánska a Nizozemska. Nepochopím nikdy české mladé rodiny s dětmi, které sobotní volno tráví v supermarketech, ale takové zahradnické centrum, to je něco úplně jiného …. Zde najdete inspiraci, poučení a poradenství, ti lepší vám nabídnou katalog vzorových zahrad, najdete zde dětský koutek, kde se děti učí přesazovat květiny, vlídný prodavač – zahradník vám poradí se řezem či ochranou rostlin. V kontejnerovně poznáte další kultivary, všude jsou jmenovky s vyobrazením rostlin, původem, nároky na stanoviště a cenou. Katalog je zdarma a v křesílku si dáte dobrou kávu a vůbec nelitujete utracené větší finanční částky za rostliny a zahradní doplňky. Navíc jste měl zahradnické centrum při cestě a parkoviště bylo dostatečně velké, tak proč zde nezastavit.

Projekt 1 – výstavba zahradnického centra

Jedno takové vzorové specializované zahradnické centrum najdete ve Středočeském kraji při silnici spojující Slaný a Louny v obci Třebíz. Dokončením projektu pro OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství zde vzniklo moderní zahradnické centrum evropské úrovně. Příjemcem dotace je Vlastimil Kastner a projekt byl realizován v období duben 2005 – březen 2006. Základním cílem projektu bylo:
• vybudovat zahradnické centrum,
• vytvořit pěstební a prodejní plochy,
• vybudovat jezera pro pěstování vodních a bažinných rostlin.

Zahradnické centrum Třebíz se specializuje na živé bambusové rostliny pro zahrady a interiéry. V nabídce mají přes 25 druhů ve velikostech od 0,3 m až po pěti metrové rostliny v různě objemných kontejnerech. V zahradnickém centru si lze objednat realizaci zahrady a se smyslem pro umění japonských zahrad vám odborníci vyberou nejen rostliny, ale i přírodní kámen a další doplňky. Jak říká Vlastimil Kastner, každý kámen je tvarově velmi rozmanitý, což zapříčiňuje jeho jedinečností. Pro každou konkrétní zahradu musíme volit velikost, tvar a množství kamenných prvků velmi střídmě. Skladba kamenů má svá pravidla a vždy musí něco vyjadřovat. Tyto přírodní unikáty dodají zahradě určitý smysl.
Finanční prostředky byly získány z opatření OP RVMZ I.1.2 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků a podopatření Prohlubování diverzifikace zemědělských činností.
Základním přínosem projektu bylo vybudování zahradnického centra. Na pěstebních plochách jsou testovány nové kultivary rostlin, které jsou posléze nabízeny zákazníkům. Nově zbudované vodní plochy umožnily shromáždění ucelené kolekce vodních, bažinných a pobřežních rostlin. Součástí zahradnického centra je také největší kolekce bambusů a japonských javorů.

Projekt 2 – rozšíření kulturní nabídky

Další inspirující příklad najdeme v uskutečněných realizacích s krajinářskou tématikou. Město Vlašim s projektem, který nese název: Sochařské sympozium, v prioritě II s názvem Rozvoj venkova získalo finanční prostředky nejen na rozšíření kulturní nabídky města o oživení turistického ruchu, ale město se stalo majitelem čtyř soch, které ovlivňují atraktivitu zámeckého parku ve Vlašimi.
Sochařské sympozium je novou kulturní akcí, která zlepšuje nabídku pro návštěvníky zámeckého parku.
Žadatelem bylo město Vlašim. Projekt byl uskutečněn v období srpen – září 2005. V základním zdůvodnění projektu město uvedlo rozšíření nabídky pro návštěvníky parku, oživení turistického ruchu a v neposlední řadě rozšíření kulturní nabídky města.

Projekt 3 – posílení ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability – mocný nástroj nejen ekologů a ochránců přírody, ale i úředníků odboru životního prostředí v sídlech. Máme ještě stále v mapách řadu navržených biocenter a biokoridorů, učíme na školách ekologickou stabilitu. Ale zrealizovaných návrhů biokoridorů, polních cest či výsadeb rozptýlené zeleně je stále málo. Pozemkový úřad v Kutné Hoře provedl s pomocí OP RVMZ realizaci ÚSESu s vodní plochou v katastrálním území Vlkaneč.
Základním přínosem projektu je příspěvek k pozitivnímu dopadu na životní prostředí. Výsadbou zeleně a stavbou vodního díla došlo k výraznému posílení ekologické stability krajiny, ke zvýšení retenční schopnosti půdního profilu a zamezení nepříznivých účinků případných přívalových dešťů na dané území. Příjemcem pomoci byl Pozemkový úřad a v rámci podopatření 2.1.1 byla realizace uskutečněna v období jednoho roku tj. od června 2005 do června 2006.
V opatření 2.1.1 Pozemkové úpravy žadatel Pozemkový úřad získal dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů, což by mělo být inspirující pro školkařské firmy pro jednání s příslušnými Pozemkovými úřady.

Projekt 4 ¬¬– zalesnění

Další vzorový projekt je opět s krajinářským zaměřením. Kolik máme ploch evidovaných jako orná půda s náletem plevelných dřevin? A přitom se nabízí finanční prostředky na zalesnění a zlepšení krajinotvorné funkce těchto lokalit. Příjemce dotace Městské lesy Hradec Králové, a. s., v rámci opatření I.3.4 zpracoval projekt Zalesnění “Okrouhlík“. Na lokalitě původně intenzivně využívané pro zemědělskou činnost se delší dobu nehospodařilo a docházelo k náletu plevelů a alergenních rostlin. Zalesněním pozemků došlo k naplnění funkcí zeleně a nové porosty přispívají ke zlepšení krajinného rázu. Vzhledem k lokalitě příměstského charakteru je mimo krajinných funkcí, významná i funkce rekreační.
Ve zdůvodnění přínosu podobného projektu uvádíme: zvýšení biodiverzity krajiny, využití neobhospodařovaného území a v neposlední řadě omezení výskytu a šíření plevelných bylin v kulturní krajině.

Projekt 5 – Obnova funkce rybníka

V opatření 2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů byla provedena oprava rybníka Šnopstajch II v k.ú. Líté na Plzeňsku. Příjemcem dotace je fyzická osoba. Ve zdůvodnění projektu je uvedena obnova a rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl, dále zapojení rybníků do rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží, biocenter a biokoridorů. Realizace projektu zajistila odpovídající akumulaci vody v krajině a kvalitu povrchových vod.
Základním přínosem podobného projektu je obnova funkce rybníka s možností využití pro závlahy okolních pozemků. Zlepšení odtokových poměrů v období tání a dešťů se dosáhlo vyčištěním vodoteče nad a pod nádrží. Odstraněním silného podmáčení v blízkosti rybníka došlo ke zlepšení stavu lesa v nejbližším okolí. Uskutečněním projektu v období od prosince 2005 do listopadu 2006 vlastník rybníka přispěl výrazně k uchování vodohospodářského a krajinotvorného prvku v budoucnosti.
Závěrem si lze jen připomenout, že Program rozvoje venkova se svými čtyřmi prioritními osami a podobnými dotačními příležitostmi je pro vás každoročně nachystán a je pouze na nás, jak jej budeme umět naplnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *