Přehled platných ČSN pro čerstvou zeleninu a sušené ovoce a zeleninu

S účinností od 1. července 2003 vydal Český normalizační institut tyto ČSN:

ČSN 46 3125 Petržel, pastinák
ČSN 46 3126 Řepa salátová
ČSN 46 3127 Ředkev
ČSN 46 3128 Vodnice
ČSN 46 3129 Celer bulvový

a současně zrušil dosud platnou ČSN 46 3120 Kořenová zelenina. Protože pro uvedené druhy neexistují normy EHK/OSN ani EU, vycházelo se při tvorbě jednotlivých samostatných ČSN z dosud platných požadavků a připomínek Zelinářské unie Čech a Moravy a České zemědělské a potravinářské inspekce. Po vzoru norem EHK/OSN a EU byly doplněny požadavky na balení a označování.

K 1. září 2003 jsou tedy v platnosti tyto ČSN:

Povinnost dodržení požadavků na jakost stanovených uvedenými normami (s výjimkou ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu, jejíž požadavky jsou pouze doporučující) vyplývá ze zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a z vyhlášky MZe č. 332/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 92/2000 Sb.

Základní požadavky na jakost uvedených druhů, které musí být dodrženy, jsou stanoveny vyhláškou MZe č. 332/1997 Sb., ve znění vyhlášky MZe č. 92/2000 Sb.

V červnu t.r. vyšla ve Sbírce zákonů, částce 59 Vyhláška MZe č. 157, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Vyhláška, kterou bude nahrazena dosavadní vyhláška MZe č. 332/1997 Sb., ve znění vyhlášky MZe č. 92/2000 Sb. nabude účinnosti až dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Protože vyhláška obsahuje řadu změn především u zpracovaného ovoce a zeleniny bylo by vhodné se s ní seznámit ještě před nabytím její účinnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *