Povinnosti a nároky zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem

Povinnost zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví při práci se nevztahuje jen na zaměstnavatele, ale dotýká se i zaměstnanců, kteří jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec dokonce může odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci povinni například účastnit se školení, chodit na pracovně-lékařské prohlídky, dodržovat stanovené pracovní postupy, nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje apod. Pokud zaměstnanec narazí na nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, je povinen oznámit to svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Dále platí zásada prevence – povinností zaměstnance je počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je zaměstnanec povinen upozornit na ni nadřízeného vedoucího zaměstnance. Stejně tak pokud zaměstnanec zjistí, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Mgr. David Šupej,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý text článku naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *