Použitie Ekofertu pri pestovaní papriky na rýchlenie

Ekofert je prírodné organické hnojivo z mletého lignitu určené pre všetkých, ktorí pestujú rastliny v záhradke, na balkóne, na poli či v skleníku, v ovocnej a lesnej škôlke, alebo si zakladajú nový trávnik a robia záhradnícke úpravy.

Ekofert môžeme použiť ako samostatné hnojivo alebo ho zapracovávame do kompostu, čím dodávame do pôdy organickú hmotu a stavebnú látku každej rastliny – uhlík (podobný efekt dosahujeme pri hnojení maštaľným hnojom alebo záhradníckym kompostom). Pri aplikácii 1 kg Ekofertu dodáme do pôdy toľko uhlíka a humusových látok, ako keby sme prihnojili dávkou 8 kg dobrého kompostu, alebo 4 kg maštaľného hnoja. Ekofert neobťažuje zápachom a neprináša do pôdy semená burín a škodlivé činitele, akými sú choroby a škodce.
Ekofert zapracovaný do pôdy napomáha k zlepšeniu účinnosti napr. herbicídov, znižuje obsah dusičnanov v dopestovaných plodoch zelenín a v prípade znečistenia pôdy ťažkými kovmi zamedzuje ich prechodu do rastlín. Je určený do ľahkých a stredne ťažkých piesočnatých pôd, chudobných na organickú hmotu, pomáha zadržiavať vodu v orničnej vrstve. Uplatnenie nájde však i na ťažkých pôdach, ktoré prevzdušňuje a odľahčuje. Odporúča sa používať všade tam, kde sa neaplikuje maštaľný hnoj či zelené hnojenie.
Ekofert v pôde zabezpečuje
– zvýšenie:
* počtu vzídených rastlín po výseve
* objemu nadzemnej časti rastlín
* rýchlosti zapájania sa rastlín v radoch a medziradoch
* nárastu koreňovej sústavy a zlepšenia zakoreňovania
* obsahu bielkovín v semenách strukovín
– zníženie:
* výskytu hubových chorôb rastlín pestovaných v uzavretých priestoroch
* výskytu viróznych chorôb na zemiakoch.
Dávkovanie: 30 – 50 kg.100 m-2 jedenkrát za 4 roky – hnojivo na jeseň alebo skoro na jar rozmetáme a zapracujeme do hĺbky 10 cm.
Ekofert sme skúšali na rýchlenej zeleninovej paprike, pestovanej podľa bežných pestovateľských metodík v spone 50 x 30 cm s počtom 7 rastlín na 1 m2. Vo fóliovom kryte s rozlohou 660 m 2 sme pestovali 4620 rastlín.
Sledované parametre:
– celková úroda, zdravotný stav, obsah dusičnanov v plodoch v priebehu vegetácie (vždy s porovnaním na kontrolu)
– stanovenie obsahu živín v pôde pred, počas a po realizácii pokusu.
Aplikácia Ekofertu
Minimálne 4 týždne pred výsadbou zeleninovej papriky sme zapracovali do hĺbky asi 10 cm dávku 5 t.ha-1 ( 50 kg.100 m-2 ). Nakoľko rozklad Ekofertu je vo fóliovom kryte rýchlejší, aplikovali sme hnojivo opakovane po 2. roku pokusu.
Varianty pokusu
* Ekofert v sólo aplikácii na ploche 330 m2
* Ekofert + NPK na ploche 165 m2
* Kontrola na ploche 165 m2.
Miesto založenia pokusu: vo fóliovom kryte, na pôde slabšie zásobenej priemyselnými hnojivami, typ pôdy – ľahká, hlinito – piesočnatá, so slabou zásobou humusu.

Dosiahnuté výsledky a porovnania s plánovanými cieľmi
Vplyv prírodného hnojiva Ekofert sme skúšali vo fóliovom kryte s piesočnatou pôdou, so slabou zásobou humusu a živín. Štyri týždne pred výsadbou priesad papriky sme do pôdy zapracovali Ekofert v dávku 50 kg.100 m-2 do hĺbky 10 cm . V roku 2001 sme pestovali odrodu zeleninovej papriky ´Slovakia´. Pokus sme založili na ploche 660 m2 s počtom 4620 rastlín rozdelených do troch variantov ( Ekofert v sólo aplikácii, Ekofert + NPK a kontrola). Najvyššiu úrodu plodov z jednej rastliny dosiahol variant Ekofert + NPK (0,986 g). Najvyššie zvýšenie úrody z 1 m2 v porovnaní s rokom 1999 sme dosiahli pri variante Ekofert v sólo aplikácii (2,18 kg.m-2).
Ďalej sme sledovali vplyv Ekofertu na obsah dusičnanov v plodoch papriky. V našom pokuse sa obsah dusičnanov pohyboval hlboko pod povolenú normu.
Rozbor pôdy sme robili pred zapracovaním Ekofertu počas vegetácie a po ukončení vegetácie vo variantoch Ekofert v sólo aplikácii, Ekofert + NPK a kontrola Sledovaním sme zistili, že sa čiastočne prejavili pozitívne chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti ekologického organického hnojiva Ekofert. Nakoľko pôda na sledovanom stanovišti obsahuje málo N- organického a humusu, pôsobenie Ekofertu nedosiahlo taký efekt, aký sme očakávali. Vzhľadom na vymenované okolnosti sa vplyv Ekofertu prejavuje oproti očakávaniu pomalšie. Počas vegetácie bol obsah humusu vo všetkých variantoch vyrovnaný, čo sa na pestovaných rastlinách prejavilo zlepšením zdravotného stavom, výraznejším sfarbením listov, primeranou násadou plodov a samozrejme aj na celkovej úrode. Ekofert je určený do ľahkých piesočnatých pôd, chudobných na organickú hmotu. Takéto pôdy sa v lokalite južného Slovenska nachádzajú.
Pri intenzívnom využívaní fóliových krytov, častom zavlažovaní a pri vysokých teplotách sa Ekofert rýchlejšie rozkladá a preto odporúčame hnojiť nižšou dávkou každé 2 roky.
Aj keď výrobca odporúča hnojiť Ekofertom v dávke 30 – 50 kg.m-2 jedenkrát za 4 roky, pri intenzívnom pestovaní vo fóliovom kryte je vhodné hnojiť častejšie ( každé 2 roky) nižšou dávkou, nakoľko pri vyšších teplotách a častom zavlažovaní sa Ekofert rozkladá rýchlejšie a v ďalších rokoch by sa neprejavil jeho vplyv na úrodu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *