Použití závlah při pěstování v krytých plochách

Poptávka po zelinářských a květinářských produktech se neomezuje jen na dobu, kdy je možné tyto produkty pěstovat na venkovních plochách. Poptávku je nutné uspokojovat průběžně po celý rok. K tomu je nezbytné, aby kryté pěstební plochy skleníky a fóliovníky byly vybaveny odpovídající technologií.

Jedná se především o výkonné, ale přitom úsporné vytápění, větrací systémy, zařízení pro přistínění a v neposlední řadě o dokonalé závlahové systémy. Firma Netafim Czech, s. r. o., takové systémy svým zákazníkům nabízí.
Závlahové systémy používané v krytých plochách je možno rozdělit podle účelu pro který jsou používány. Netafim všem zákazníkům doporučuje, aby pěstební plochy specializovali pro určitý druh této činnosti. Na příklad, závlaha určená pro množárnu, není vhodná pro běžnou zálivku, systém horní závlahy není vhodný pro zalévání některých plodin jako jsou rajčata, okurky nebo květin pěstovaných v kontejnerech. Pro ty, je daleko vhodnější závlaha kapková, a to buď pomocí kapkových hadic nebo kapkových jehel. Vraťme se teď podrobněji k jednotlivě k vyjmenovaným oblastem.
Základem každého pěstování je příprava dostatečného a kvalitního sadbového materiálu. Ten můžeme připravit jen v množárně s dokonalým závlahovým systémem. Pro tento účel se budují mlžící systémy osazené sprejery s malou pokryvnou plochou. Většinou to jsou trysky s nárazovou ploškou na který dopadá vodní paprsek. Po dopadu se vodní paprsek rozbíjí na jemnou vodní tříšť. Pro provoz těchto trysek většinou vystačíme s nižším tlakem a sprejery umísťujeme do vzdálenosti asi 1 m od sebe. Průtok na jednu trysku se pohybuje v rozmezí od 30 l/h do 45 l/h. Je nutné, aby jednotlivé závlahové linky byly samostatně odstavitelné, z důvodu postupného plnění zavlažovaných ploch pěstebním materiálem.
Pro bezporuchový chod systému je bezpodmínečně nutná kvalitní filtrace. Podle velikosti průtoku jsou do systému zařazeny většinou diskové filtry o rozměrech ¾“ až 2“. Pro přesné stanovení závlahové dávky je nutné, aby celý sytém byl tlakově stabilizován.
Druhým typem trysek, které se používají pro závlahu množáren, jsou Coolnety. Jde o nové typy trysek bez nárazových ploch v provedení kříž nebo 2 x tryska, popřípadě jedna tryska. Provozovat tyto trysky můžeme ve třech tlakových pásmech a to při tlaku 2,5 baru, 3 bary a nad 4 bary. Coolnet trysky vytváří jemný vodní kouř, který pomalu sedá na zavlažovanou plochu. Pro provoz těchto trysek je nutná kvalitní filtrace a tlaková regulace systému. Zkušenosti s provozem množáren jednoznačně ukazují, že vlastní provoz musí být programově řízen. Ideální je, pokud je programové řízení doplněno čidlem „suchý list“. Takto vybavený systém nejlépe splňuje požadavky pěstitele na provoz množárny a v poslední době se také s úspěchem používá k úpravě klimatu ve skladovacích prostorách.
Další systém, který se používá pro skleníky a fóliovníky, je systém „horní závlahy“. Je to systém u kterého jsou nejdůležitějšími částmi přívodní řád a závlahové linky umístěné na konstrukci fóliovníku, přičemž pěstební prostor zůstává volný (Postřikovače na stojáncích se pro závlahu krytých ploch ukázaly jako nevhodné.). Na těchto linkách jsou umístěny většinou rotační postřikovače. Vzdálenost trysek a závlahových linek se liší podle účelu pro jaký byl systém navržen. Provozní tlak odpovídá tlaku nárazových trysek. Jde tedy o nižší tlaky. Průtok běžně používaných trysek je 70 až 105 l/h. Pokud to situace nebo zákazník vyžaduje je možno použít i trysky až do průtoku 300 l/h. Znovu je důležité, aby byl systém vybaven dokonalou filtrací a byl také tlakově stabilizován. Důvody jsou stejné jako u provozu množáren. Systém horní závlahy je možné používat jednak pro vlastní závlahu, jednak jako doplněk kapkové závlahy pro schlazení prostoru a úpravu klimatu ve skleníku nebo fóliovníku. Provoz horní závlahy může být řízen ručně. Zkušenosti znovu ukazují, že při použití programového řízení je dosaženo úspory času obslužného personálu, závlaha může být provozována i v nočních hodinách a požadovaná závlahová dávka je přesnější. Pro vlastní řízení se používají programovací ventily, nebo jednotlivé elektrické ventily na sekcích řízené závlahovým počítačem. Systém může být doplněn půdním vlhkostním čidlem, které zabrání spuštění systému v době dostatečného provlhčení půdy. Pomocí čidla je možné udržovat předem nastavenou a požadovanou půdní vlhkost a závlaha je pak spouštěna jen při jejím poklesu.
Závlahou našeho tisíciletí je nazývána, a to rozhodně oprávněně, závlaha kapková. Kapkovou závlahu můžeme rozdělit na závlahu u níž závlahový detail tvoří kapková hadice a závlahu kde detail tvoří jednotlivé kapkovače. Přibližme si nejprve závlahu s kapkovou hadicí. Jde o nízkoprůtokový závlahový systém s vlastní filtrací a tlakovou regulací. Je nutné dbát, aby použitý filtr odpovídal požadavkům pro provoz použité kapkové hadice. Nevhodně navržená filtrace snižuje délku životnosti kapkových hadic, a to velmi podstatně. Systémy s kapkovými hadicemi pracují s nižšími tlaky než mlžící systémy. Pro provoz některých kapkových hadic je určen maximální provozní tlak jen 0,8 Baru.Vlastní závlahový detail tvoří síť kapkových hadic napojených na tlakově stabilizovaný distribuční řád přes startovací konektory. Hadice jsou položeny podél řad rostlin na pěstebních záhonech. U některých plodin je možné využít jednu hadici pro dva pěstební řádky. Řízení závlahy může být ruční, ale jako v minulém případě doporučujeme programové řízení, případně doplněné půdním vlhkostním čidlem.
Druhým typem kapkové závlahy je závlaha, u níž závlahový detail tvoří jednotlivé kapkovače. Základní komponenty jako je filtrace a tlaková regulace jsou stejné jako u předešlého typu. Rozdíl je v tom, že na distribuční rozvod jsou místo kapkových hadic napojeny samostatně odstavitelné závlahové linky. Teprve na ně jsou pak napojeny vlastní kapkovače. Ty mohou být jehlové s bez tlakovou nebo tlakovou kompenzací pro zálivku kontejnerů a hydroponii. Dále pak knoflíkové také s bez tlakovou nebo tlakovou kompenzací pro ostatní použití. Řízení systému je stejné jako u předešlého typu závlahy. Největší výhodou kapkových závlah je možnost cíleného zavlažování, to znamená , že zavlažujeme jen reprodukční plochu a i po dobu probíhající zálivky může obsluha provádět probírku plodů nebo chemické ošetření.
Nedílnou součástí všech zmíněných závlahových systémů jsou přihnojovací centra. Jsou to samostatně odstavitelné okruhy, ve kterých jsou napojeny hnojivové pumpy. Těchto pump používáme několik typů. Jsou to pumpy, které pracují na principu injektoru nebo to jsou pumpy s hydromotory. Pomocí těchto zařízení je možné spolu se závlahovou vodou přivádět na pěstební plochy i hnojivo. U horní závlahy pokrýváme hnojivem celou zavlažovanou plochu, ale u závlah kapkových hnojíme jen pěstební plochy. Vtom je bezesporu znovu její velká přednost. Použitím dosáhneme nejen úspory závlahové vody, ale i hnojiva.
Před zřizováním nových nebo před rekonstrukcí stávajících závlahových systémů, je dobré konzultovat svůj záměr s pracovníky naší firmy tj. Netafim Czech, s. r. o., kteří mají bohaté zkušenosti a mohou Vám navrhnout to nejlepší řešení v souladu s nejnovějšími poznatky v daném oboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *