11.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Použití hnojiva Silvamix Forte na rekultivovaných plochách

V roce 1997 jsme ve VÚKOZ Průhonice zahájili sérii pokusů jejichž cílem bylo ověřování, hodnocení a srovnávání účinků vybraných půdních kondicionérů a hnojiv na ujímavost a počáteční růst sazenic dřevin používaných při rekultivaci antropogenních substrátů a devastovaných ploch v imisních oblastech České republiky. Experimenty proběhly na výsypkách po těžbě hnědého uhlí a odkališti elektrárenského popílku na Mostecku, Chomutovsku a Sokolovsku.

Realizace a metodika pokusu
Jako pokusné dřeviny sloužily dvouleté nebo tříleté prostokořenné lesnické sazenice jasanů, javorů, dubů, modřínů a borovic. Vedle půdních kondicionérů (Frisol, TerraCottem, Bi-algeen) a plného hnojiva Cererit, bylo jedním ze zkoušených preparátů tabletované hnojivo Silvamix Forte. Tento prostředek původně vyvinutý pro lesní hospodářství (k přihnojování lesních dřevin v imisních oblastech) je dobře znám i pracovníkům v zahradnictví, kde byl úspěšně odzkoušen např. v okrasných školkách či při realizacích a údržbě sídelní a krajinné zeleně, a proto je často pěstiteli a projektanty zařazován do příslušných pěstebních technologií. Hnojivo se vyznačuje pozvolným a dlouhodobým uvolňováním živin, jejichž celkový obsah činí 54,5 % (17,5 % N; 17,5 % P2O5; 10,5 % K2O a 9 % MgO). Výrobce jej dodává na trh v tabletách o hmotnosti 5 g.
V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze Silvamixem Forte, jehož účinky na dřeviny byly dlouhodobě srovnávány s prosperitou kontrolních sazenic, ke kterým nebyl aplikován žádný přípravek. V pokusech byly zkoušeny dávky 40 g, resp. 30 g, tj. 8 (6) tablet na sazenici, a různé termíny jejich aplikace – současně s výsadbou, šest týdnů po výsadbě, půl roku po výsadbě, jeden a půl roku po výsadbě. Odzkoušeny byly rovněž kombinace Silvamixu Forte se všemi výše uvedenými přípravky. Při aplikaci hnojiva současně s výsadbou byly tablety co nejrovnoměrněji rozmístěny na dně a podél stěn jamky. Při hnojení po výsadbě se tablety vhazovaly po dvou do štěrbin zhotovených sazečem pravidelně na obvodu jamky do hloubky přibližně 7 – 10 cm.
Založené pokusné plochy byly v průběhu vegetačního období ošetřovány stejným způsobem, jaký praktikuje běžná rekultivační praxe – sazenice byly dvakrát ožnuty, dvakrát okopány a na podzim natřeny repelentem proti okusu zvěří.
Hodnocení pokusů bylo zaměřeno na ujímavost a její dynamiku, jakož i sledování příčin mortality rostlin. Dále byly každoročně měřeny výškové a tloušťkové přírůstky a celková výška. Získané hodnoty byly statisticky hodnoceny analýzou rozptylu dvojného třídění. Sledovaly se i ekonomické údaje spojené se založením a pěstováním dřevin na příslušné lokalitě.
Výsledky
Výsledky o účincích Silvamixu Forte dosažené v průběhu osmi let monitorování a hodnocení osmi pokusných ploch založených v různých pedologických a klimaticko–hygienických podmínkách je možné interpretovat následovně:
Silvamix Forte ve zkoušených dávkách 30 g a 40 g na sazenici na žádné výzkumné ploše nezvýšil, ale ani nesnížil ujímavost rostlin na trvalém stanovišti, a to jak při souběžné aplikaci s výsadbou, tak při aplikaci šest týdnů po výsadbě. Hnojení formou dodávky tablet do štěrbin zhotovených v oblasti kořenového prostoru půl roku či jeden a půl roku po výsadbě rovněž nevyvolalo vyšší mortalitu rostlin. Použité dávky tohoto hnojiva tedy neovlivňují ujímavost sazenic negativním ani pozitivním směrem. Silvamix Forte se v tomto aspektu jeví jako indiferentní prostředek. Aplikace hnojiva u sazenic s morfologicky nekvalitním (špatně nebo nedostatečně vyvinutým) kořenovým systémem či u fyziologicky poškozených sazenic např. přischnutím v předvýsadbové přípravě rostlin také nepřispěla ke zvýšení počtu ujatých a živých sazenic. U výsadby provedené na toxických nebo velmi kyselých půdách Silvamix Forte, ale ani ostatní zkoušené přípravky, neovlivnily nadměrné hynutí sazenic způsobené nepříznivými výchozími chemickými vlastnostmi substrátu. Kombinace Silvamixu Forte s jinými prostředky (Bi-algeen, Frisol, TerraCottem) nebyly ve vztahu k ujímaní statisticky průkazné.
Měření a statistické hodnocení výškových a tloušťkových přírůstků ukázalo, že v případě jasanů vysazených na zeminách s horším fyzikálním a chemickým režimem má Silvamix Forte statisticky průkazně lepší výškové přírůstky po dobu tří let, přičemž nástup zvýšeného růstu je zřejmý od druhého roku po aplikaci. U tloušťkového přirůstání bylo zlepšení statisticky zaznamenáno po dobu až čtyř let s nástupem 1– 3 roky po výsadbě. Jasany sazené do kvalitnějších zemin (podorničí, ornice) vykazovaly statistickou průkaznost intenzivnějšího výškového (dlouživého) růstu proti kontrole buď pouze jeden rok, a to ve druhém vegetačním cyklu po výsadbě, nebo vůbec. Zlepšený tloušťkový přírůst na takovýchto lokalitách nebyl v případě jasanů statisticky zaznamenán, nebo až ve třetím, a pouze v tomto jediném, roce.
U javorů mléčů byly registrovány statisticky průkazně lepší přírůstky do výšky i tloušťky po tři roky s nástupem ve druhém, resp. třetím roce od výsadby a aplikace hnojiva.
Duby a modříny použité na dvou pokusných plochách po přidání Silvamixu výrazně nepřirůstaly. Zvolená statistická metoda neprokázala zlepšení výškového a tloušťkového růstu u těchto druhů dřevin ani v jediném ze sedmi hodnocených vegetačních období.
Zajímavý výsledek byl zaznamenán u borovice černé, vysazené na kyselém, hrubozrnném, substrátu písčitojílovité povahy, kde byl Silvamix Forte aplikován jeden a půl roku po výsadbě. Statisticky průkazné zlepšování růstu nastalo v tomto pokusu ve druhém roce a bylo evidováno po šest let, kdy byla měření ukončena. Výrazně lepší přírůstky oproti kontrolním rostlinám byly naměřeny jak u letorostů, tak i v sílení kmínků. Zjištěné hodnoty přírůstků v obou sledovaných parametrech spolu časově korespondovaly.
Závěr
Výsledky dlouhodobých pokusů lze formulovat do obecného závěru, že ke hnojení nebo přihnojování lesnických sazenic používaných při biologických rekultivacích Silvamixem Forte je výhodná dávka 40 g/sazenici. Hnojivo a dávka se osvědčila zejména u antropogenních substrátů horší fyzikální a chemické kvality, kde pozitivní účinky na počáteční růst můžou trvat 2 – 3 roky, přičemž jejich nástup nemusí být znatelný v roce aplikace hnojiva. U kvalitnějších půdních překryvů výsypkových zemin není vliv Silvamixu Forte na růst tak výrazný a časově může být i kratší..

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down