POUŽITÍ AUXINŮ VE ŠKOLKAŘSTVÍ

Auxiny jsou přirozeně se vyskytující rostlinné hormony a jejich syntetické deriváty.

Podporují zakořeňování řízků. Hlavní důvody vedoucí k jejich použití jsou:
* zvýšení celkového procenta zakořeňování řízků
* urychlení inicializace adventivních kořenů
* zvýšení počtu a kvality adventivních kořenů daného řízku
* podpora stejnoměrného zakořeňování (uniformity).
Běžnou chybou, které se někteří školkaři dopouštějí je užití většího množství auxinu, než je skutečně potřeba. Domnívat se, že čím více hormonu bude aplikováno, tím větší je pravděpodobnost zakořenění je lehkomyslné a vede k nepříjemným ekonomickým ztrátám v podobě popálených řízků. Rovněž předpoklad, že prvním stadiem kořenění je tvorba kalusu, je mylný. Kalus naopak brání v tvorbě kvalitních funkčních kořenů.
Složení stimulátorů
Každý stimulátor, ať vyráběný komerčně či školkařským podnikem pro vlastní potřebu má následující komponenty: aktivní složku (hormon), nosič, ve kterém je hormon zředěn a příležitostně další pomocné látky (fungicidy, vitamíny).
Aktivní složka
V praxi se používá nejvíce 3-indolylmáselná kyselina (IBA), indole-3-butyric acid. Je to stabilní krystalická látka nažloutlé barvy. V suchém stavu ji v lednici při +4 °C lze skladovat několik let. Je součástí mnoha komerčně dostupných stimulátorů. Účinkuje na velmi široké spektrum okrasných rostlin. Kyselina naftyloctová, naphthalene acetic acid (NAA). Je to relativně stálá sloučenina, skladuje se za podobných podmínek jako IBA. Ačkoliv není tak účinná jako IBA, je relativně hodně rozšířená z důvodu příhodnější ceny. Indolyl-3-octová kyselina, indole-3-acetic acid (IAA). Velmi nestabilní přirozený auxin. Snadno degraduje na světle při pokojové teplotě a působením mikroorganismů v roztoku. Komerčně dostupné stimulátory obsahují i dvě aktivní ingredience zároveň. Podstatou je, že účinek obou se nesčítá, nýbrž násobí (synergický efekt). Výše zmíněné kyseliny se někdy používají ve formě draselných či sodných solí. Tím je usnadněna jejich rozpustnost ve vodě bez použití organického rozpouštědla.
Nosič
Aktivní látka je rozptýlena v nosiči ve velmi malých koncentracích (0,025-2 %, výjimečně až 8 %). Používá se práškový talek, gel, nebo přímo roztok např. 50 % acetonu. Výhody jednotlivých nosičů budou popsány dále.
Pomocné látky
Velmi často se do směsí stimulátorů přidávají fungicidy. Ty jednak brání houbové infekci, jednak rovněž podporují rovnoměrné zakořeňování řízků. Osvědčenou látkou je Captan, který byl součástí kdysi používaného Orthocidu, nyní je obsažen v komerčně dostupném Merpanu.
Metody aplikace
Práškové stimulátory
Výhodou pudrů je jednoduchost jejich požití. Umožňují rychlou aplikaci na velké množství řízků. Jejich nevýhodou je fakt, že na daný řízek přilne pokaždé jiné množství prášku a tím i aktivního hormonu. Toto množství závisí i na tak zdánlivé maličkosti, jakou je vlhkost povrchu řízku. Snadno pak dojde k nevyrovnané aplikaci hormonu a tím k nerovnoměrnému zakořenění.
Příklad přípravy 1% IBA v práškovém talku (obdoba Holandského Rhizoponu AA 1%)
1% IBA v talku získáme přesným odvážením 1g IBA a smícháním s 99 g práškového talku (1 % = 1 g ve 100 g či 10 g v 1kg talku). Odvážené množství rozpustíme v malém objemu acetonu nebo isopropylalkoholu Talek nasypeme do vhodného elektrického mixéru a zalijeme rovněž acetonem. Přidáme roztok IBA a nádobu kvantitativně vypláchneme dalším podílem čistého acetonu. Mixujeme minimálně 5 minut, aby došlo k preciznímu rozptýlení IBA do celého objemu kaše. Dbáme na to, aby teplota směsi nepřesáhla při mixování 35 °C, aby nedocházelo k degradaci hormonu. Ze suspenze se následně rozpouštědlo odpaří na vhodné ploché misce, např. porcelánovém talíři. Vyschlá hrudkovitá hmota se opětovně jemně rozdrtí v třecí misce. Prášek skladujeme v dobře těsnící tmavé lahvi v lednici při + 4 °C.
Příklad přídavku fungicidu
Smíchání stejného dílu práškového fungicidu a práškového stimulátoru sníží koncentraci aktivní látky ve směsi o 50 % (např. ve stimulátoru obsahujícím 0,8 % IBA poklesne její obsah na 0,4 %). Oblíbená směs pro zakořeňování rododendronů obsahující 0,5 % IBA a 5 % Merpanu vznikne smícháním 50g 1 % Rhizoponu AA, 10 g Merpanu 50 %WP a 40 g čistého talku.
Je samozřejmé, že ze zásobní lahve se stimulátorem uskladněné v lednici odsypeme pouze množství, které lze spotřebovat za 2 – 3 hodiny práce. Zbylý kontaminovaný prášek nikdy nesypeme zpět do zásobní lahve, neboť by znehodnotil celý její obsah. Při dodržování popsaných pravidel vydrží daná šarže stimulátoru 2 – 3 roky. V případě pochybností o účinnosti stimulátoru po delší době skladování lze provést velmi jednoduchý test. Do prášku se ponoří řapík listu rajčete nebo chryzantémy spolu s kontrolním neošetřeným listem se umístí do vlhké komůrky. Rozdíl v rychlosti zakořeňování okamžitě prokáže, zda se účinná látka dávno nerozložila.
Zajímavým zdokonalením použití práškového stimulátoru vyvinutým ve výzkumném ústavu East Malling, Anglie, je tzv. předpůsobení acetonem (aceton predipping). Jedná se o několikavteřinové namočení konce řízku do 50% acetonu před vlastní aplikací pudru. Princip metody je jednoduchý. Aceton je výborným rozpouštědlem IBA. Namočení konce řízku nejdříve do acetonu a následně do práškového stimulátoru způsobí rozpuštění přítomné IBA a její penetraci do rostlinného pletiva. Tento systém funguje výborně např. při zakořeňování Ilex aquifolium. Zakořeňování cesmíny je totiž spojené obvykle s předčasným opadem listů. Předošetření v acetonu a následná aplikace 0,8% IBA v talku způsobí zakořenění během 3 – 4 týdnů. Kořeny se zakládají podél 2,5 cm vysokého koncového úseku řízku. Metody se s výhodou používá i při množení Juniperus scopulorum a Cupressocyparis leylandii.
Kapalné stimulátory
Auxiny jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech (aceton, isopropanol, ethanol). Roztoky stimulátorů si v zahraničí v poslední době získávají čím dál větší oblibu, neboť jejich příprava a aplikace je mnohem snazší než používání pudrů. Kapalné stimulátory lze aplikovat několika způsoby: metoda koncentrovaného roztoku (rychlého ponoření, quick dip method, QD), metoda namáčení ve slabě koncentrovaných roztocích (soak technique, ST), a aplikace auxinů postřikem na povrch již napíchaných řízků (spray).
METODA RYCHLÉHO PONOŘENÍ (QD)
Báze řízku je ponořena do roztoku hormonu v 50% acetonu na dobu 3 – 5 sekund. Po oschnutí roztoku (několik dalších sekund) jsou řízky přímo napíchány do substrátu. Není potřeba jako v případě práškového stimulátoru řízky vkládat do předem sázecím kolíkem připravených děr (zabránění setření pudru). Vzniká nezanedbatelná časová úspora. Další výhodou je velmi přesné dávkování příslušného hormonu vstupujícího do rostlinného pletiva. Nepoužitý roztok lze skladovat v lednici. Roztoky kontaminované namáčením řízků je nutno zlikvidovat.
Příklad přípravy 500 ml 0,5% roztoku IBA
Přesně odvážíme 2,5 g IBA a rozpustíme v 250 ml acetonu. Vzniklý roztok doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Dojde-li přece jen k vysrážení krystalů IBA z roztoku, lze je opětovně rozpustit přídavkem několika kapek hydroxidu amnonného, NH4OH (nikoliv zahřátím, jak se někdy doporučuje!). Čistá IBA je špatně rozpustná ve vodě. Proto ředí-li se dále již hotové koncentrované roztoky za účelem snížení koncentrace aktivní látky, je potřeba ředění provádět tak, aby konečný roztok obsahoval opět minimálně 50 % acetonu, jinak dojde k vysrážení bílých krystalků IBA.
Draselnou sůl IBA (K-IBA) lze rozpustit ve vodě přímo bez použití acetonu. Na tomto principu je založen Holandský Rhizopon AA ve formě tablet. Jedna tableta obsahuje 50 mg K-IBA a jejím rozpuštěním v litru vody se získá 0,005% roztok IBA. Pro přípravu výše zmíněného 0,5% roztoku je tedy nutné použít 50 takovýchto tablet do půl litru vody- řešení poněkud ekonomicky náročné.
Optimální koncentrace IBA pro QD metodu se pohybují mezi 0,025-1 %, přičemž je možné se orientačně řídit následujícími pravidly:
0,05-0,1% IBA snadno kořenící bylinné řízky a polovyzrálé řízky
0,2-0,25% IBA středně obtížně kořenící polovyzrálé řízky, stálezelené a opadavé keře
0,5-0,75% IBA obtížně kořenící polovyzrálé a dřevnaté řízky opadavých a stálezelených dřevin
Koncentrace jsou orientační, záleží na roční době, poranění řízku, atd.
Varianta QD metody
Školkařský podnik Hillier Nursery, Winchester, Anglie vyvinul modifikovanou QD techniku pro řízkování obtížně kořenících velkokvětých rododendronů (’Britannia’, ’Purple Splendour’, ’Doncaster’) a některých plnokvětých šeříků (’Madamme Masson’).Používá se vysoká koncentrace IBA, která bazální pletiva řízku úplně spálí. Šok se projeví postupným žloutnutím, hnědnutím až černáním a nekrotizací báze řízku. Rozpuštěná koncentrovaná IBA je po aplikaci nasávána cévními svazky a vystupuje vzhůru. Dochází k jejímu ředění. Ve výšce, kde je její koncentrace optimální, dojde k založení adventivních kořenů. Pro rododendrony se používá 2% IBA v acetonu, pro šeříky 0,5% IBA. Výhodou této techniky je, že kořeny vyrůstají pravidelně kolem celého stonku. Není tedy třeba obvyklého dvojitého poranění každého řízku.
METODA DLOUHODOBÉHO NAMÁČENÍ (SOAK, SK)
Je oblíbena zejména v Holandsku. Používá se při kořenění mnoha stálezelených i opadavých keřů bylinnými řízky, konifer (např. Sciadopitys verticillata), ale i listnatých stromů (Platanus X acerifolia). Koncentrace IBA jsou velmi nízké (0,002- 0,025 %). Koncentrace organických rozpouštědel jsou 0 – 5%. Řízky jsou máčeny ve svazcích svou bazální částí po dobu 12 – 14 hodin. Někdy je doba zkrácena se stejným výsledkem na 4 hodiny. Má se za to, že během dlouhé doby máčení má hormon dostatek času proniknout do rostlinného pletiva. Stačí tedy jeho nízká koncentrace. Zároveň dochází k rozpuštění inhibičních látek zabraňujících kořenění.
Již více než 50 let se používá metoda dlouhodobého máčení v roztoku 0,01% IBA při rozmnožování podnoží Prunus (např. St. Julien). Na podzim se odebírají z matečnic 40cm dlouhé pruty a ponoří se bazálními konci do 0,01% roztoku IBA (100 mg/l). Řízky jsou ve svazcích po 25 kusech. Ošetřené svazky se balí do perforovaných plastových rukávů a skladují přes zimu při teplotách nad bodem mrazu. Na jaře se píchají přímo do záhonů.
Příprava 0,01% IBA
Navážku 0,1 g IBA rozpustíme v 10 ml čistého acetonu. Roztok doplníme do 1 litru destilovanou vodou (konečná koncentrace organického rozpouštědla je v tomto případě 1%). Alternativní metoda: Holandský Rhizopon AA-IBA obsahuje v jedné tabletě 50 mg draselné soli IBA. Žádaný roztok tedy připravíme rozpuštěním 2 tablet v 1 litru destilované vody.
Řízky se ponechávají nasáknout ve svazcích v plastových vanách (bednách vyložených PE folií) při teplotě kolem 18 °C. Stejně jako při použití roztoků i zde platí, že nespotřebované zbytky kontaminované rostlinným materiálem nelze opakovaně použít.
METODA ÚPLNÉHO PONOŘENÍ (TOTAL IMMERSION)
Celé řízky se ponoří na několik sekund do vodného roztoku draselné soli IBA (K-IBA). Pro bylinné řízky Clematis, Hedera, Ficus, Lavandulla se užívá 0,005- 0,025% K-IBA (50-250 mg K-IBA/l). Polovyzrálé řízky Berberis, Cotoneaster, Pyracantha, Viburnum se celé máčejí 2 min. v 0,1% K-IBA (1g/l).
OŠETŘENÍ POSTŘIKEM (SPRAY)
Snadno kořenící řízky (např. vřesů) a mnohé bylinné řízky lze nejdříve bez ošetření napíchat do substrátu a teprve následovně ošetřit postřikem 0,005 – 0,025% IBA. Hormon je absorbován přes průduchy a floémem veden do báze řízku, kde podporuje tvorbu kořenů. Jedním litrem postřiku se ošetří asi 5 – 6 m2 plochy množárny. Postřik lze opakovat po třech týdnech. Metodu lze aplikovat i u obtížně a dlouhodobě kořenících řízků, které byly původně ošetřeny jiným způsobem a odmítly zakořenit, či vytvořily pouze kalus.
Některé dřeviny mají snahu vyrašit ještě před zakořeněním řízku. Vzniklé výhony jsou etiolované slabé a tedy podřadné kvality. Navíc hrozí nebezpečí celkového vyschnutí řízku před jeho zakořeněním. Předčasnou tvorbu výhonů lze vhodně oddálit a kořenění posílit postřikem 0,005 – 0,025% IBA. Po dokonalém zakořenění a otužení řízků naraší samovolně výhony vyšší kvality.

Další možnosti využití auxinů
Indukce dodatečného zakořeňování
Řízky mají být při odběru co nejvíce uniformní. Uniformní řízky koření stejnoměrně. Ne vždy je však množitelský materiál dostupný v potřebném množství. U snadno kořenících dřevin nehrají vzniklé časové rozdíly podstatnou roli. U pomalu kořenících dřevin působí nerovnoměrné kořenění velké potíže. Řízek bez kořenů žije jen ze svých zásob vytvořených ještě na mateřské rostlině před odběrem. Trvá-li zakořenění dlouho, zásoby se vyčerpávají a pro oslabený řízek je pak ještě obtížnější zakořenit. Rozdíly se ještě umocní. Zakořeněné řízky musí zůstat pod polyethylenovou folií spolu s ostatními, čímž se jejich vývoj brzdí a klesá jejich kvalita. Tyto řízky by totiž potřebovaly navětrat, na rozdíl od ostatních, které vyžadují 100% vzdušnou vlhkost.
K zabránění vzniklé situace se používá postřiku 0,005-0,01% IBA. Po 3 – 4 týdnech od napíchání řízků obvykle začínají některé z nich tvořit kořeny. Původně aplikovaná IBA, ať již ve formě pudru či roztoku, je již dávno rozložena. Báze řízků jsou již obvykle ztluštěné a na některých je vidět základy kořínků. Jiné však zůstávají beze změny a u dalších se může tvořit nechtěný kalus. Nastává vhodná doba k postřiku 0,05-0,01% roztokem IBA (tj. 50-100 mg IBA/ litr vody). Aktivní látka je absorbována průduchy a přivedena do báze řízku, kde indukuje dodatečné kořenění. V případě nutnosti lze stejné ošetření zopakovat po dalších 3 týdnech znovu. Jedním litrem roztoku lze postříkat cca 5 – 6 m2 množárenské plochy. To znamená, že náklady na jeden řízek jsou velmi nízké.

Použití auxinů při přesazování rostlin
Přesazení je pro rostlinu vždy šokem. Šok přechodně zpomalí růst některých rostlin a výsledkem je ztráta uniformity. Aplikace růstových regulátorů podpoří založení nových kořenů a tudíž i rovnoměrný vývoj všech rostlin v prvním roce po přesazení. Aktivní látku může prostokořený materiál absorbovat přímo obnaženými kořeny pomocí ponoření do roztoku před vlastním sázením.
Například 6 měsíční růžové keře určené pro výsadbu pod sklo pro řez květů se ošetřují ponořením kořenů do 0,3-0,4% (tj. 3-4 g/l) roztoku IBA nebo její draselné soli těsně před sázením. Takto ošetřené rostliny produkují plnohodnotné květy o měsíc dříve než kontrolní, neošetřené keře.
Kořeny vzrostlých stromů a keřů sázených při realizacích se rovněž ošetřují ponořením na 5 sec. do roztoku 0,3-0,4% IBA. Výsledkem je rychlejší a spolehlivější ujmutí rostliny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *