Autor
Kategorie:
Nezařazené

Pokuta až 50 000 Kč

Ano, i takovou pokutu můžete dostat, aniž byste si uvědomili za co. Například objevíte na zahradě zmiji a zabijete ji. Nebo zabijete slepýše. Také můžete dostat pokutu až 10 000 Kč za to, že zašlápnete housenku, která žila na vaší mrkvi nebo kopru, nebo za vypalovaní stařiny (zde by byla plně na místě). Zabili jste totiž „zvlášť chráněné živočichy“. A neznalost zákona neomlouvá.

V současné době se ochranou přírody a krajiny, a tím i ochranou rostlin a živočichů, zabývá Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. doplněný Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Jimi jsou určeny a jmenovitě uvedeny „zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů“, které jsou ohrožené, vzácné nebo vědecky či kulturně velmi významné. Zvlášť chráněné druhy se dále dělí na tři kategorie, a to na „kriticky ohrožené“ (225 taxonu cévnatých rostlin, 27 taxonů hub, 33 taxony bezobratlých a 60 taxonů obratlovců, z toho 35 taxonů ptáků), „silně ohrožené“ (143 taxony cévnatých rostlin, 13 taxonů hub, 22 taxony bezobratlých a 86 taxonů obratlovců, z toho 59 taxonů ptáků) a konečně „ohrožené“ (92 taxony cévnatých rostlin, 6 taxonů hub, 36 taxonů bezobratlých a 55 taxonů obratlovců, z toho 30 taxonů ptáků). Zvlášť chráněné druhy jsou chráněné ve všech vývojových stadiích, tedy stejně dospělci jako mláďata, pulci, vejce, vajíčka, housenky nebo nymfy. Jsou chráněna i jejich přirozená nebo umělá hnízda a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat, rušit, není dovoleno je ani sbírat, preparovat, samozřejmě i zabíjet, poškozovat či přemísťovat.
Orgány ochrany přírody jsou oprávněny ukládat fyzickým osobám pokuty za zraňování či chov bez povolení všech zvlášť chráněných druhů a za zasahování do jejich přirozeného vývoje až do výše 5000 Kč, za usmrcení zvlášť chráněného živočicha z kategorie ohrožených, a to jak přímo, tak nedovoleným zásahem do jeho životního prostředí, do výše 10 000 Kč a konečně za usmrcení zvlášť chráněného živočicha z kategorie kriticky nebo silně ohroženého druhu, a to opět jak za přímé usmrcení, tak za usmrcení vyvolané nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí, až do výše 50 000 Kč. Podstatně jsou pak vyšší pokuty udělované za stejné přestupky právnickým osobám nebo fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti.
Protože na zahradách a v jejich těsném okolí se jen zřídkakdy setkáte s chráněnými druhy rostlin nebo hub, budeme se nadále zabývat pouze živočichy.
Pro zajímavost je třeba uvést, že např. do kategorie kriticky ohrožených druhů patří z obratlovců i skokan skřehotavý, skokan menší, tři druhy čolků, ještěrka zelená, ba i zmije obecná, z bezobratlých pak např. 25 taxonů hmyzu, většinou velmi vzácně se na našem území vyskytujících, např. tesařík alpský nebo tesařík broskvoňový, a dále ze známých živočichů i rak kamenáč či rak říční. Do kategorie silně ohrožených patří z obratlovců např. známý mlok skvrnitý, rosnička zelená, tři druhy skokanů, ještěrka obecná, dva druhy užovek, sedm druhů netopýrů, ba i velmi častý (hlavně na zahradách) slepýš křehký, z hmyzu pak celkem 21 taxonů. Do poslední kategorie – tedy kategorie ohrožených – patří z obratlovců mimo jiné i např. ropucha obecná, ropucha zelená, užovka obojková, další čtyři druhy netopýrů, jestřáb lesní, koroptev polní, ba i veverka obecná, z hmyzu pak celkem 35 taxonů, z ostatních bezobratlých i rak bahenní.
Vzhledem k tomu, že znalosti běžných zahrádkářů, a často i zahradníků, značně pokulhávají, jsou tedy v nebezpečí postihu pokutami. I když bohužel stále platí „kde není žalobce, není ani soudce“. Naši přírodu je však třeba usilovně chránit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *