Autor
Kategorie:
Nezařazené

Podpora vinohradnictví a vinařství v ČR.

Vinohradnictví a vinařství je významným odvětvím našeho zemědělství a v poslední době je značně podporováno jak státními i samosprávnými orgány ČR, tak i odbornou veřejností.

Tato všeobecná podpora se promítá v každoročně zvyšovaném objemu financí pro podpůrné programy obnovy vinic – v roce 2001 na ploše 620 ha vinic a také v přijetí dvou významných opatřeních. První je schválení novely č. 50/2000 Sb. zákona č. 115/1995 Sb. o vinohradnictví a vinařství, která zřizuje Vinařský fond. Druhým opatřením je schválení vládního usnesení č. 144/2002 o programu podpory výsadby a rozšiřování vinic v ČR.Také Jihomoravský kraj poskytne 20 mil. Kč ze svých prostředků na pomoc tomuto odvětví při výsadbě vinic u odborných škol s tímto profesním zaměřením, jež nemají nárok na podporu ze státních prostředků z podpůrného programu MZe ČR. Dále budou finanční prostředky krajského úřadu směřovány do technického izolátu při ZF MZLU v Lednici na Moravě a na zajištění kategorizace viničních tratí v Jihomoravském kraji, které byly stanoveny vyhláškou MZe ČR č. 298/2000 Sb. Plocha těchto viničních tratí představuje v rámci ČR 50 100 ha, z čehož je asi 12 000 ha osázeno vinnou révou a z toho v Jihomoravském kraji je vybráno 38 800 ha viničních tratí s plochou asi 10 400 ha vinic. Takto velká plocha nebude nikdy osázena vinicemi a proto je nutné stanovit kvalitu jednotlivých viničních tratí podle určitých kriterií a výsadby vinic upřednostit do nejlepších viničních tratí 1. kategorie.
Vinařský fond nabyl účinnosti 8. března 2002, má zvoleny již své orgány a sídlo má v Brně. Před vstupem ČR do EU bude podporovat především výsadbu vinic, kde je podle zákona již vymezena finanční částka pro tento fond ve výši 100 mil Kč a k tomu bude takový objem finančních prostředků, který aparát vinařského fondu vybere na příspěvcích. Příspěvek do vinařského fondu je stanoven ve výši 1 Kč z 1 l vína u producentů, jež uvádí více jak 1000 l vína do oběhu za rok a u pěstitelů příspěvek ve výši 350 Kč z 1 ha s plochou větší než 1 ha vinice. Tento příspěvek se bude řádově týkat asi 600 pěstitelů a přibližně stejného množství producentů vína, přičemž je podle zákona registrováno u ÚKZÚZ v Brně asi 9 500 pěstitelů. Po vstupu ČR do EU bude tento vinařský fond fungovat především jako marketingový fond, hlavně na podporu propagace a osvěty v rozumné konzumaci vína, především moravského a českého a na podporu mezinárodních výstav u nás, tak podporu účasti našich vín na mezinárodních výstavách v zahraničí. Toto jsme mohli názorně vidět na mezinárodní přehlídce vín Vinex 2002 v Brně v podpoře účasti rakouských vinařů rakouským vinařským fondem.
Vládní usnesení o podpoře výsadby vinic se připravovalo více jak jeden rok a přichází prakticky na poslední chvíli. Největším přínosem tohoto usnesení je možnost vysazovat vinnou révu ve stanovených viničních tratích na státní půdě od 1. 10. 2002 a uzavření nájemní smlouvy pěstitele s Pozemkovým fondem na pronajatou státní půdu po dobu 30 let. Také určení priority Pozemkovým úřadům pro provedení jednoduchých pozemkových úprav v rámci viniční trati je významným přínosem pro pěstitele vinné révy v ČR.
Celou agendu a informace o vládním usnesení mají zajišťovat Zemědělské agentury MZe ČR a Územní pracoviště Pozemkového fondu ve vinařských okresech republiky. Byl vydán barevný propagační materiál k tomuto vládnímu usnesení, kde jsou uvedeny kontaktní adresy institucí a osob v jednotlivých vinařských okresech moravského a českého regionu.
Tato maximální snaha zvýšit plochu vinic před vstupem ČR do EU je dána především faktem, že členské země mají podle nařízení Rady ES č. 1493/1999 zakázáno vysazovat nové vinice a je dovolena pouze obnova vyklučených registrovaných vinic na základě práva na opětovnou výsadbu.po dobu minimálně pěti let od nahlášení likvidace staré vinice. Pokud nevyjednáme s EU přechodné období na výsadbu vinic, po termínu plnoprávného členství v EU nesmíme již vysadit žádnou novou vinici, budeme moci pouze provádět obnovu vinic ve stejném rozsahu jako oficiálně nahlášená likvidace staré vinice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *