17.05.2005 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podle čeho a jak vybírat správný pěstební substrát

Podle lákavých nabídek výrobců či dodavatelů? Podle momentálních módních trendů? Podle souseda? Podle ceny? Přesně tento soubor otázek mnohdy zaskočí i velmi zkušené pěstitele nejenom u nás v České republice.

Svou roli hraje celá ekonomika a především efektivnost pěstování jednotlivých kultur v tržním, státem neregulovaném prostředí, kdy je naprosto volný pohyb zboží z jedné části světa do druhé a naopak. Cílem je učinit malé zamyšlení nad mnoha někdy záměrně opomíjenými skutečnostmi tohoto velmi vážného rozhodovacího procesu.

V každém případě správně zvolený pěstební substrát představuje pouze jednotlivý dílčí prvek celé soustavy faktorů rozhodných pro celý úspěch pěstitele. Jeho podíl bývá různými autory vyjadřován v rozsahu 10-25%. Zbytek tvoří potom další prvky jako je například správná teplota při pěstování, světelné podmínky, vlhkost (množství a četnost zálivky), úroveň hnojení a výživa rostlin, ochrana proti původcům chorob a škůdců, složení vzduchu (obsah oxidu uhličitého), kultivar, technologie pěstování (skleník, fóliový kryt….) a mnohé další někdy předem těžko definovatelné faktory.

CENA SUBSTRÁTU
Mnoha pěstiteli bývá preferována téměř vždy a za všech okolností, byť tomu tak nemusí být (viz. příklad 1). Obecnou skutečností je, že pokud prodejce či výrobce substrátů nabízí svůj produkt za nápadně nízkou cenu oproti obdobným produktům na trhu, případně všechny za stejnou, zpravidla ví proč tak činí! Buď je používáno pro jejich přípravu méně kvalitních surovin, nebo tento výrobce nepoužívá tak vyspělou nejmodernější technologii, nemá dostatečně dimenzovanou výrobní kapacitu, nevlastní potřebné dostatečné zázemí včetně laboratoře apod. Žádný pěstitel tedy nemůže v každém případě očekávat, že se takovýto výrobek bude svými užitnými vlastnostmi vyrovnávat výrobkům jiným, ale podstatně dražším. Na druhou stranu, bude-li zakoupen hodně drahý substrát, ještě to vždy automaticky nemusí znamenat 100% úspěch pěstování!
Příklad 1
Pěstitel A provádí přímý výsev košťálovin do kazet se 160 buňkami. Spotřeba substrátu do jedné kazety činí cca 4 litry. Při běžné ceně výsevného substrátu nebo výsevného substrátu trays 1,10 – 2,10 Kč za litr to představuje přímý materiálový náklad 4,40 – 8,40 Kč na 1 kazetu. Hodnota osiva použitého k výsevu činí od 0,40 Kč výše za 1 ks semene. Celá kazeta tedy 160 x 0,40 = 64 Kč!
Pěstitel B vysévá do stejných kazet shodné osivo, pouze používá běžný pěstební substrát v ceně 0,68 – 0,86 Kč za litr. Ušetřil tak 1,68-4,96 Kč na 1 kazetu (35-59 % nákladů na substrát). Zároveň je ale třeba zdůraznit, že u tohoto substrátu byla výrazně nižší vzcházivost osiva (substrát byl v důsledku vyšší zásoby živin zasolen). Při každých 10% tohoto snížení je třeba vlastně vynaložit na stejný počet rostlin o 6,40 Kč ve vícenákladech na osivo. Tento pěstitel tak vědomě ztrácí nesprávnou volbou substrátu na každé vyseté kazetě cca 1,44 – 4,72 Kč (neuvažováno s větší potřebou substrátu, plochy a dalších vícenákladů)!

ZPŮSOB PŘÍPRAVY SUBSTRÁTU
Komerčně připravený substrát
Jde o substrát připravený podle receptury schválené příslušným státním odborným úřadem, případně podle konkrétního zadání pěstitele na profesionální úrovni a pod přísným laboratorním dohledem. Plně odpovídá závazným platným hygienickým normám obsahu škodlivých rizikových prvků. V pěstitelské praxi je vždy úspěšně odzkoušen a bez výhrad plně používán. V tomto kontextu pak nemůže v žádném případě obstát tvrzení, že tento substrát zaviní horší pěstitelský úspěch vlivem jeho špatného namíchání.
Zahraniční zkušenosti, především ze SRN ukazují, že chyba v substrátu bývá pouze ve 2% dokumentovaných případů. Bohužel z 99 % těchto případů je to právě jeho nesprávná volba ať už surovinového složení či účelu jeho použití.
V České republice si komerčně připravované substráty získávají své příznivce a zastánce především díky relativné snadné dostupnosti a jednoduchosti při jejich nákupu. Existují silné domácí firmy s roční produkcí několika desítek tisíc m3 substrátů, několik lokálních výrobců pro menší odběratele, prodejci zahraničních dodavatelů.
Vlastním způsobem připravený substrát
V minulosti jeden z nejhlavnějších způsobů získávání a chlouba každého opravdového zahradníka. Postupem doby však pozbývá rychle na významu především díky ekonomické náročnosti a možnostech získávání kvalitních surovin pro jejich přípravu.
Příklad 2
Pěstitel C pěstuje kulturu hrnkových pelargonií z nakoupených zakořeněných řízků. Používá speciální substrát v ceně 850-1500 Kč/m3 v množství 10 m3 za sezonu.
Pěstitel D pěstuje stejnou kulturu, pouze si míchá substrát sám z nakoupených surovin – 65% rašelina, 20% kompostovaná kůra (ve skutečnosti uložena 2-5 let na hromadě bez jediné manipulace, pouze prosáta), 15% jíl (ornice), hnojivo, vápenec. Výsledná cena těchto surovin činí 700 Kč/m3. V akreditované laboratoři si nechal ještě po namíchání udělat rozbor substrátu v ceně 750 Kč = náklad 75 Kč/m3 při přípravě 10 m3. Dosaženou úsporu 75-725 Kč/m3 je dobré porovnat s hodnotou výpadku rostlin byť o pouhé 1% vyšší. Při ceně 1 ks řízku 5-7 Kč, tato částka představuje 15 – 145 ks rostlin. Kde je ona úspora?
Kombinovaný způsob
Bohužel stále ještě existují pěstitelé, kteří jsou skálopevně přesvědčení, že pokud nakoupený substrát právě tím svým způsobem nevylepší, je výsledek jejich pěstování předem nejistý či dokonce zhola ztracen. V mnoha případech se tak zcela zbytečně připravují o drahocenný čas, který by mohli využít účelněji, ale především o nemalou část finančních prostředků nutnou k této operaci. Přidáním dalšího komponentu ztrácí právní i skutečný nárok na případnou faktickou reklamaci komerčně vyrobeného substrátu nesprávně připraveného.
SUROVINY
O surovinové skladbě je možno uvažovat poměrně hodně. Velmi podrobně o ní bylo v minulosti například pojednáno v Příloze Zahradnictví č.2/2004 na str. 5.
Bez kvalitních a ekonomicky dostupných surovin lze těžko připravit kvalitní, levný a přitom dostupný substrát. Odborná veřejnost je v tomto ohledu názorově poměrně rozdělena na příznivce relativně levných, dostupných, lehkých substrátů čistě rašelinových. Další skupinou jsou finančně náročnější, těžší typy substrátů rašelino-kůrových s dobrou sorpcí živin a jejich pozvolným uvolňováním.
DEKLARACE JAKOSTI
Velká většina firem dodávajících substráty je schopna své výrobky velmi kvalifikovaně definovat hodnotou pH, obsahem přijatelných živin. Nikoliv tedy pouhým slovním vyjádřením, substrát obsahuje nízkou, střední či vyšší zásobu těch a těch živin.
Zrádnost a úskalí takovéhoto vyjádření spočívá ve skutečnosti, že porovnávat v tomto případě lze pouze porovnatelné. V tomto směru totiž mnohdy i odborník může mít potíže. Hodnota pH je například uváděna ve vodním výluhu, v CaCl2 či dokonce v KCl. Podobné je to i s živinami. V České republice je jejich obsah vyjádřen v % objemových či hmotnostních , v mg/ 100 g suchého vzorku nebo vlhkého, mg/l … Na aplikaci pro deklaraci dle norem EU se intenzívně pracuje.
MOŽNOST DODÁNÍ SUBSTRÁTU
Patří tradičně k často vyhodnocovanému parametru odběratelů. Velká většina z nich lpí na dodávkách volně loženého zboží, byť pro tento způsob nemají v žádném případě vytvořeny vhodné podmínky a ani velikosti jejich odběrů tomu v žádném případě neodpovídají. Často se mnohdy nesprávně podceňuje skutečnost, že takovýto substrát je třeba od výrobce efektivně dopravit na místo určení, což při malém objemu a velké vzdálenosti může finančně znamenat i více než činí cena zboží. Při nevhodném uložení je část substrátu znehodnocena, existuje reálná možnost kontaminace semeny plevelů, původci chorob a škůdci …. V zahraniční je trend právě opačný, kdy většina dodávek nejen z důvodu různorodosti (speciální substráty pro jednotlivé rostlinné druhy na 1 dopravním prostředku), ale především pro lepší skladovatelnost, manipulovatelnost je odebírána převážně balená 70 – 300 l balení, případně 3000 – 6000 l (big-bagy).
TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ
Zcela mylné by bylo se domnívat, že je úplně jedno jakým způsobem, v jakých stavbách, s jakým způsobem zálivky, větrání apod. jsou jednotlivé kultury pěstovány. V tomto směru je třeba se držet velmi vážně doporučeními a radami dodavatelů či přímo výrobců substrátů, výzkumných pracovišť či se vydat na neprošlapanou cestu vlastních experimentů se všemi pozitivy, ale i negativy.
Platí pravidlo, že každý systém má-li tímto, být musí bezpodmínečně dodržovat svá pravidla i ve smyslu používaných typů pěstebních substrátů.
POŽADAVKY ROSTLIN
V pomyslném žebříčku hodnot pro výběr vhodného substrátu by tento ukazatel měl být jako jediný jen a pouze na prvním místě za všech okolností! Pod zástěrkou vysokých finančních nákladů na pořízení substrátu je volen záměrně levnější druh se zcela nevhodnými vlastnostmi pro stránce především fyzikálního složení, s vysokým podílem prachových částic. Zapomíná se na skutečnost, že rostliny potřebují poměrně velké množství vzduchu ve své kořenové zóně. Pokud je příliš vysoký obsah prachových částic v substrátu, je vzduch vytěsňován. Substrát se tak při nadměrné zálivce zbahňuje. Rostlinám se nemůže dobře rozvíjet kořenový systém, podstatně zaostávají ve vývoji a chřadnou. Substráty je třeba používat poněkud hrubší struktury, než tomu bylo zvykem v minulosti, kdy se jeden typ používal od výsevu semen, přes pikýrovaní rostlin po pěstování hotové kultury. Podíl prachových částic z frézovaných typů rašelin (nejběžnější způsob těžby rašelin) je třeba důsledně odtřídit a vyloučit z dalšího zpracování, podobně jako je tomu u borkované rašeliny (těžena v blocích, kdy je více zachována původní struktura). Takovýto substrát s sebou nese i určitá negativa, kdy je třeba přísně dbát na množství a četnost zálivky, častěji a pravidelně rostliny hnojit.

Závěr
Zodpovědný pěstitel se uvedené problematice věnuje v dostatečném časovém předstihu, ne až těsně před vlastním použitím substrátu. Rozumné je rovněž využít zkušeností uznávaných kolegů z oboru, poradenských služeb výrobců či odborníků z výzkumné základny. Pro získávání co nejlepší možnosti volby substrátu je třeba také patřičné množství hodnověrných a přesných informací jako je příkladně druh kultury, způsob pěstování, velikost kontejneru, množství zálivky, způsob vytápění, možnosti větrání ….
Výběru vhodného substrátu je důležité se věnovat i při aplikacích již vyrobeného hotového rostlinného materiálu přímo u zákazníka jako jsou balkónové truhlíky, záhony či venkovní výsadby stromů a keřů, trávníky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down