30.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plenárne zasadnutie Schémy OECD v Paríži

V dňoch 15. až 17. novembra prebiehalo v Paríži 63. zasadnutie Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia inšpekčných služieb pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny zo 17 krajín, zástupcovia Európskej komisie, COLEACP (Výbor pre spoluprácu Európy a AKP krajín) a FAO.

Program zasadnutia sa sústredil na tri najdôležitejšie oblasti: schválenie pripravených textov a obrazovej časti vysvetľovacích brožúr, revíziu Rozhodnutia Rady OECD (základný dokument Schémy) a budúcu náplň práce Schémy.
Pred prerokovaním týchto dôležitých otázok informovali zástupcovia medzinárodných organizácií, pôsobiacich v oblasti tvorby noriem pre ovocie a zeleninu, o udalostiach od posledného zasadnutia Schémy v októbri 2004. Európska komisia podrobne uviedla súčasnú situáciu v harmonizačnom procese svojich nariadení – noriem kvality pre ovocie a zeleninu. Zástupkyňa FAO informovala o výsledkoch ostatného zasadnutia Kódexového výboru FAO pre ovocie a zeleninu, ktoré sa konalo v júni 2005 v Mexiku.
Pracovné skupiny predložili na schválenie pripravené vysvetľovacie brožúry. Po viacročnej diskusii o parametroch zrelosti bola predložená brožúra pre stolové hrozno, ktorú plenárne zasadnutie schválilo a čoskoro sa bude publikovať. Príručku na určovanie jednotlivých obchodných typov cukrových melónov pripravili pracovníci CTIFL (Interprofesné technické centrum pre ovocie a zeleninu, Francúzsko) v spolupráci s francúzskou inšpekčnou službou DGCCRF. Príručka obsahuje farebné fotografie najdôležitejších obchodných typov cukrových melónov, s podrobným popisom charakteristických znakov, ako sú farba pokožky, farba dužiny, celkový vzhľad a tvar plodu a iné špecifické vlastnosti. Táto príručka bude určite veľmi dobrou pomôckou nielen pre inšpektorov, ale aj pre obchodníkov.
Ďalšou veľmi potrebnou pomôckou, najmä pre inšpekčné služby, je príručka na objektívne skúšanie a určovanie vnútornej kvality ovocia a zeleniny a suchých a sušených plodov. Na schválenie ju pripravilo Rakúsko.
Obidve príručky boli schválené bez vážnejších pripomienok a sú teda pripravené na publikovanie.
Kuriozitou, ktorá sa vyskytla na plenárnom zasadnutí prvýkrát, bolo predloženie ruskej verzie brožúry pre rajčiaky. Napriek jazykovej bariére väčšiny zúčastnených krajín bola ruská verzia schválená a Schéma bude pokračovať v publikovaní viacerých jazykových mutácií svojich vysvetľovacích materiálov. Predpokladáme, že takto pomôžeme rozšíriť informácie o medzinárodných normách kvality aj do krajín, ktoré sa práce Schémy priamo nezúčastňujú.
O návrhu revízie Rozhodnutia Rady OECD C(99)10/FINAL, základného dokumentu pre prácu Schémy, sa diskutovalo už na 62. plenárnom zasadnutí v roku 2004. Zmeny si vyžiadal vývoj v sektore ovocia a zeleniny v uplynulých rokoch. Navrhnuté a schválené boli najmä nové činnosti Schémy, zamerané na vzdelávanie pracovníkov inšpekčných služieb a sektora, ako aj intenzívnejšia medzinárodná spolupráca v oblasti kontroly kvality. Zjednotenie kontrolných postupov, používaných pri kontrole kvality ovocia a zeleniny, by mala dosiahnuť revidovaná Príloha II. k Rozhodnutiu Rady OECD, ktorá obsahuje jednoznačné definície, spôsob výkonu kontroly a odberu rôznych typov vzoriek. Obidva dokumenty plenárne zasadnutie po dlhšej diskusii a navrhnutých zmenách schválilo a predloží ich na konečné schválenie Rade OECD.
Keďže bližšia medzinárodná spolupráca v oblasti tvorby a interpretácie noriem sa javí ako stále viac potrebná, plenárne zasadnutie venovalo mimoriadnu pozornosť návrhu Memoranda o porozumení medzi OECD a EHK/OSN. Spolupráca medzi Schémou OECD a Pracovnou skupinou EHK/OSN pre poľnohospodárske normy kvality sa v období od roku 1995 výrazne zlepšila a Memorandum po podpise obidvoch strán bude dokumentom, na základe ktorého sa táto spolupráca stane oficiálnou. Momentálne je však potrebné návrh textu konzultovať s EHK/OSN a dosiahnuť obojstrannú spokojnosť s navrhovaným textom. Plenárne zasadnutie rozhodlo, že rokovania bude viesť predsedníctvo Schémy v spolupráci so sekretariátom.
V časti zasadnutia, ktorá sa venovala budúcej náplni práce Schémy, bola najdôležitejšia diskusia o bezplatnom prístupe k elektronickej verzii vysvetľovacích brožúr Schémy k jednotlivým normám kvality. V záujme Schémy je čo najlepšia prístupnosť k týmto publikáciám, a preto plenárne zasadnutie rozhodlo, že elektronická verzia bude bezplatná pre všetkých záujemcov na internetovej stránke OECD. Tlačená papierová verzia ostáva naďalej spoplatnená. Prerokoval sa aj nový formát všetkých publikácií Schémy. Elektronická verzia bude mať totožný obsah a formát s papierovou verziou a obidve budú prístupné verejnosti bez obmedzení. Na účely vzdelávania pracovníkov inšpekčných služieb členských krajín Schémy budú vypracované prezentácie so súborom fotografií a jednotnou interpretáciou limitov a chýb postupne pre každú plodinu. Tieto prezentácie budú prístupné iba pre kontrolné orgány členských krajín Schémy.
Na záver plenárne zasadnutie schválilo zloženie predsedníctva na ďalšie obdobie v zložení :
Viera Baričičová, Slovensko (prezident), Ulrike Bickelmann, Nemecko (viceprezident) a Pierre Schauenberg, Švajčiarsko. Keďže v rámci reformy Schémy bolo v roku 2002 schválené obmedzenie funkčného obdobia predsedníctva vždy na tri roky, v tomto zložení sa zídeme už iba v roku 2006.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down