21.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování poinzécií v substrátu s vermikompostem

Pro přípravu pěstebních substrátů byl testován vermikompost vznikající zpracováním odpadů s vysokým obsahem celulózy pomocí žížaly Dendrobaena Veneta. Vermikompost se vyznačuje nízkým obsahem rozpustných solí a přijatelných živin. Pro přípravu pěstebních substrátů ho lze použít v podílu 25–50 % obj. Ve vegetačním pokusu s hrnkovými poinzéciemi byl ověřen substrát s 25 % obj. vermikompostu.

Summary
For preparing growing substrates vermicompost was tested. It was made from waste material with high content of cellulose by worm Dendrobaena Veneta. This vermicompost has low content of soluble salts and available nutrients. It can be used for growing substrates in ration 25–50 % vol. In vegetative experiment with potted plants Euphorbia pulcherrima substrate with 25 % vol. of the vermicompost was tested.

Pro přípravu vermikompostu, který je registrovaný pod ochrannou značkou Wormcompost, se používají odpadní materiály se středním nebo vysokým obsahem celulózy (krátká celulózová vlákna, starý papír a rostlinný materiál – sláma, senáže). Ty jsou doplněny kaly z čistíren odpadních vod s certifikovanými rozbory a se sušinou nad 18 %. Odpady jsou zpracovány mechanicky (průchodem trávicím ústrojím žížaly) a chemicky (uvolněním enzymů do substrátu) žížalou Dendrobaena Veneta. Směs tvoří kompletní výživu pro tento vitální druh žížaly, který má schopnost konzumovat velké množství organické hmoty a který se používá pro rybolov.

Metodika
Wormcompost byl testován jako komponent organického pěstebního substrátu. U komponentů a substrátů se hodnotily základní chemické a fyzikální vlastnosti. Chemické vlastnosti byly stanoveny podle evropských norem, elektrická vodivost (EN 13 038), hodnota pH (EN 13 037) a obsah přijatelného vápníku (EN 13 652) ve vodním extraktu 1v:5v, obsah přijatelných hlavních i stopových živin (EN 13 651) v činidle CAT při stejném extrakčním poměru.
Pro hodnocení fyzikálních vlastností se na pískovém tanku stanovily retenční křivky. Ty charakterizují závislost vlhkosti substrátu na vodním potenciálu (podtlaku), který odpovídá rozdílu vodních sloupců 2,5 až 100 cm (Dubský et al., 2009). Z průběhu retenčních křivek byly vypočteny kategorie vody (Prasad a O´Shea, 1999) podle dostupnosti rostlinám.
Byly připraveny dvě modelové směsi rašeliny s podílem Wormcompostu 25 a 50 % obj. (W25 a W50). Substrát W25 byl na základě chemických rozborů vyhnojen (označení W25-H) a byl zařazen do vegetačního pokusu s pěstováním poinzécií (Euphorbia pulcherrima), které patří v ČR mezi nejvíce pěstované hrnkové květiny. Při přípravě substrátu se na litr směsi přidalo 0,4 g Amofosu (12 % N, 50 % P2O5) a 0,4 g síranu draselného (50 % K2O), na litr substrátu se dodalo 48 mg N-NH4, 88 mg P a 166 mg K. Vzhledem k neutrální hodnotě pH Wormcompostu nebyl přidán vápenec na úpravu hodnoty pH.
Jako kontrolní byl použit profesionální substrát pro poinzécie s hodnotou pH 6,5 a hrubě vláknitou strukturou (světlá severoněmecká borkovaná rašelina 70 % obj., rašelinová vlákna 15 % obj., perlit 0–6 mm 15 % obj., jíl 90 kg/m3). Na úpravu hodnoty pH bylo použito 6 g mletého vápence na litr. Hnojivem PG Mix 14-16-18 v dávce 1,4 g/l se dodalo 196 mg N a 99 mg P a 209 mg K na litr substrátu. Stopové živiny byly kromě hnojiva PG Mix dodány i hnojivem Radigen a molybdenanem sodným (tab. 3).
Vegetační pokus byl založen v 35. týdnu (konec srpna), zakořenělé řízky odrůdy ´Primero´ se vysázely do květináčů o průměru 10 cm (objem 350 ml). Rostliny se pěstovaly ve skleníku s teplotou regulovanou na 18–20 °C. V každé variantě byla tři opakování po 8 rostlinách. Rostliny byly 4×ošetřeny retardantem růstu Stabilan 750 (koncentrace 0,15 %).
V průběhu pokusu (38., 42. a 48. týden) se hodnotily základní chemické vlastnosti substrátů (hodnota pH a EC, obsah přijatelných živin). Ve 48. týdnu (konec listopadu) byly stanoveny rozměry rostlin (výška a šířka), průměrná hmotnost čerstvé a suché rostliny a obsah živin v listech. Výsledky chemických i fyzikálních rozborů a výsledky vegetačního pokusu byly statisticky vyhodnoceny analýzou rozptylu jednoduchého třídění a Duncanovým testem (program Unistat 4.53).
Hnojení poinzécií
Poinzécie je hrnková rostlina náročná na živiny. Pro přihnojování hnojivými roztoky se v první části vegetace používají hnojiva se zvýrazněným obsahem dusíku, v době vývoje a vybarvování listenů hnojiva se zvýrazněným obsahem draslíku (Ecke et al., 1990). Pokud se hnojivý roztok aplikuje každou 2.–3. zálivku, používají se 0,2% roztoky NPK hnojiv. Při hnojení při každé zálivce se koncentrace snižuje na 0,05–0,08 %.
Pokus byl součástí hodnocení systému hnojení (tab. 1) se zvýrazněným obsahem draslíku na počátku pěstování (K-plus), který může eliminovat toxické působení některých prvků v zálivkové vodě např. bóru (Nable et al., 1997). Rostliny byly pravidelně přihnojovány vrchní zálivkou v intervalu 7–10 dní. Celkem bylo aplikováno devět přihnojení a 24 zálivek u kontroly a 19 zálivek u substrátu s vermikompostem. Přibližně každá třetí zálivka byla hnojivá. Na počátku vegetace byl 3× použit roztok se zvýšeným obsahem N, od poloviny října bylo 6× přihnojeno roztokem se sníženým obsahem N. Koncentrace stopových živin v aplikačním živném roztoku byla v mg/l: 1 Fe, 1 Mn, 0,2 Zn, 0,2 Cu, 0,2 B a 0,02 Mo.
Pro srovnání je uveden optimální systém hnojení (K-opt.), kdy se v průběhu vegetace dodá stejné množství N a K, a systém se zvýrazněným dávkováním dusíku (N-plus).
Dávka živin na jednu rostlinu byla odvozena z teoretického nasycení rašelinového substrátu živným roztokem v množství 350 ml roztoku na litr substrátu. Toto množství odpovídá vodě lehce a hůře dostupné pro rostliny (RS, graf 1), kterou substrát po zálivce zadrží, a objemu pěstební nádoby 350 ml (květináč o průměru 10 cm).

Výsledky a diskuse
Wormcompost měl neutrální hodnotu pH a v porovnání s kontrolními vzorky kompostů nízkou hodnotu EC (tab. 2). Přijatelný dusík byl především v nitrátové formě. Wormcompost měl velmi nízký obsah přijatelného fosforu a ve srovnání s kontrolním vermikompostem nebo kompostem měl i nízký obsah přijatelného draslíku. Obsah přijatelného draslíku a vysoké hodnoty EC jsou limitující pro použití kompostů jako komponentů pěstebních substrátů. Maximální podíl kompostu s obsahem přijatelného draslíku nad 3000 mg K/l je 10 % obj., rovněž dávka vermikompostu s vysokým obsahem všech živin a vysokou hodnotou EC by se měla pohybovat v rozmezí 5–10 % obj.
U vyhnojeného substrátu W25-H bylo stanoveno zvýšení dusíku a draslíku dodané minerálními hnojivy. U fosforu nebyl stanoven adekvátní nárůst této živiny v přijatelné formě, došlo k biologické sorpci fosforu pravděpodobně vlivem podílu celulózových vláken ve Wormcompostu. Obdobné snížení obsahu přijatelného fosforu bylo stanoveno u substrátů s podílem odpadní papírenské vlákniny (Šrámek a Dubský, 1997).
Wormcompost je možné pro přípravu substrátů použít až v podílu 50 % obj., při vyšších dávkách je limitující obsah přijatelného dusíku. Pěstební substráty s obsahem kolem 300 mg přijatelného N na litr jsou vhodné pouze pro rostliny náročné na živiny (např. chryzantémy).
Wormcompost má přirozený obsah stopových živin (tab. 3). Ve srovnání s rašelinou byl stanoven statisticky průkazně vyšší obsah všech stopových živin, kromě železa a molybdenu. Při přípravě substrátu W25-H nebyly stopové živiny přidávány a při rozboru se pohybovaly v doporučovaném rozsahu. Ve srovnání s kontrolním substrátem RS měl substrát W25-H statisticky průkazně vyšší obsah Fe, Zn a Cu, statistiky průkazně nižší obsah Mn a Mo. Kontrolní substrát měl na počátku relativně vysoký obsah molybdenu. Poinzécie je jednou z mála skleníkových rostlin, u které se může nedostatek molybdenu projevit při nižších hodnotách pH substrátu (Wulster 2003), a proto se tato stopová živina do speciálních substrátů přidává v relativně vysoké dávce.

Text Ing. Martin Dubský, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 5/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down