Pěstování okurek pod závlahou

Pěstování okurek nakladaček má v České republice celkem dlouhou tradici. Největší pěstitelské oblasti se nacházely v minulosti na Znojemsku, kde se i zpracovávaly. Známé Znojemské okurky byly typickým výrobkem tohoto jihomoravského regionu.

Z důvodu úbytku zpracovatelských kapacit, menšího objemu prodeje sterilovaných okurek a odlivu pracovních sil ze zemědělství došlo na Znojemsku i k poklesu pěstitelských ploch. Těžiště pěstování okurek se posunulo geograficky směrem na severovýchod, kde jsou pro pěstování okurek vhodnější podmínky. Jedná se zejména o úhrn srážek, průměrnou teplotu a promoření porostů nemocemi a škůdci, rezistentními proti používaným ochranným látkám. V současnosti je nejvýznamnější lokalitou, kde se pěstují okurky nakladačky, oblast kolem obcí Nové Bránice a Dolní Kounice nedaleko Hrušovan u Brna. Jednoho z velkopěstitelů této oblasti jsme navštívili, abychom hlouběji pronikli do této specifické oblasti zelinářství.
Charakteristika firmy
Firma ZO-ŠI, kterou jsme navštívili, je řízena dvěma společníky. Při naší návštěvě se nám věnoval jeden z nich – Tomáš Zoufalý. Ačkoliv jeho jméno zní přinejmenším smutně, pan Zoufalý rozhodně nad firmou nezoufá. Naopak se jí věnuje tak úspěšně, že se firma rozšířila i mimo zemědělství. Posuďte sami: „Firma byla založena v roce 1993, kdy jsem začal s pěstováním révy vinné na 15 ha. V roce 1994 jsem začal na 10 ha i s pěstováním polních plodin. V dalších letech jsem získával další pozemky a tak k dnešnímu dni hospodaříme již na 70 ha zemědělské půdy. Z toho je 15 ha vinic, na 33 ha pěstujeme okurky a 10 ha brambor. V roce 1997 jsem vytvořil sdružení s firmou Marek Šimbera, která provozuje autodopravu. Podtrženo a sečteno – firma ZO-ŠI obhospodařuje 70 ha půdy a provozuje autodopravu 9 nákladními vozy. Zaměstnává 14 stálých zaměstnanců.
Klima v brněnském regionu, kde se Nové Bránice nacházejí, je poměrně teplé. Hodí se proto k pěstování plodin vyžadujících vyšší teploty. Zároveň se Nové Bránice nacházejí ve srážkovém stínu. To nás donutilo k využívání závlahové techniky.
Celková plocha, na které jsme letos založili porosty okurek, činí necelých 33 ha. Z toho je 5 ha systémem Vertico (na drátěnce) a zbytek klasicky na zemi. Při pěstování okurek považujeme za nezbytnost několik kroků – pěstování na mulčovací fólii, kapkovou závlahu s přihnojování rozpustnými hnojivy a bezkontaktní sběr. S pěstováním okurek v tomto regionu máme 6leté zkušenosti a stále nacházíme nové a nové poznatky, co okurkám vadí a co vyžadují. Kromě sklizně a ošetřování porostu se zabýváme také tříděním okurek kvůli dosažení zajímavější ceny“, řekl nám pan Zoufalý.
Jak už jsme dříve uvedli, považují v Nových Bránicích závlahu za nezbytnou součást pěstování plodové zeleniny závlahu. Zdejší pěstitelské plochy jsou zavlažovány především z řeky, částečně z vrtů. Problémy dělá trochu kvalita vody z vrtů, ve které je v některých místech mimořádně vysoký obsah železa, které se usazuje v otvorech kapkovačů kapkovacích hadic a zanáší je. U vrtů je dalším nepříjemným společníkem písek, obrušující vnitřní stěny rozvodů a jejích prvků. Při čerpání vody z řeky je sice dostatečné množství vody, ale starosti nám dělají hlavně v horkých dnech rychle se množící řasy. Jedinou ochranou je účinná filtrace – nejlépe se zatím osvědčily automatické bezobslužné filtry Arkal. Instalované závlahy včetně čerpání a čištění vody kompletně projektovala a realizovala firma Netafim, která dodává i speciální hnojiva.
Pěstování polní porostů okurek na zemi
Převažujícím způsobem pěstování okurek je zatím pěstování klasicky na zemi. U firmy ZO-ŠI zvolili variantu s použitím jednoleté černé mulčovací fólie a jednoleté kapkovací hadice, která se zatím z hlediska pracnosti jeví jako nejefektivnější. Organizace porostu byla zvolena podle postřikovače na kolejový řádek a 18 m pás porostu. Porost je rozdělen do řádků 1,5 m. Na připravený pozemek je položena fólie spolu s kapkovací hadicí, která je umístěna pod fólií. Na pokládání slouží speciální stroj. Kraje fólie jsou přitlačeny zamačkávacím mechanismem a zahrnuty disky. Tím se také mezi řádky vytvoří chodníčky, aby sběrači nemuseli šlapat po fólii. Před sázením sazenic je půda pod fólií navlažena, aby sazenice rychle zakořenily. Sázení provádí sazeč, který napíchne do fólie otvor, přidržovače sazenice se rozevřou a vytvoří tak prostor pro rostlinu. Po vložení sazenice je půda okolo ní utlačena zamačkávacím mechanismem. V případě, že je mokro a se sazečem se nedá pracovat, nastoupí ruční sázení s motykou.
Způsob zavlažování
Kapkovací hadice Netafim Streamline 60 dodá na běžný metr řádku 2,5 l vody za hodinu (odpovídá 16 mm/ha). Vzdálenost kapkovačů je přitom 40 cm. Kapkovací hadice je z UV-stabilizovaného polyetylénu a má průměr 16 mm. Jednotlivé linky jsou nataženy z páteřového vedení a jsou dlouhé přibližně 200 m. Aby nedocházelo k ucpávání kapkovačů, jsou vybaveny patentovaným labyrintem pro průchod vody k výstupnímu otvoru. V labyrintu dochází k turbulentnímu proudění kapaliny a proto nedochází k usazování pevných částic uvnitř, ale částice jsou vynášeny ven výstupním otvorem. Protože zdrojem vody je pro tento porost vrt, je jeho vydatnost omezena. Aby byly okurky dostatečně zavlaženy, je pozemek rozdělen do 12 sekcí, které jsou denně automaticky zavlažovány po 2 hodinách. Od začátku pěstování tak závlaha funguje vlastně nepřetržitě až do skončení sklizně. Automatické řízení má na starosti ovládací počítač Netafim Miracle, který elektricky ovládá vstupní ventily jednotlivých sekcí. Z důvodů ochrany je systém opatřen blokací proti běhu naprázdno a přetížení.
Důležitou složkou pěstování je při použití kapkové závlahy i přihnojování. Dodávka živin je provedena jak zásobním hnojením před založením porostu tak i provozním přihnojováním podle aktuální potřeby porostu. Potřebu hnojiva lze určit z rozboru listů. Pro komplexní výživu je používáno rozpustné hnojivo Terraflex C. Je koncipováno konkrétně pro kapkovou závlahu okurek na bázi NPK s přídavkem solí hořčíku a síry. Kromě udržovacího hnojiva jsou přidávány podle potřeby přímo konkrétní chybějící živiny. Hnojivo je do závlahy přidáváno hnojivým čerpadlem Amiad. Amiad umožňuje přisávat kapalné hnojivo v požadovaném poměru a tento poměr si zachová i při změně průtoku vody. Čerpadlo je poháněno tlakovou vodou od hlavního čerpadla. Pro míchání roztoku a jeho přisávání slouží plastová nádrž. Všechna zařízení čerpadla, regulace, hlavní rozvod a řídící jednotka jsou umístěny s elektrickou přípojkou v uzamykatelném objektu.
Technika sklizně
Protože výživa a dostatek vláhy, malá konkurence plevelů a příznivé mikroklima pod fólií dávají rostlinám šanci vytvářet více plodů, je možné porost více zahustit. Prozatím byly rostliny vysazovány v řádku po 21 cm (tj. zhruba 30.000 jedinců/ha), na příští sezónu se plánuje rozteč sazenic okolo 10 cm (tj. 50-60.000 rostlin/ha). Hustý porost je však značně poškozován sběrači. Jakmile dojde k zašlápnutí růstového vrcholu, rostlina přestává růst. Porost pak nedosahuje plného výnosového potenciálu. Z toho důvodu firma pořídila pro sběr sklízeče nesený na systémovém traktoru. Na traktoru Mercedes s převodovkou superplazivých rychlostí (od 80 m/h) je osazen jako nástavba sklízeč o šíři 21 m. Jedná se o pásové dopravníky nesené nad porostem v nastavitelné výšce s centrálním sběrem a ukládáním do vlečeného odvozního prostředku. Před dopravními pásy jsou plošiny pro sběrače, kteří leží na břiše směrem proti pohybu soupravy a rukama probírají porost. Osádku stroje tvoří 24 sběračů a řidič traktoru. Sběrací ramena a ukládání jsou kryty plachtou, což umožňuje sklízet i za prudkého deště, kdy není možné do porostu vkročit. Traktor se pohybuje po kolejovém řádku. Celková sklizňová plocha, kterou jeden stroj průběžně ošetřuje, je maximálně 8 ha.
Výsledky
K ekonomice pěstování okurek nakladaček na zemi lze poznamenat, že se závlahou dosáhla v letošním roce odrůda Harmony výnosu (podle dosavadních odhadů) více než 50 tun. Zásluhu na tom má samozřejmě i dobře zvolená ochrana a dobrá agrotechnika. Kvalita zavlažovaných plodů je výborná, nekroutí se a díky závlaze umístěné pod fólií nejsou příliš špinavé. Sklízené okurky jsou po zatřídění zhruba v poměru 50:50 v I. a II. jakostní třídě ku III. a IV. jakostní třídě. Oproti pěstování na drátěnce v systému Vertico je u plošného pěstování menší pracnost. Probírka porostu pomocí neseného sklízeče se pozitivně odráží na růstu výhonků a stavu porostu. Použitím sklízeče vzrůstá i denní výkon, ale na úkor kvality sběru.
Pěstování okurek nakladaček systémem Vertico
Netradičním způsobem pěstování nakladaček se firma ZO-ŠI zabývá již třetím rokem. Rozdíl oproti „plošce“ (plošnému pěstování) je v tom, že výhonky se táhnout vertikálně po plastové síti, která je navěšena na drátěnku. Drátěnka je podobná jako pro pěstování révy vinné. Betonové sloupky o výšce 1,8 m s roztečí cca. 2 m nesou nahoře dva nosné dráty, na kterých je uchycena plastová síť. Rozteč dvojřádků je 3 m kvůli přístupu vzduchu, světla a mechanizace. Meziřadí je zatravněno. Pod sloupky je položena kapkovací hadice a na ní pás černé mulčovací fólie o šíři 60 cm. Rostliny jsou sázeny ručně na vzdálenost 20 cm. V průběhu růstu musí být vyštipovány, aby výhony rostly co nejvíce nahoru.
Agrotechnika udržování porostu je podobná jako u plošného pěstování. Ošetření proti nemocem a škůdcům se provádí technikou pro ošetřování vinic – tažený rosič s nádrží 1000 litrů. Meziřadí se mulčuje. Problém je se zpracováním půdy mezi sloupky. Drátěnka neumožňuje průjezd traktoru s pluhem, proto je povrch půdy diskován. Ztížena je tím i aplikace zásobního průmyslového hnojiva popřípadě zaorání organických hnojiv. V tomto případě je hnojivá zálivka prostřednictvím závlahy absolutní nutností. Navzdory tomu se u porostu projevuje pokles výnosu odčerpáním živin. I pro systém Vertico se používá udržovací hnojení hnojivem Terraflex C.
Způsob závlahy
Pro tento pozemek je zdrojem vody řeka. Přes existenci řas v říční vodě zůstalo u tohoto zdroje, neboť voda z vrtu provedeného v bezprostřední blízkosti pozemku obsahuje téměř 10 g/l železa, což znemožňuje použití kapkové závlahy. I pro tuto čerpací stanici se stal nezbytnou nutností automatický filtr, protože standardní filtr se po několika minutách zcela ucpal. Zdejší porost o výměře 3 ha je rozdělen do 3 přibližně stejných sekcí, do kterých je přiváděno 7 litrů roztoku na běžný metr řádku. K rozvodu a aplikaci vody jsou opět použity kapkovací hadice Netafim Streamline 60 s kapkovači po 40 cm. Denně dostane porost přibližně 7 litrů roztoku na běžný metr řádku. Dobu závlahu a přepínání sekcí ovládá jednotka Miracle.
Řešení přihnojování je odlišné od řešení u plošného porostu, který se nachází v jiné lokalitě. Na rozdíl od hnojivového čerpadla Amiad je zde použito čerpadla Netafim na principu Venturiho trubice. Toto jednodušší a levnější řešení umožňuje regulovat množství přisávané kapaliny pomocí tlakového spádu. Nevýhodou je nutnost vyššího tlaku na výstupu z čerpadla a tím potřeba vyššího příkonu. Vzhledem k absenci zásobního hnojení musí toto čerpadlo pracovat s vyššími koncentracemi živin, což zvládá bezproblémově.
Výsledky
Porost na drátěnce se na první pohled liší od plošného. Rostliny jsou mohutnější, lepší přístupnost ochranných látek jim dává i lepší vzhled. Porost vypadá při stejné frekvenci ošetřování zdravěji než porost na zemi. Probírka je pak o mnoho jednodušší – pouhým rozhrnutí listů získá sběrač přehled o všech plodech. V systému Vertico se zvláště osvědčila odrůda Melody. Lepší zdravotní stav porostu je důvodem jeho delší životnosti. Tento porost je sklízen až do příchodu prvních mrazíků. Oproti plošnému pěstování je to o 10 – 14 dnů déle. Podstatně lepší je i kvalita sklizně. Přibližně 70% je plodů I. a II. jakost, zbylých 30% spadá do III. a IV. jakosti. Navíc jsou plody zcela čisté. Porost není také tak intenzivně napadán plísněmi, protože listy po rose rychle osychají z obou stran a nevytváří tak plísni příznivé mikroklima.
Ačkoliv porost na drátěnce vypadá zdravěji, sklízí se déle a dává výnos okolo 60 tun, jeho efektivita nijak výrazně nepřesahuje plošné pěstování. Výrazným mínusem Vertica je prakticky výlučně ruční práce. Vše začíná zpracováním půdy mezi sloupky, pokračuje pokládáním fólie a kapkovací hadice, vyštipování výhonů a končí ručním sběrem. Minimální možnost hlubšího zpracování půdy v blízkosti sloupků pak omezuje možnost organického hnojení na minimum. Enormní spotřeba lidské práce pak snižuje efekt z prodeje většího množství plodů vyšších jakostních tříd. Nevýhodou jsou také vysoké počáteční náklady na vybudování drátěnky, které pan Zoufalý odhadl na minimálně půl milionu korun na 1 hektar.

Přínos závlahy u okurek
Obecně řečeno, má závlaha jakýchkoliv porostů význam především ve stabilizaci výnosu. Každoroční výnos polních kulturních rostlin je silně závislý na vývoji počasí. V možnostech člověka je při současném stupni poznání ovlivňovat především vodní režim rostlin. Nelze spoléhat na to, že každý rok bude pršet ve vhodnou dobu. Ideální je zajistit dozásobení porostu vodou operativně podle potřeby. Toto hledisko kapková závlaha rozhodně splňuje. Navíc lze pomocí kapkové závlahy ovlivňovat obsah živin v půdě a to přímo v oblasti, kde rostliny rostou a nebo i koření.
Ve srovnání s nezavlažovaným porostem plodí okurky pod závlahou déle, dosahují vyššího výnosu a kvalita plodů je nesrovnatelně vyšší (rovné, nepokroucené okurky). Na konci srpna, kdy jsme Nové Bránice navštívili, byly nezavlažované porosty již delší dobu neproduktivní. Proto také z hlediska naplňování dodavatelských smluv a rozložení zisků do delšího období lze závlahu jednoznačně doporučit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *