Perspektivy okrasného školkařství

Svaz školkařů České republiky je dobrovolným profesním svazem, který hájí zájmy školkařských podniků a napomáhá jejich rozvoji po stránce informací, legislativních úprav i propagaci. V letošním roce má 96 členů.

Většina z nich se přímo zabývá školkařskou výrobou, někteří obchodem, členy jsou i zahraniční školkaři a odborné školy.
Někteří školkaři se ve společných expozicích pravidelně zúčastňují na odborných zahradnických výstavách. Tak tomu bude i v letošním roce.
Pro jaro příštího roku chystá svaz školkařů celotýdenní akci „Zahradnický týden“ – ta bude probíhat od 3. do 10. dubna 2004. Bude podpořena Výstavištěm Flora Olomouc a VÚKOZ Průhonice.
Svaz úzce spolupracuje s řadou odborných institucí a velmi úzký kontakt je navázán s VÚKOZ v Průhonicích. Členové svazu poskytují podrobné informace o svých sortimentech, vypěstovaných množstvích podle jednotlivých kategorií, způsobu prodeje i o cenových relacích.
Na základě této spolupráce je založen i úkol „Produkce okrasných školkařských výpěstků v České republice“, který začal v roce 1996 řešit ing.Miroslav Pinc, CSc, a pokračuje v něm nyní Ing. Jiří Obdržálek, CSc.
Výsledky statistického šetření o školkařské produkci v ČR za pětileté období byly předány odboru zemědělských komodit MZe ČR jako výchozí podklad pro „Situační a výhledovou zprávu MZe ČR – okrasné rostliny”, která byla vydána v r. 2001.

Bilance a prognóza produkce a spotřeby okrasných školkařských výpěstků v ČR
Na základě údajů získaných statistickým šetřením z let 1996 – 2000 a z předchozího období lze konstatovat, že produkce okrasných školkařských výpěstků má v ČR od r. 1993 stoupající tendenci, a to s meziročním nárůstem přibližně 10 – 15 %.
Růst spotřeby zaznamenává postupné ustálení s meziročním nárůstem asi 10 – 20 %. Disproporce mezi nárůstem domácí produkce a zvyšující se spotřebou školkařských výpěstků je kompenzována importem z evropských školkařských oblastí. Prudký vzestup dovozů, který započal v roce 1993, stále pokračuje.

V této souvislosti je třeba upozornit na následující skutečnosti:
– v českých školkách a tudíž i na našem trhu je stálý nedostatek nebo zcela schází především vzrostlé alejové stromy a solitérní dřeviny větších velikostí a to v dostatečně širokém sortimentu a kvalitě,
– ceny domácí produkce vzrostlých školkařských výpěstků, především skupiny kmenných a pyramidálních tvarů listnatých stromů mohou odpovídat současné kvalitě výpěstků v mnoha našich školkách, neodpovídají však pěstební náročnosti, tedy skutečným výrobním nákladům (potřebným na dopěstování výpěstků do požadované velikosti a kvality – počet přesazení, vyvazování a tvarování požadované koruny apod.),
– vzhledem k nadprodukci tržního sortimentu dřevin v zemích EU trvá a bude pokračovat potencionální riziko dovozů velkých objemů téměř všech skupin školkařských výpěstků i za „dumpingové“ ceny, tzn. za ceny nižší nebo shodné s cenami tuzemské produkce. V mnohých, takovýchto případech, bude rozhodující pro české školkaře vedle výhodné cenové nabídky i bezvadná kvalita školkařských výpěstků vlastní produkce.

Výše uvedené informace jsou použité z citované Situační zprávy vydané Mze a zpracované ve
VÚKOZ Průhonice Ing. Jiřím Obdržálkem, CSc

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *