Oznámení Státní rostlinolékařské správy všem podnikům v České republice zajišťujícím výrobu anebo úpravu dřevěného obalového materiálu určeného k vývozu do zahraničí a všem vývozcům dřevěného obalového materiálu do zahraničí

Státní rostlinolékařská správa (SRS) oznamuje, že s účinností od 1.listopadu 2002 zavádí dobrovolný systém úřední evidence provozoven podniků technologicky schopných provádět ošetření a následné označování dřevěného obalového materiálu určeného pro vývoz do zahraničí mezinárodně přijatým způsobem s ohledem na eliminaci rizika šíření karanténních škodlivých organizmů.

Tento systém zavádí v České republice do praxe ustanovení mezinárodního fytosanitárního standardu organizace FAO č.15 “Guideline for regulating wood packaging material in international trade” přijatého příslušným orgánem FAO v roce 2002. Do zahraničí je na základě tohoto standardu možno vyvážet pouze dřevěný obalový materiál dostatečně ošetřený proti šíření karanténních škodlivých organizmů v provozovnách oprávněných k tomuto ošetření odpovědným úředním orgánem ochrany rostlin (rostlinolékařské péče) vyvážející země. Pouze úředně schválené provozovny jsou pak oprávněny označovat ošetřený dřevěný obalový materiál mezinárodně přijatým způsobem.
Za dřevěný obalový materiál (dále jen „dřevěné obaly“) se v této souvislosti považují palety, proklady, bedny, obalové zarážky, sudy, přepravky, nakládací plošiny a podpěry, vyrobené z nezpracovaného surového dřeva.
Za odpovídající ošetření se v podmínkách České republiky považuje pouze tepelné ošetření v sušárnách dřeva. Při tomto postupu musí být při ošetření obalového dřevěného materiálu dosaženo teploty nejméně 56°C v jádru po dobu alespoň 30 minut.
Podniky schválené SRS, resp. provozovny těchto podniků, budou zapsány v seznamu, který bude zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR a je dostupný na stránce – Mechanizace – Sušárny dřeva – Seznam registrovaných sušáren. Schválené provozovny (sušárny) jsou jedinými místy, kde bude možné upravit dřevěné obaly pro vývoz do zahraničí tak, aby splňovaly výše zmíněné fytokaranténní požadavky.
Příslušné dřevozpracující podniky, které chtějí do tohoto systému vstoupit, si mohou podat písemnou přihlášku na Státní rostlinolékařskou správu – Oddělení mechanizačních prostředků, Zemědělská 1a, 613 00 Brno. Telefonické spojení : 545 137 058, 545 137 037; faxové spojení: 545 321 202; e-mail: petr.harasta@srs.cz. Formulář přihlášky je rovněž dostupný na stránce v nabídce Mechanizace – Sušárny dřeva – Přihláška. Toto pracoviště podá informace o připravovaném programu také ostatním zainteresovaným subjektům (např. vývozcům dřevěných obalů).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *