09.06.2005 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocní školkaři

V polovině ledna se konal v Hradci Králové Školkařský den, pořádaný Školkařským svazem Ovocnářské unie České republiky. Nejdůležitějšími tématy byla diskuse nad ceníkem náhrad nákladů za uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, zařazení školkařských výpěstků do snížené sazby DPH a spolupráce na stanovení a definování standardů školkařských výpěstků.

Na programu byly nejen odborné přednášky, ale především valná hromada, která se zaměřila na hodnocení uplynulého roku a řešila otázky toho letošního. Diskuse byla otevřená a zajímavá. Jak se zdá, největším problémem je absence placeného profesionálního pracovníka. Aktivní činnost nad rámec vlastního podnikání je v současné situaci velmi časově náročná a pro mnohé obtížně proveditelná. Řešení vázne na relativně malých finančních možnostech svazu.

Celoroční úsilí svazu shrnul ve svém úvodním příspěvku jeho předseda Ing. Václav Koběluš.
Hodnocení účasti na IPM v Essenu
Z akcí, kterých se školkaři zúčastnili, kladně hodnotili účast na mezinárodní zahradnické výstavě IPM v Esenu. Česká republika zvolila formu společné národní expozice. Subjekty, které se podílely na této expozici, byly AGRO CS, a. s, Česká Skalice, Arboeko, Obříství, CZ Flora, o. d., Mělník, Jižní Morava, a. s., Tvrdonice, Sempra Praha, a. s., CZ Vita Plant, o. d., Praha, Svaz květinářů a floristů, Výstaviště Olomouc, a. s., VŮKOZ, Průhonice, Zahradnictví Cinke, Žatec. Ve školkařské části byli návštěvníci výstavy i němečtí školkaři velmi příjemně překvapeni českou účastí a kladně hodnotili propagaci českých školkařských výpěstků. Překvapila je nejen cena, ale i kvalita výpěstků. Uskutečnila se zde jednání se zástupci Maďarského školkařského svazu, Maďarského družstva školkařů a se zástupci Evropského školkařského svazu. Se zástupci Evropského školkařského svazu proběhla diskuse o možnosti členství a podmínkách vstupu do této organizace.
Zlepšení komunikace
Od loňského února se využívá rychlá e-mailová komunikace se členy svazu a také s osobami, které se svazem spolupracují nebo mají problematiku školkařství určitým způsobem v náplni práce (SRS, ÚKZÚZ, MZe apod.). Kromě toho již existuje spolupráce s Ing. Romanem Chaloupkou, který zastupuje ČR v Bruselu při jednáních v odborné komisi pro rozmnožovací materiál.
Zóny kolem prostorových izolátů
V dubnu jednali zástupci svazu se zástupci OTK ÚKZÚZ v Brně o možnosti vytvoření určitých ochranných zón kolem dosavadních prostorových izolátů. Záměrem bylo vytvořit obdobu bramborářských oblastí, v kterých malopěstitel nesmí vysázet sadbu jinou než certifikovanou. Cílem tohoto uvažovaného opatření je usnadnění činnosti prostorových izolátů.
Účast na výstavách
Školkaři se aktivně zúčastnili výstavy Hortikomplex v Olomouci, avšak jejich účast byla oproti předcházejícím rokům slabší. Příčinou bylo červnové krupobití na Olomoucku a reakce na přetrvávající nízkou návštěvnost této výstavy (cca 13000 osob). Pro Zahradu Čech v Litoměřicích byl vytvořen jednoduchý leták, informující širokou veřejnost o rozdílech v materiálu konformním a certifikovaném.
Ekonomika
Školkařský svaz byl informován o připravované novelizaci vyhlášky ÚKZÚZ. Novelizace hovoří o ceníku náhrad nákladů. Školkařů se nejvíce týká položka „Sazba za uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů“, kdy se z dosavadních 250 Kč za 1 ha zvyšuje na 2100 Kč respektive 1050 Kč pro školky o výměře do 1 ha, tedy navýšení až o 740 %. Svaz podal na Ministerstvo zemědělství zásadní připomínky k této vyhlášce a účastnil se jednání v rámci vnějšího připomínkového řízení. Jak podotkla Ing. Eva Jetmarová z ÚKZÚZ v Brně, došlo po posouzení na MZe ke snížení náhrad nákladů na úroveň 1310 Kč/ha. Podle předsedy Školkařského svazu OUČR Ing. Václava Koběluše se svaz pokusí ještě některé účtované náklady rozporovat.
Předsednictvo jednalo také o možnostech a alternativách, jak ovlivnit zařazení školkařských výpěstků zpět do snížené sazby DPH.
Plány na letošní rok
Předsednictvo přijalo návrh na vypracování zprávy o Školkařském svazu. V jeho rámci budou letos probíhat statistická šetření u členů svazu. Zpráva bude využita jako podklad pro jednání se státní správou. Školkařský svaz obdržel i oficiální pozvání k jednání zasedání Evropského školkařského svazu. Bylo navrženo zpracovat a otisknout v občasníku Školkař cenové relace prodeje školkařských výpěstků v jednotlivých regionech. Předseda ŠS OUČR Ing. Václav Koběluš informoval valnou hromadu o podmínkách možného přijetí Školkařského svazu OUČR do organizace Evropský školkařský svaz.

Z diskuse
Ing. Ondřej Patera z obdytového družstva CZ Vitaplant seznámil přítomné s projektem popisu kvality výpěstků. Projekt je podporován „Radou ČR pro jakost“. Stanovení a definování standardů má garantovat spotřebiteli určité parametry a posílit prestiž pěstitele, který se k této značce bude hlásit.
Ing. Martina Běhalová ze SRS seznámila přítomné s vyhlášením chráněné zóny na rakovinu kaštanovníku na našem území, vyhlášením chráněné zóny na Erwinia amylovora na Slovensku a ceníkem náhrad SRS (250 Kč za hektar plus cestovní náhrady).

Předseda ŠS OU ČR Ing. Václav Koběluš je ve své funkci jeden rok. Během tohoto období získal množství cenných zkušeností a byl nucen řešit spoustu problémů. Požádali jsme ho proto o krátký rozhovor:

Co školkaře v současnosti nejvíce tíží?
Daň z přidané hodnoty. Před vstupem do EU byly výpěstky ovocné i okrasné zařazeny do snížené pětiprocentní sazby DPH. Bohužel po vstupu do EU byly výpěstky přesunuty do základní – 19% sazby. Situací se zabývalo již předsednictvo a budeme vyvíjet tlak na státní orgány s cílem dosažení snížení sazby.
Například Německo má sazbu DPH 7% a Nizozemsko 6%. Lze očekávat příliv školkařských výpěstků z Polska, kde je DPH dokonce jen 3%. Díky tomuto stavu český školkař ztrácí možnost konkurovat.
Druhým důležitým bodem je diskuse se státní správou o zvýšení poplatků pro školkaře. ÚKZÚZ připravuje novelu vyhlášky o sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony. Tento návrh ukládá poplatek za uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů ve výši 1310 Kč za hektar. Dosud školka platila 250 Kč/ha. Z roku na rok je to velké navýšení. To by znamenalo, že pokud chce školkař pěstovat certifikovaný rozmnožovací materiál a má 10 ha ovocné školky, zaplatí 13100 Kč. Toto zpoplatnění odpadá, pokud bude školka pěstovat konformní, tzv. CAC materiál. Navíc to jsou poplatky, které proudí do státního rozpočtu.
V Nizozemí existuje organizace Naktuinbow, podobná našemu ÚKZÚZu, která byla původně státní, pak se postupně privatizovala a nyní je čistě v soukromých rukou. Školkaři této organizaci platí za provedené úkony, ale peníze jdou zpět do oboru – do propagace výpěstků, školkařství, zkvalitňování materiálu a dalších aktivit.
S podobným návrhem zvýšení poplatků přišla i Státní rostlinolékařská správa (SRS), kdy doposud byly jejich prohlídky zdarma a nyní budou požadovat 250 Kč/ha od majitele ovocné školky a cestovní náhrady. Jejich návštěvy se uskutečňují dvakrát až třikrát za rok.
Podle mého názoru, povede zvýšení poplatků k vyšší výrobě konformního rozmnožovacího materiálu bez zdravotního zařazení a ovocnáři si budou ještě ve větší míře zajišťovat dodávky stromků ze zahraničí.

Co se vám v uplynulém období podařilo?
Za zásadní považuji dosažení kompromisu se SRS ohledně dvou prostorových izolátů ve Valticích, které jsou zaměřeny na produkci výchozího materiálu teplomilných ovocných druhů, převážně meruněk a broskvoní. V těchto izolátech byla před dvěma lety nalezena karanténní choroba Evropská žloutenka peckovin (ESFY). Každý strom se musel otestovat dvakrát a napadené stromy se likvidovaly.
Po vstupu do EU začala platit mírnější legislativa, která požaduje v tomto případě pouze vizuální kontrolu a pokud se choroba nenajde po jedno vegetační období, tak se považuje materiál za zdravý.
Původní stanovisko SRS znělo, že bude možno vystavit rostlinolékařský pas a tudíž expedovat očka z těchto izolátů, ale až po ukončení celého vegetačního roku 2004, tj. přibližně v listopadu a to pouze za předpokladu nenalezení choroby ESFY. Na posledním jednání v Praze se zástupci SRS se podařil najít kompromis, pokud druhá přehlídka matečných porostů uskutečněná začátkem srpna vizuálně nezjistí zmíněnou chorobu, materiál se bude moci expedovat do ovocných školek, tak aby nebylo negativně ovlivněno letní očkování.
Povedlo se i zvýšit členské příspěvky z dosavadních 300 Kč z hektaru ovocné školky na 1000 Kč/ha, maximálně však 10 tisíc. Příspěvky se zvyšovaly s tím, že se použijí na profesionalizaci svazu. Je třeba sledovat a spolupracovat na přípravě vyhlášek a zákonů, připravovat projekty a nelze to dělat, zda náhodou má někdo čas a může se tomu věnovat. Cílem je zaplatit odborného pracovníka, který bude mít tuto problematiku na starosti.
Uvažujete o spolupráci s okrasnými školkaři?
Dá se říci, že spolupráce s okrasnými školkami existuje již nyní. Část našich členů je také členy Svazu školkařů. Jednal jsem s předsedou ŠS ČR Ing. Jiřím Velebou, jestli je vůle vytvořit jeden společný svaz. Vše závisí na další širší diskusi mezi ovocnými a okrasnými školkaři. Myslím si, že společným úsilím bychom mohli dosáhnout větší informovanosti široké veřejnosti o našem oboru. Jednotným hlasem by se nám lépe diskutovalo se státní správou a snadněji prosazovaly naše společné zájmy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down