28.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocnářské školkařství v roce 2004

Rok 2004 je pro ovocnářské školkařství určitým historickým předělem. Česká legislativa se musela zharmonizovat s evropskou a Evropská unie nevyrábí u ovocných rostlin jen uznaný rozmnožovací materiál. Nový zákon 219/2003 Sb. (Uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin) a jeho prováděcí vyhláška č. 147/2004 Sb., přinesl do života školkařů mnoho změn. Rovněž zákon 326/2004 Sb. (zákon o rostlinolékařské péči) a jeho prováděcí vyhlášky pozměnily život školkařů pro nejbližší budoucnost.

Vstupem do EU se pro výrobce rozmnožovacího materiálu, ale i pro ovocnáře, teoreticky rozšířil trh na celou plochu 25 států EU. Částečně je v jejich rukou, jak danou příležitost využijí.

Předvstupní horečka
V jarních měsících roku 2004 (poslední měsíce) předvstupního období, se pod vlivem finančních podpor vysadilo v ČR 1180 ha nových sadů, což mohla být pro školkaře zajímavá nabídka. Nicméně výrobci certifikovaného rozmnožovacího materiálu nenabídli ovocnářům ucelené partie tržně zajímavých odrůd. V suchém roce 2003 totiž nemohli vyprodukovat kvalitní výpěstky, z důvodu chybějících závlah. Mnohdy také nemohli prokázat zdravotní třídu VT nebo VF. Proto byla většina výsadbového materiálu pro výsadbu intenzivních sadů dovezena ze zahraničí.
V roce 2004 je u ÚKZÚZ registrováno 235 školek o výměře 425 ha. Počet žádostí o uznání jednotlivých skupin porostů se zhruba shoduje s rokem 2003. Rozsahy a plochy školek se zatím příliš nemění.

Konformní materiál bez registrace
Jak vyplývá ze struktury školek, většina se zaměřuje na produkci pro zahrádkáře. Právě pro tyto odběratele se začínají dodávat školkařské výpěstky v kategorii CAC (konformní), což nová legislativa umožňuje. Ústav obdržel 56 žádostí na kontrolu tohoto materiálu. Předností konformního materiálu je možnost pěstovat široké sortimenty odrůd, které nemusí být registrované, ale popsané u dodavatele. Při letošních přehlídkách se však zjistilo, že školkaři množí odrůdy u nichž neznají původ. Tím nemohou ani kvalitně zpracovat popis odrůd, který ze zákona musí vést. Neznalost původu vede i k vědomému či nevědomému porušování zákona o ochraně práv k odrůdám.

Problémy s karanténními organismy
U uznaných školkařských výpěstků se nedostatečně využívá materiálu v kategorii základní materiál pocházející z prostorových izolátů. Česká republika vybudovala za finanční pomoci státu dostatečnou kapacitu technických a prostorových izolátů pro všechny druhy ovocných rostlin uvedených v druhovém seznamu výše zmíněného zákona. Často se u sadby přihlášené k uznávání nenaplňuje certifikační schéma, které doporučuje EPPO (Evropská a středozemská organizace pro ochranu rostlin). Mnohdy dochází k výskytu karanténních chorob nejen u certifikované sadby, ale také u základního materiálu (ESFY, šarka apod.) V rozporu s požadavky praxe je často v izolátech udržován zastaralý sortiment odrůd. Dobře obchodovatelné odrůdy nejsou zastoupeny vůbec nebo v nepatrném množství. Markantní je tento stav u broskvoní. Je samozřejmé, že o kvalitě předzákladního, nebo základního materiálu rozhoduje vysoká pořizovací cena.

Co čeká školkaře v budoucnu
Stát připravuje zvýšení poplatků za uznávání rozmnožovacího materiálu. Stávající poplatky jsou jen symbolické a neodrážejí skutečné náklady na inspektory vykonávající uznávací řízení.
Očekává se přechod mnoha hektarů sadů z konvenčních systémů do systému integrovaných pěstitelských technologií. Mnozí pěstitelé jistě budou zužovat sortimenty odrůd a přecházet na odrůdy u nichž lze snadno zvládnout ochranu proti škodlivým činitelům.
Pokud budou školky nabízet kvalitní uznané školkařské výpěstky od požadovaných odrůd a klonů, pokud si školkaři vybudují silný svaz, pokud se upraví obchodní vztahy mezi majiteli odrůd, vlastníky a provozovateli izolátů a produkčními školkaři, eventuelně pokud školkaři najdou odbytiště produkce mimo hranice ČR, potom se mohou vrátit na výsluní, které známe z české školkařské historie.
Těm, kteří svoji výrobu budou orientovat na zahrádkáře je třeba připomenout, že kategorie konformní materiál má rovněž svá pravidla uvedená ve výše zmíněné legislativě. Popisy odrůd musí být zpracovány podle vyhlášky, nesmí se vyskytovat karanténní choroby. Zdravotní třídy se zde nectí, ale to neznamená, že zdravotní stav nebude odpovídat rostlinolékařským předpisům. Rovněž obsah, rozměr a použití návěsek je předepsáno. To, že se laikům někdy nabízejí k prodeji i jen nenaroubované podnože (angrešt, rybíz) je jen hozenou rukavicí pro odborný svaz a veškerou státní kontrolu.
Výše popsané nedostatky českého ovocnářského školkařství jsou odborníkům všeobecně známé. Ne všechny chyby se v letech tržního hospodářství podařilo odstranit. Spěchejme s nápravou, času je málo a konkurence nečeká.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down