Ovocnářská zkušební stanice Želešice

Stanice Želešice je jednou z 20 vlastních zkušebních lokalit Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Jsou zde umístěny tři referáty ovocných plodin, referát peckovin a skořápkatého ovoce, referát jádrového ovoce a referát drobného a méně známého ovoce.

Zkušební stanice byla založena v roce 1955 doc. Ing. Jindřichem Schmidtem přestěhováním pokusné ovocné zahrady z Vysoké školy zemědělské v Brně. O rok později byly vysazeny první pokusy s třešněmi a višněmi. V roce 1960 byla stanice začleněna do sítě odrůdových zkušeben ÚKZÚZ Praha a pověřena zkoušením ovocných plodin s působností pro celou republiku. Roku 1975 byla administrativa a technické laboratoře přemístěny do nově vybudované administrativní budovy.

Charakteristika lokality
Zkušební stanice zaujímá plochu o výměře 16,46 ha. Lokalita je definována jako teplejší a sušší výběžek Dyjsko-svrateckého úvalu s mírnější zimou. Roční úhrn srážek je 511 mm, roční průměr teplot 9,3oC a průměrná nadmořská výška 205 m. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodu, poloha je otevřená, větrná. Výrobní oblast je řepařská, zkušební oblast středně teplá. Půdním typem je hnědozem typická střední, podle zrnitosti jde o půdu hlinitou. Ornice je mírně humózní (1,5 až 1,8 % humusu), hluboká 40 až 60 cm, půdní reakce slabě alkalická (pH 7,2).

Zkoušení odrůd ovoce dříve …
Až do roku 1996 se zkoušky prováděly poměrně složitým způsobem. Podmínkou povolení odrůdy byly kladné výsledky zkoušek důležitých hospodářských vlastností (výnos, odolnost vůči chorobám, tržní kvalita, vhodnost ke zpracování apod.). Zkoušky byly zakládány na pěti až šesti zkušebních lokalitách většinou ve čtyřech opakováních, součástí zkoušek byly často taktéž výsledky poloprovozních pokusů a hodnocení konzervárenského či mrazírenského průmyslu. Tento systém, ač zajišťoval značnou ochranu pěstitelů a dokázal poskytnout o nových odrůdách téměř kompletní informace, byl velmi časově náročný a finančně nákladný. Vzhledem ke změně společenských a hospodářských poměrů země po roce 1989 a vzhledem k přibližování národní legislativy k legislativě zemí EU bylo nutné přistoupit k jeho revizi.

… a dnes
S účinností od 1.července1996 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, který i se svými pozdějšími novelami podstatně změnil systém zkoušek. Povolení odrůdy na základě hospodářských zkoušek bylo nahrazeno registrací odrůdy na základě zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti; zajištěného udržovací šlechtění a vyhovujícího názvu. Registrace však nadále byla podmínkou certifikace rozmnožovacího materiálu odrůd důležitých ovocných druhů (dle druhového seznamu v příloze zákona) a uváděn do oběhu mohl být jen certifikovaný materiál. Proces registrace se nejen zjednodušil a zlevnil, ale taktéž zkrátil. Oproti dřívější době, kdy nebylo výjimkou zkoušení odrůdy více než 10 let, registrační zkoušky nyní obvykle trvají pět, maximálně 6 let.
S přijetím zákona č. 219/2003 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin došlo k další liberalizaci v uvádění materiálu do oběhu. Byla zavedena nová kategorie rozmnožovacího materiálu – konformní rozmnožovací materiál označovaný zkratkou CAC, pro jehož výrobu již není registrace odrůdy podmínkou. Za tento materiál ručí dodavatel. ÚKZÚZ pouze udržuje kolekce odrůd tohoto materiálu. Vzorek z odrůdy v kategorii CAC je odebrán a dle druhu vysázen do kolekcí odrůd na stanici Želešice, Lysice nebo Lednice. Certifikovaný rozmnožovací materiál, který má vyšší kvalitu, však nadále může být vyráběn pouze z odrůd registrovaných, právně chráněných anebo zapsaných v úředním seznamu odrůd některého z členského státu EU.

Dopady nového sytému
Pro pěstitele tímto novým systémem do jisté míry zmizel jakýsi „ochranný deštník“, který zajišťoval určitou hospodářskou kvalitu nově povolených odrůd. Stávající systém registrace zaručuje u nově registrovaných odrůd ovocných druhů pouze odrůdovou pravost a čistotu. Díky uvedeným změnám se však na náš trh a do našich výsadeb rozšířilo spoustu nových někdy více, někdy méně kvalitních odrůd, které by hustým sítem dřívějších zkoušek pouze zdlouhavě a obtížně procházely. Je ponecháno na šlechtitelích, školkařích, prodejcích a pěstitelích, aby sami uvážili, co je kvalitní a má budoucnost a co nikoliv.

Vyšlechtění nové odrůdy
Je výsledkem tvůrčí činnosti šlechtitele a je považováno za jeho duševní vlastnictví. Práva a povinnosti k novým odrůdám upravuje zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona šlechtitel může požádat o udělení ochranných práv k odrůdě. Podmínkou udělení ochranných práv je novost, odlišnost, uniformita, stálost a vhodný název odrůdy. Odrůdy ovocných druhů splňují podmínku novosti, pokud jejich rozmnožovací materiál nebyl ke dni podání žádosti uváděn do oběhu před více než rokem na území České republiky a více než před šesti lety mimo území České republiky. Požadavky na odlišnost, uniformitu, stálost jsou obdobné jako ve zkouškách pro registraci a jsou zjišťovány v úředních zkouškách prováděných ÚKZÚZ. V současné době šlechtitel může požádat o národní ochranu, která se vztahuje jen na území státu, ve kterém byla udělena, nebo o evropskou ochranu, která pokrývá teritorium celé EU. ÚKZÚZ je pověřen Odrůdovým úřadem společenství (CPVO) prováděním zkoušek pro evropskou právní ochranu u odrůd jabloní vzniklých křížením.

Zkušební stanice Želešice
Hlavní náplní práce pracovníků zkušební stanice Želešice je provádění odrůdových zkoušek pro registraci a udělení práv k odrůdám ovocných druhů a udržování potřebných kolekcí odrůd. Výsledky těchto zkoušek jsou periodicky zveřejňovány publikaci „Přehled odrůd ovoce“ a jsou taktéž k dispozici na webové stránce ÚKZÚZ. Kromě těchto činností vyplývajících z již výše zmíněných zákonů, pořádá zkušební stanice každoročně v měsíci červnu Den otevřených dveří, kde je možno s odborným výkladem absolvovat prohlídku stanice i pokusných výsadeb. Případně lze domluvit individuální exkurzi pro skupinu zájemců a prohlídku tematizovat na konkrétní ovocný druh. Zástupci stanice se také pravidelně pod záštitou Ministerstva zemědělství zúčastňují dvou velkých zahradnických výstav – „Zemědělec – jaro s koňmi“ v Lysé nad Labem a koncem prázdnin „Země živitelka“ v Českých Budějovicích. Na těchto výstavách je prezentována činnost odrůdového zkoušení ovocných druhů, návštěvníci si mohou prohlédnout vzorky odrůd, některé též ochutnat a nechat si odborně poradit.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *