01.03.2013 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocnáři v zimě nezahálejí

Na 56. ročníku ovocnářských dnů, které se konají pravidelně v polovině ledna, zaznělo mnoho zajímavých podnětů a názorů. Ovocnáři nejen bilancovali a hodnotili situaci v jejich odvětví v uplynulém roce 2012, ale také v mnoha přednáškách a diskuzích projednávali směr, jakým by se ovocnářská obec měla ubírat v nastávajícím období.

Zahájení se ujal radní Královehradeckého kraje Ing. Jan Tippner. Ve svém úvodním projevu vyjádřil podporu ovocnářům ze strany krajského zastupitelstva a vyzdvihl zejména významný přínos Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s.r.o. (VŠÚO) pro ovocnářskou obec.
Ředitel VŠÚO Ing. Jaroslav Vácha ve svém příspěvku zhodnotil činnost ústavu v roce 2012 a nastínil úkoly, které je čekají v nadcházejících letech. V loňském roce se ústav účastnil osmnácti výzkumných projektů z veřejné soutěže Ministerstva zemědělství (MZe) řešených jak přímo v Holovousích, tak také ve spolupráci s jinými institucemi jako jsou například Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ústav experimentální botaniky či Ústav molekulární biologie rostlin. Za významnou považuje účast na projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity pod záštitou Ministerstva kultury – Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd. Díky tomuto výzkumnému projektu se ústav podílí na uchování národního kulturního bohatství a prostřednictvím aplikovaného výzkumu je využitelný i v praxi v produkční oblasti. Z další činnosti ústavu zmínil Ing. Jaroslav Vácha zejména činnost osvětovou a vzdělávací. Organizují přednášky z oblasti šlechtění, genetiky, ochrany rostlin, účastní se projektů ve spolupráci se státy mimo Evropskou unii. Hlavním tématem příspěvku Ing. Jaroslava Váchy bylo navázání na minulý rok, kdy na setkání ovocnářů hovořil o plánovaném projektu výstavby nové budovy ústavu. Na počátku roku 2012 došlo ke schválení dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v plné výši uznatelných nákladů. Z 85 % je hrazen z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. Předpokládaný harmonogram prací je rozplánovaný na období mezi roky 2012 až 2015. V průběhu realizace dojde k rekonstrukci skladu ovoce, dokončení stavby skleníku, hlavní budovy a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Ústav tímto také získává jedinečnou příležitost pro adekvátní prostředí ke své činnost, která vzhledem k její dlouhodobosti bude mít dostatek prostor a zázemí. V kontextu s tendencemi inovací v oboru se Ovocnářský institut chce zaměřit zejména na integraci špičkových výsledků výzkumu a vědy do praxe.
Senátor a prezident Agrární komory Ing. Jan Veleba informoval účastníky o jednáních a připravovaných projektech z pozice své funkce. Se svým Novoročním balíčkem Jana Veleby chce přiblížit zemědělství senátorům, prosazovat a prezentovat obecné zájmy zemědělců. Jedním z klíčových momentů jsou statistiky vývoje zemědělství, které nekompromisně ukazují na celkově neutěšenou situaci v tomto sektoru. Trvá na prosazování zájmů v řadách politiků, vzájemné komunikaci, vyslovení jednotlivých problémů a hledání jejich řešení. Ing. Jan Veleba shledává prioritou sestavení koncepce českého zemědělství ve spolupráci s MZe a tím maximálně přispět k zastavení sestupné tendence vývoje našeho zemědělství. Na závěr svého příspěvku popřál ovocnářům dobrý rok, jako klíčové označil do budoucna spravedlivé rozdělení získaných prostředků do všech odvětví zemědělství a nezbytnou soudržnost mezi jednotlivými odvětvími.

Propagace a spolupráce
Ve svém bloku se předseda Ovocnářské unie ČR (OÚ ČR) Ing. Martin Ludvík dotkl nejen témat, které ovocnáře trápí, ale také přednesl návrhy konstruktivních postupů při jejich řešení. Tím podtrhl smysluplnost a význam vnitrooborového sdružování jako je právě OÚ ČR. Letošní rok ovocnáři oslavili 100. výročí od zahájení celostátních setkávání ovocnářů v naší zemi. Tato dlouhá tradice vypovídá o náročnosti oboru, tudíž nezbytnosti pravidelného vzdělávání, sledování výsledků výzkumů, sdružování se a vzájemné výměně nových poznatků. OÚ ČR má v každém regionu zastoupení, její členská základna čítá 527 členů, kteří obhospodařují celkem 12 400ha.
Během svého příspěvku zdůraznil, že je nezbytné pružně reagovat na požadavky trhu i přestože na něm mají čeští ovocnáři nelehké postavení. Je třeba hledat nové cesty prosazení českých produktů. Jako jeden ze zásadních aspektů zmínil propagaci. Kromě plakátů, prospektů, přednášek a zahraničních zájezdů, je nezbytné dostat české ovoce více do podvědomí finální cílové skupiny – tedy běžných občanů. OÚ ČR se proto podílí na mnoha projektech, které kromě propagace mají také edukativní charakter, a právě u těchto cílových skupin je velký potenciál budoucích spotřebitelů a konzumentů ovoce.

Ovoce – součást jídelníčku
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) organizuje OÚ ČR projekt Ovoce do škol, probíhající za finanční podpory EU a rozpočtu ČR, který má za úkol nejen zvýšit konzumaci, ale zejména změnit stravovací návyky dětí, formou výuky je seznámit s ovocem a zeleninou a zároveň se podílí na vybudování funkčního vztahu mezi rodiči a školou. Na toto navazuje projekt Zdravá svačina. Ve spolupráci s agenturou Talk PR a pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla, společně usilují o osvětu a změnu stravovacích návyků dětí základních škol spolu s odborníky na zdravou výživu, pedagogy a pěstiteli. Součástí informační kampaně je designérská soutěž, která by měla přispět ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny u mládeže. Mediálně se daří zpropagovat české produkty projektem České jablko = dobrý skutek, který má již patnáctiletou tradici. Jako symbol českých vánoc jsou do dětských domovů a ústavů sociální péče dodávána jablka. S ohledem na špatné stravovací návyky je osvěta nezbytná v celém generačním spektru. Proto se OÚ ČR za podpory z dotačních titulů MZe pravidelně účastní výstav Flora Olomouc (podzimní), Zahrada Čech v Litoměřicích či Zemědělec v Lysé nad Labem. Podstatou této prezentace je masová návštěvnost a tím obsáhnutí velkého množství z řad občanů. Nedílnou součástí propagace českého ovoce jsou i akce na regionální úrovni přímo v sadech, kdy během Slavností květů nebo Slavností plodů návštěvníci mohou ochutnat výpěstky a uvědomí si také krajinotvornou funkci sadů. Ve spolupráci s farmářskými tržišti je prezentováno ovoce zejména menších producentů v rámci tematických akcí (Slavnosti jablek, Slavnosti lesního ovoce apod.).

Cíle do budoucna
Při zhodnocení uplynulého roku Ing. Martin Ludvík přednesl stav českého ovocnářství v konkrétních statistikách. Apeloval nejen na orgány státní správy, ale také na samotné ovocnáře, kteří mohou svou měrou přispět ke zlepšení situace. Například pravidelné jarní mrazy, mající velký podíl na poklesu produkce uvedl v souvislosti s dnes již zapomenutými, staletími ověřenými postupy jako je rajonizace. K velkým škodám na sadech došlo právě v oblastech, kde byly sady vysazeny na zcela nevhodných místech. Proto považuje za nutné řešit i problematiku dostupnosti vhodné půdy. V závěru svého příspěvku představil body, které OÚ ČR chce přednést MZe při sestavováním zemědělské politiky na roky 2014–2020. Za handicap českých ovocnářů považuje například nejednotnou legislativu používání přípravků na ochranu rostlin v rámci EU, z dalších potřeb ovocnářů zmínil například snížení byrokracie, úpravu potravinářské legislativy, podporu poradenství a výzkumu.
Za cíle ovocnářů pro nastávající období a cestu ke zlepšení situace v oboru označil zejména udržení produkce, zvýšení kvality a výnosů, zvýšení podílu tuzemské produkce v obchodních řetězcích, či přidanou hodnotu produktům. V letošním roce proběhne v Praze významný kongres Prognos fruit 2013. Získáním předsednictví pro rok 2013, mají čeští ovocnáři jedinečnou šanci prezentovat své výsledky a zásadně ovlivnit obchod s jádrovinami.

Zájem ministra povzbudil
Po mnoha letech zavítal na Ovocnářské dny ministr zemědělství. Ve svém projevu se Ing. Petr Bendl v mnoha bodech ztotožnil s vystoupením Ing. Martina Ludvíka. Vyzdvihl význam nevládních organizací coby prostředníka mezi vládou a zemědělci. Vzájemnou komunikaci na všech úrovních označil za klíčovou při vytváření společné zemědělské politiky. Kromě často zmiňované nové koncepce zemědělství na další roky, se také dotkl tématu nedoceněnosti zemědělského sektoru. Považuje za nezbytné přiblížit zemědělství jako klíč k potravině a klást důraz na konzumaci a prodej regionálních potravin. Zdůraznil, že kromě nezbytné podpory státu je také potřeba ze strany zemědělců aktivně postupovat při zvyšování trhu s regionálními produkty hledáním cest v rámci dané situace a pružně reagovat na potřeby trhu. Návštěva Ing. Petra Bendla byla pro ovocnáře příležitostí přednést nejen problematiku tohoto odvětví, ale také prezentovat výsledky a úspěchy své činnosti.
V průběhu dvou dnů nabytých přednáškami vystoupili odborníci nejen z Čech, ale také zahraniční hosté ze Slovenska, Švýcarska a Velké Británie. Ve svých přednáškách se dotkly pěstitelských i legislativních témat.
Do hradeckého kongresového centra Aldis se sjelo 354 odborníků působících v celém spektru ovocnářského zemědělského sektoru, zástupci vládních i nevládních organizací. Organizátory každoroční akce jsou Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., a Ovocnářská unie České republiky. 56. Ročník ovocnářských dnů se nesl pod záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Text a foto Daniela Urešová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down