18.05.2005 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovocnáři se zaměří více na propagaci

Pro stabilizaci vnitřního trhu s ovocem bude třeba kromě zachování národních podpor a využívání fondů EU, položit důraz na podporu propagace českých výpěstků a spojování dosud nezávislých pěstitelů do odbytových organizací. Takové jsou závěry Ovocnářských dnů, kterých se v Hradci Králové, v polovině ledna zúčastnilo více než 400 ovocnářů z celé republiky.

Důležitost této akce podtrhla účast ministra zemědělství Jaroslava Palase, který se kromě svého vystoupení zúčastnil i diskuse s pěstiteli.
Katastrofické scénáře se nenaplnily
PodleJaroslava Palase se obava z otevřeného trhu po vstupu do EU potvrdila celkovým zvýšením dovozu prakticky u všech druhů ovoce, avšak katastrofické scénáře, které předpovídali pesimisté, se naštěstí nenaplnily. Hlavním problémem, který se odpovídajícím způsobem nedaří řešit, je nevyrovnaný vztah mezi stále se koncentrující poptávkou a ne příliš organizovanou nabídkou. Koncentrace poptávky je snazším a rychlejším procesem než koncentrace nabídky.Ministr doporučil orientovat prodej produkce i na zahraniční trhy, protože kvalita produkce je na velmi dobré úrovni. Důležitým nástrojem ovocnářů by měla být cílená propagace vedoucí ke zvýšení spotřeby tuzemského ovoce. Jaroslav Palas slíbil větší zapojení marketingového odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) do této oblasti, včetně hledání prostředků pro zavedení programu „školního ovoce“. Doporučil i vytváření vyšších forem sdružování producentských organizací. Podle jeho slov mohli ovocnáři v loňském roce čerpat dotace v poměrně velké výši. Z národních zdrojů bylo v rámci obnovy ovocných sadů vyplaceno 35 mil. Kč a s touto pomocí vysázeno téměř 400 ha intenzivních ovocných sadů. Z dotačního titulu Prostorové izoláty bylo vyplaceno celkem 7,5 mil Kč a z dotačního titulu Vybudování kapkové závlahy bylo vybudováno přes 270 ha závlah, přičemž celková dotační podpora činila v letech 2001 – 2004 více než 61 mil. Kč. Podpora vybudování kapkové závlahy a podpora restrukturalizace ovocných sadů zůstává v národních programech i pro rok 2005. K těmto částkám je třeba připočíst i přímou platbu SAPS ve výši 1830 Kč/ha a v letošním roce přibude i platba na hektar zemědělské půdy v rámci národního dorovnání (DOPAP).
V roce 2004 byl v rámci zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MZe vyhlášen program Podpora integrovaného pěstování ovoce a révy vinné. Z tohoto programu čerpali ovocnáři na 3900 ha celkem 11,3 mil. Kč. Od letošního roku je tato forma podpory zahrnuta do programu Horizontálního plánu rozvoje venkova.
Ministr ovocnářům nastínil i aktuální témata řešená na úrovni Rady EU. Jedná se o podpoře tržních opatření a omezení intervencí, zjednodušení administrativy a zvýšení podpory organizací producentů, zvýšení úrovně podpory pro větší propojení producentské a zpracovatelské sféry a otázky jakosti.
Protože se po prvním květnu 2004 DPH za školkařské výpěstky přesunulo ze sazby snížené do základní a tím se vytvořily příznivější podmínky pro zahraniční pěstitele využívající nižšího daňového zatížení, směřovala jedna otázka i k tomuto problému.
Jaroslav Palas odpověděl, že speciální kroky na zařazení školkařských výpěstků do snížené sazby DPH nedělal, ale v současnosti je období, ve kterém je možné o tomto kroku diskutovat a rozporovat ho s Ministerstvem financí ČR.

ÚKZÚZ zvýšil poplatky
Horkým tématem setkání ovocnářů bylo také zvýšení poplatků za uznávání osiva a sadby. Podle ředitele ÚKZÚZu RNDr. Jaroslava Stani není uznávací řízení osiv a sadby výkonem státní správy. Nejedná se tedy o státní kontrolu, ale o odbornou službu. V současné době se na toto pole dostávají i soukromé subjekty a ÚKZÚZ jim nemůže za státní prostředky vytvářet konkurenční bariéry Proto došlo k tomu, že při návrhu sazebníku přešel ústav na účtování nákladových cen (dosavadní poplatek 250 Kč s náklady nesouvisel). Náklady v sazebníku jsou kalkulovány ze skutečných nákladů, vynaložených za službu a musí být takové, aby nebránili konkurenci fyzických a právnických osob jako dalších subjektů ve vykonávání uznávacích řízení. Navíc se v oblasti trvalých kultur připustila možnost pěstování CAC materiálu, který nemusí být uznáván a poplatky jsou v tomto případě pro pěstitele nulové. V průměru proto nárůst není celkově tak dramatický.

Řešení propadu cen
Předseda Ovocnářské unie ČR Jaroslav Muška se ve velké části svého vystoupení zaměřil na řešení obtížného postavení pěstitelů. Příčiny propadu vidí v absenci zpracovatelského průmyslu, nezájmu obchodních řetězců o červené ovoce, jehož prodej je rizikový, nedostatku kontroly trhu ze strany SZPI vzhledem k původu zboží. Řešením posledně jmenovaného problému by mohlo být vybudování vlastního kontrolního sytému, který by spolupracoval se SZPI. Vliv objemu dovezených jablek není tak dramatický, negativně však působí především nízké ceny importovaného ovoce. Další příčinou propadu je nedostatečná organizovanost producentů a nízký vývoz měkkého ovoce do zahraničí.
V ČR jsou příznivé klimatické podmínky, tradice a odborné znalosti. Každá sedmá koruna v agrárním sektoru pochází podle slov Jaroslava Mušky z ovoce. Plocha intenzivních ovocných sadů činí 19 474 ha a 49 % sadů je přestárlých. Z toho plyne, že potřeba podpory restrukturalizace sadů z národních programů je nutná.
Pozitivem loňského roku byla vysoká úroda a vysoké procento naskladnění v ULO skladech, negativem velký propad farmářských cen. Největší propad byl u červeného rybízu. Jediná komodita, která šla nahoru, byly třešně.
Jak řekl předseda Ovocnářské unie ČR pro dosažení dobré konkurenceschopnosti je třeba dosahovat stabilně vysokých výnosů kvalitního ovoce, mít odpovídající odrůdovou skladbu, snižovat výrobní náklady – v tomto bodě nejsme schopni konkurovat kolegům z Polska, kteří nemusí platit sociální a zdravotní pojištění a nemusí vést účetnictví), naučit se a začít skladovat i měkké ovoce, například švestky a prodávat je až do listopadu. Dále je nutné řešit situaci ve zpracovatelském průmyslu (do podniků u našich severních sousedů vstoupil do těchto podniků cizí kapitál, protože je tam velké množství suroviny u nás se to nestalo a zpracovatelů zbylo minimum) a zvýšení podílu odbytových organizací na trhu. Je potřebné věnovat větší prostor propagaci (novinkou je příprava 30sekundového spotu do České televize k propagaci spotřeby ovoce).
Prezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček upozornil na odlišnou strukturu prodeje v porovnání se Západní Evropou. Zatímco podíl řetězců na trhu tam nepřesahuje 50 % prodaného zboží (například Francie 25 – 35 %) u nás získaly téměř tříčtvrtinový podíl a jejich pozice je velmi silná.

Podpora odbytovým organizacím
Důležitým tématem jednání v Hradci králové bylo zakládání organizací producentů. Přesto, že jejich podíl na trhu dosahuje 40 %, měl by se v budoucnu blížit až k 70% hranici, aby měli pěstitelé příznivější pozici při cenovém vyjednávání s obchodními řetězci.
Jiří Král ze SZIF informoval, že EU vyšla vstříc kandidátským zemím Nařízením č. 686, které umožnilo zrychlenou registraci stávajících organizací producentů (OP) a tím i předložení operačního programu, který vede k získání finančních prostředků pro producenty. V ovocnářském sektoru využili této možnosti tři subjekty: CZ Fruit, Jihofrukt a Ekoodbyt.
Registrace těchto tří OP je zatím dočasná a může ve stávajícím režimu existovat pouze do konce tohoto roku. Letos musí OP projít procesem regulérní registrace, aby o možnosti a výhody do budoucna nepřišli.
Funguje zde však i jiný režim – předstupeň OP. V něm se nachází skupiny producentů, výhledově se usilující o uznání jako OP. Tato forma má pěstitele motivovat a formování OP co nejvíce usnadnit. V současnosti jsou dvě skupiny producentů již uznané (zpracování ovoce a produkce zeleniny) a jeden krátce před ukončením uznávacího řízení (EB Fruit). Odhadovaná podpora pro všechny skupiny producentů je asi 7 milionů, do sektoru ovoce půjde 2 – 2,5 mil. Kč.
Postup registrace OP nebo skupiny producentů je následující: nejdříve se podá na SZIF žádost (je dostupná na internetu), pak následuje formální kontrola žádosti a kontrola SZIF na místě a vydání rozhodnutí pro registraci. Skupina producentů nepředkládá operační program, pouze dodržuje plán dosažení uznání, který je součástí žádosti a OP může předložit operační program. Operační programy jsou tří až pětileté a jejich limit je stanoven obvykle 8,2 % obchodované produkce. Cílem společné organizace trhu je ochrana před diktátem ze strany obchodních řetězců a velkoobchodů a sjednocení kvality.

Informace z Německa
Marketig manager firmy Dow AgroSciences Mnichov Ing. Jaroslav Tručka hovořil o současných trendech v ochraně ovocných dřevin v SRN.
* výdaje za pesticidy
V Německu je podle jeho slov současnosti 48 tis. ha sadů (podle firmy Kleffmann je to 46 900 ha), z toho 31 tisíc ha tvoří jabloně, 2 tisíc ha hrušně, 10 tisíc ha. višně a třešně a ostatní 5 tisíc ha.V těchto intenzivně pěstovaných výsadbách se fungicidy ošetřilo za jeden rok asi 827 tisíc ha, což v přepočtu znamená asi 17,6 ošetření fungicidními přípravky na hektar a rok (pro všechny typy ovoce dohromady). Náklady na fungicidy dosahovaly přibližně 256 eur/ha (fakturační úroveň = cena výrobců chemických přípravků, za kterou dodávají svoje výrobky velkoodběratelům).U insekticidních přípravků se celkově počítá s 5,2 ošetřeními/rok/ha a celkovými výdaji dosahujícími úrovně téměř 200 eur/ha.
* choroby a škůdci
Choroby v jádrovinách a peckovinách u našich západních sousedů se příliš neliší od chorob v České republice. V jádrovinách hraje největší roli strupovitost, padlí jabloňové, významné jsou skládkové choroby a poměrně závažná je korová nekróza usychání větví. V peckovinách je problémem moniliový úžeh květu a letorostu, Venturia carpophila, Blumeriella jaapii, aj.
Ze škůdců škodí v jádrovinách především obaleč jablečný, slupkoví obaleči a mšice. Jaroslav Tručka se pozastavil u objemu postřiků proti mšicím. Ty jsou hojně používané, ale ne proto, že by tolik škodily, ale proto, že v Německu není registrován přípravek proti květopasu jabloňovému, na kterého velmi dobře působí přípravek Calipso, registrovaný proti mšicím. V peckovinách jsou významné mšice, obaleč švestkový, píďalky, vrtule třešňová.
*používané přípravky
Nejužívanější fungicidy do jádrovin jsou přípravky s účinnou látkou kaptan, následované Euparenem a Ditanem. V peckovinách figuruje na prvním místě s 21 % ošetřené plochy Systane 20 EV. Účinkuje na padlí, Blumeriella jaapi, Polystigma rubrum, aj. Mezi insekticidy je nejúspěšnější Maldex, velmi dobře si vede i Integro se 14% podílem.

Signalizace pomocí Biofixu
V příspěvku o integrované ochraně otevřel RNDr. Oldřich Pultar z Bioly Chelčice téma používání nepovolených přípravků Dursban a Nurelle v sytému SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce). Podle jeho slov to sice u ekologů způsobuje nelibost, ale vzhledem ke stále většímu výskytu chroustů a lalokonosců bude třeba povolit alespoň jednu aplikaci zálivka proti larvám.
Oldřich Pultar se podílí i na vytvoření nového systému signalizace pomocí Biofixu – pohyblivého termínu, od něhož se načítají efektivní sumy teplot, podle kterých se následně určí fenofáze jednotlivých škůdců. Určujícím termínem je první nálet obaleče jablečného. Tato metoda je přesnější než počítání efektivních sum teplot od určitého data. Systém bude k dispozici pro SISPO. Jeho hlavní předností bude například možnost přesného určení, kdy, ve které fázi vývoje vajíčka ještě ovicidní přípravek funguje. Každá fáze totiž potřebuje určitou sumu teplot.
Ovocnářské dny končili sérií dalších zajímavých příspěvků a ten, kdo se zúčastnil odjížděl zcela jistě spokojen. Nezbývá než poděkovat organizátorům a těšit se na příští zasedání, které se uskuteční opět v lednu příštího roku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down