Organoleptické hodnocení jablek

Pozdně jarní hodnocení loňské sklizně jablek na konci skladovací sezóny se konalo v Holovousích dne 23. května a zúčastnilo se jej dvaačtyřicet zkušených degustátorů. Do hodnocení bylo zařazeno celkem 39 odrůd a novošlechtění, z nichž 35 pocházelo z Holovous, dva vzorky dodal Josef Buzrla z jižní Moravy (Moravský Žižkov), jednu odrůdu poskytl Josef Thoř z Pěnčína, další pocházela ze stanice ÚEB ve Střížovicích a vzorek vlastní odrůdy 'Blaník' dodal Petr Kumšta z Votic.

Většina vzorků byla skladována v univerzálních chladících boxech při průměrné teplotě +2 oC. V případě šesti odrůd sklizených v Holovousích byly rovněž hodnoceny vzorky skladované v podmínkách ULO (tj. v nízkokyslíkaté atmosféře – Ultra Low Oxygen) a u dvou odrůd byly kromě toho navíc k dispozici vzorky skladované v běžném sklepě, kde teplota kolísala přibližně v rozmezí +3 až +11 oC. Pouze z podmínek ULO pocházely jablka odrůd ‚Jonagold‘ a ‚Gala Must‘. Vzorky odrůd skladovaných v podmínkách ULO byly týden před degustací umístěny do běžného skladu.V případě jablek z Holovous jsme vybrali pouze odrůdy a vzorky, které se nám podle předběžného posuzování po stránce celkové kvality jevily jako nejlepší. Přestože většina odrůd zařazená do této ochutnávky byla skladována také v běžném sklepě, pouze dvě zařazené odrůdy zde vydržely až do tohoto pozdního termínu při uchování přijatelné konzumní kvality.
Metodika hodnocení
Způsob hodnocení vzorků byl stejný jako v předešlých letech. Každý z posuzovaných znaků byl bodován podle devítibodových stupnic, kde hodnota devět vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti, v tom případě hodnota devět označuje plody nejsladší a naopak hodnota jedna nejkyselejší. Výsledné hodnoty znaků pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří byli ze statistického hlediska považováni za opakování. Výsledná bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami byla vymezena Duncanovým testem.
Výsledky
Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. Ve třetím sloupci tabulky je uvedena statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami v těchto bodových hodnotách. V dalších sloupcích jsou nalezneme pro jednotlivé odrůdy průměrné bodové hodnoty zbývajících posuzovaných znaků a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám odpovídá.
Jako první v celkovém pořadí byla vyhodnocena letos nově registrovaná odrůda ‚Meteor‘ (původní označení HL 704 A) získáná křížením odrůd ‚Megumi‘ a ‚Melrose‘. Svým vzhledem a chutí dosti připomíná otcovskou odrůdu, avšak vyznačuje se intenzivnějším vybarvením slupky, lepší sladší chutí a poněkud delší uchovatelností plodů. Při skladování plody nemají sklon ke spále slupky. Toto novošlechtění bohužel vyžaduje ochranu proti chorobám a má větší nároky na délku vegetační doby.
Na druhém místě se v celkovém pořadí umístil mutant odrůdy ‚Bohemia‘ nalezený Josefem Thořem z Pěnčína, předběžně nazvaný ‚Top Bohemia‘. Tato nová odrůda se ve srovnání s původním kultivarem vyznačuje atraktivnějším vybarvováním plodů a podle vyjádření šlechtitele také jejich lepší skladovatelností.
Na třetím místě celkového pořadí byla hodnocena nová resistentní odrůda ze stanice ÚEB ve Střížovicích s názvem ‚Sirius‘. Jedná se o žlutoplodou odrůdu typu ‚Golden Delicious‘ s lépe uchovatelnými plody. Vzorek, který byl ochutnáván působil mimořádně čerstvým dojmem a měl vynikající sladší chuť a výbornou konzistenci dužniny.
Jako další v pořadí se umístil vzorek odrůdy ‚Meteor‘ skladovaný v podmínkách ULO, které u jablek výrazně zpomalují procesy zrání, prodlužují celkovou dobu uchovatelnosti a snižují celkové ztráty během skladování. Nicméně vedle těchto značných pozitiv měly plody skladované v ULO méně výraznou vůni, jejich chuť byla poněkud méně aromatická a vybarvení méně atraktivní.
Za určité překvapení této degustace lze považovat páté místo vzorku nově registrované odrůdy ‚Rucla‘ (dříve HL 251) skladovaného v běžném sklepě. Tyto plody překonaly nejen vzorek této odrůdy z podmínek ULO, ale i vzorek skladovaný v běžném klimatizovaném skladě. Plody skladované ve sklepě měly bezpochyby větší ztráty hmotnosti výparem, což patrně vede ke zvyšování koncentrace cukrů a lepší chuti, avšak s tímto je v logickém rozporu i poměrně vysoká známka za jejich šťavnatost. Předností odrůdy je tolerance vůči chorobám a stabilní vysoká kvalita plodů doprovázená jejich dlouhodobou uchovatelností.
Nejlepší vzhled plodů
Odrůda ‚King Jonagold‘ byla posuzovateli vyhodnocena jako odrůda s nejlepším vzhledem plodů. Její plody byly i nejsladší a pozitivně byla hodnocena i vůně. Nicméně ochutnávaný vzorek již jevil známky procházení, což se projevilo nižšími bonitačními známkami za chuť a především za konzistenci dužniny.
V souladu s výsledky několika minulých degustací bylo také v tomto roce velmi dobře hodnoceno i novošlechtění HL 728 (‚Kidd’s Orange‘  ‚Idared‘). Předností tohoto křížence je vzhled plodů a především konzistence dužniny. Bohužel toto novošlechtění vyžaduje ochranu proti strupovitosti.
Stabilní velmi dobré výsledky si na těchto pozdně jarních degustacích v Holovousích udržují dále odrůdy ‚Gold Bohemia‘ a ‚Angold‘. První z nich vyniká vzhledem a chutí, kdežto druhá zaujme svou šťavnatostí a konzistencí dužniny. Každá z těchto odrůd má mezi degustujícími svoje příznivce.
Do první desítky nejlepších se v letošním roce dostalo rovněž novošlechtění HL 514 vzniklé z křížení (‚Jonathan‘  ‚Ontario‘)  ‚Rubín‘. Vyniká především svým vzhledem plodů podmíněným atraktivním vybarvením a jejich pravidelným tvarem. Kromě toho se plody HL 514 skladují do pozdního jara bez jakýchkoliv ztrát. Po stránce citlivosti k chorobám patří mezi tolerantní odrůdy.
Vliv klimatu
Zajímavé může být porovnání výsledků hodnocení vzorků odrůdy ‚Braeburn‘ vypěstovaných v různých klimatických podmínkách. Vzorek této odrůdy z jižní Moravy se v celkovém pořadí umístil na čtrnáctém místě. Při hodnocení vůně byl druhý v pořadí a v celkové chuti byl hodnocen jako čtvrtý nejlepší. Naproti tomu vzorek sklizený v Holovousích byl v celkovém pořadí až 35., a kromě vůně byl hodnocen v jednotlivých znacích jen jako průměrný. Obě jablka dostala shodně nízké bonitace za vzhled plodů. Tyto výsledky potvrzují názor, že by tato odrůda měla být v ČR pěstována jen v teplých oblastech. Žádoucí by bylo zařadit do zkoušek nové mutanty této odrůdy vyznačující se lepším vzhledem plodů.
Vliv skladování
V druhé tabulce je sestaveno vyhodnocení vzorků uchovávaných v různých skladovacích režimech. Při porovnání vzorků skladovaných v ULO s běžnou chladírnou byl pouze u dvou odrůd v celkovém hodnocení lépe hodnocen vzorek skladovaný v podmínkách ULO. Bylo to v případě odrůdy ‚Rubinstep‘, kde plody skladované v běžné chladírně byly již částečně prošlé a u odrůdy ‚Rucla‘. V případě dalších dvou odrůd byly vzorky z obou způsobů skladování vyhodnoceny přibližně na stejné úrovni. Naproti tomu u dalších čtyř odrůd byly celkově lépe hodnoceny vzorky skladované v běžné chladírně. Vzorky pocházející z ULO v průměru méně voněly, měly pevnější slupku, kyselejší a horší chuť a méně atraktivní vzhled.
Porovnání vzorků skladovaných ve sklepě se vzorky skladovanými v chladírně se týkalo pouze odrůd ‚Rucla‘ a ‚Topaz‘. V případě odrůdy ‚Rucla‘ byl celkově lépe hodnocen vzorek ze sklepa, kdežto u odrůdy ‚Topaz‘ nebyl mezi porovnávanými vzorky prakticky žádný rozdíl. U odrůdy ‚Rucla‘ měly plody ze sklepa lepší chuť a konzistenci.
Určitou raritou této degustace bylo zařazení letní odrůdy ‚Mivibe‘. Vzorek této odrůdy sklizený v polovině srpna zůstal omylem založený mezi vzorky pozdně zimních odrůd a tam vydržel prakticky bez jakýchkoliv ztrát až do doby této jarní degustace. I když chuťově patřila již k nejníže hodnoceným vzorkům, svým vzhledem plodů zde ještě docela obstála.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *