Organoleptické hodnocení jablek na konci skladovací sezóny v r. 2003

V letošním roce se pozdně jarní hodnocení jablek konalo v Holovousích 20. května a zúčastnilo se ho 37 zkušených degustátorů. Do hodnocení bylo vybráno celkem 48 odrůd a novošlechtění, které se nám podle předběžného posuzování jevily jako nejlepší. Do hodnocení jsme přednostně vybrali odrůdy a novošlechtění rezistentní nebo tolerantní vůči strupovitosti.

Většina vzorků pocházela ze šlechtitelských parcel VŠÚO neošetřovaných fungicidy proti chorobám. Vzorky standardních odrůd byly sklizeny ve výsadbách genofondů, kde byly vypěstovány na podnoži M 9 a ošetřovány na úrovni běžné pěstitelské technologie. Vzorek jednoho vlastního novošlechtění přivezl Petr Kumšta z Votic. Všechny vzorky z Holovous s jedinou výjimkou byly skladovány v univerzálních chladících boxech při průměrné teplotě +2 oC.
Sklizňová sezóna v r. 2002 se vyznačovala nadprůměrnými teplotami, které měly podstatný vliv na urychlení sklizňových termínů většiny odrůd a následné zkrácení doby jejich skladovatelnosti. Ze stejného důvodu došlo u většiny vzorků jablek k většímu výskytu skládkových chorob a poruch. Tyto byly příčinou ukončení skladování vzorků řady významných odrůd dříve, než se tohoto hodnocení konalo. Týkalo se to většiny odrůd a klonů skupiny Rubín, dále odrůd ’Golden Delicious’ a ’Gloster’. Do hodnocení jsme tentokrát nemohli zařadit ani odrůdu ’Melrose’, která se ve všech předchozích letech vyznačovala mimořádně dobrou skladovatelností. V letošním roce byly u ní všechny plody silně postiženy spálou slupky.
Způsob hodnocení vzorků byl stejný jako v předešlých letech. Každý z posuzovaných znaků byl bodován podle devítibodových stupnic, kde hodnota 9 vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti, kde hodnota 9 označuje plody nejsladší a naopak hodnota 1 nejkyselejší. Výsledné hodnoty znaků pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění byly získány průměrováním bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Výsledná bodová hodnota pro každou odrůdu byla získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebyl do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty byly rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami byla vymezena Duncanovým testem.
Sumární výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce. Jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsme seřadili v celkovém pořadí sestupně podle výsledné bodové hodnoty. Ve 3. sloupci tabulky je uvedena statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami v těchto bodových hodnotách. V dalších sloupcích jsou uvedeny pro jednotlivé odrůdy průměrné bodové hodnoty zbývajících posuzovaných znaků a pořadí, která jim ve vztahu k ostatním odrůdám odpovídá.
Jako první v celkovém pořadí bylo znovu vyhodnoceno novošlechtění HL 704 A, které bylo v Holovousích získáno křížením odrůd ’Megumi’ a ’Melrose’. Svým vzhledem a chutí dosti připomíná otcovskou odrůdu, avšak vyznačuje se intenzivnějším vybarvením slupky, lepší chutí a poněkud delší uchovatelností plodů. Při skladování plody nemají sklon ke spále slupky. Toto novošlechtění bohužel vyžaduje ochranu proti chorobám a má větší nároky na délku vegetační doby.
Na druhém a třetím místě se v celkovém pořadí se umístnila novošlechtění HL 623 a HL 617. Oba tyto hybridy byly vyselektovány v potomstvu získaném křížením odrůd ’Melrose’ a ’Rubín’. Vnitřní kvalitu plodů mají srovnatelnou s odrůdou ’Rubín’, avšak jejich skladovatelnost je podstatně delší. Novošlechtění HL 617 však dosti silně trpí strupovitostí a plody ke konci skladovacího období mají sklon k hořké hnilobě.
Jako další v celkovém pořadí se umístilo novošlechtění HL 189 vyselektované v potomstvu odrůd ’Jonadel’ x ’Rubín’. Jedná se o velkoplodý hybrid s vyšší kvalitou plodů a dlouhodobou uchovatelností. Navíc se u něho stromy vyznačují tolerancí vůči strupovitosti i padlí. Naproti tomu jejich značnou nevýhodou je, že později vstupují do plodnosti a mají charakter plodnosti podobného typu jako odrůda ’Rubín’.
Odrůda ’Angold’, která se umístnila na pátém místě, vynikala kromě větších plodů celkovým dojmem jejich čerstvosti. Typickou vlastností tohoto kultivaru i v této závěrečné fázi skladovacího období je vysoká šťavnatost plodů. Navinulejší charakter chuti ’Angoldu’ souvisí s nižším obsahem cukrů. Jeho plody, přestože jsou vesměs velmi velké, se velmi dobře skladují až do pozdního jara. Ve velmi dobrém stavu vydržely v Holovousích také při skladování v obyčejném sklepě, a proto jsme je rovněž jako druhý vzorek zařadili do tohoto hodnocení. Méně příznivé skladovací podmínky se zde bohužel projevily velmi výrazně na celkovém pořadí tohoto vzorku, který měl ve srovnání s ostatními vzorky skladovanými v chladírně podstatně horší parametry jednotlivých posuzovaných znaků včetně šťavnatosti dužniny.
Na šestém místě v celkovém pořadí byla vyhodnocena nově registrovaná odrůda ’Rubimeg’, která byla v předešlých letech hodnocena pod označením HL 319 (’Megumi’ x ’Rubín’). Vyznačuje se většími plody pravidelného kulovitého tvaru s červenou krycí barvou nanesenou formou žíhání. Tentokrát se vyznačovala velmi dobrou konzistenci a šťavnatostí dužniny. Chuť dužniny byla příjemná, avšak ne příliš výrazná. Stromy příliš netrpí strupovitostí ani padlím a vyznačují se pravidelnou poměrně vysokou plodností.
Hodnocený vzorek odrůdy ’Gala Must’ byl již ve fázi ukončování konzumní zralosti (řidší, méně pevná konzistence), přesto při posuzování vzhledu byl hodnocen na druhém místě a v celkové chuti patřil mezi nadprůměrné. Je zajímavé, že tato odrůda je uchovatelná do pozdního jara z minimálními ztrátami. Do stejné kategorie jablek patří rovněž novošlechtění HL 322 (’Clivia’ x ’Melrose’), který však měl ve srovnání s posuzovaným klonem odrůdy ’Gala’ lepší konzistenci dužniny. Toto novošlechtění vyniká dobrou plodností stromů a je středně odolné proti chorobám.
V případě novošlechtění HL 251 se i tentokrát potvrdily dobré výsledky z předešlých let. Tento hybrid má výbornou chuť, avšak jen průměrný vzhled plodů. Jeho plody bývají často menší velikosti a navíc bývají i mírně rzivé.
Také vzorek odrůdy ’King Jonagold’ (celkově na 10. místě) dosáhl k datu hodnocení posledního stupně spotřebitelské zralosti a proto výsledky hodnocení znaků vnitřní kvality plodů byly u něho horší než při předešlých hodnoceních. V průměru všech hodnotitelů však získal nejvyšší hodnotu za vzhled plodů a druhou nejvyšší hodnotu za vůni plodů. Nejvyšší hodnotu za chuť plodů dosáhla odrůda ’Elstar’ (celkově 11. v pořadí). Tato odrůda byla nejvýše hodnocena rovněž pokud jde o vůni plodů. Partie jablek této odrůdy, která vydržela až do tohoto hodnocení, se však vyznačovala menší velikostí plodů, což mělo u ní za následek velmi nízké hodnocení vzhledu plodů.
Z odrůd zcela rezistentních proti strupovitosti se nejlépe umístnila ’Rubinola’ (15. v pořadí). Její plody se vyznačovaly velmi dobrou chuti, byly dostatečně šťavnaté a měly ještě přijatelnou konzistenci dužniny. Hodnocený vzorek však byl rovněž v průměru tvořen plody menší velikosti, což ostatně vyjadřuje nižší známka získaná za vzhled plodů
Z celkového pohledu v tomto hodnocení znovu špatně obstály nové zahraniční odrůdy ’Braeburn’ a ’Fuji’, které se v řadě zemí rozšiřují právě z důvodu dobré skladovatelnosti plodů. Ukazuje se, že i přes mimořádně teplé podmínky loňského roku tyto odrůdy v klimatu Holovous dobře nevyzrály a proto je jejich celková kvalita mnohem nižší, než jakou dosahují v zemích jižní Evropy při délce vegetačního období nejméně o měsíc delším.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *