Ohlédnutí za Trvalkovými dny 2007

Žádnému milovníkovi vytrvalých bylin, trvalek čili peren nemohla uniknout akce, která se konala již třetím rokem tradičně v Botanické zahradě v Tróji. Tuto akci, nazvanou Trvalkové dny, zorganizoval Český spolek perenářů. Konala se od čtvrtka 24. května a do neděle 27. května 2007.

Akci Trvalkových dnů zaštiťoval a organizoval Český spolek perenářů ve spolupráci s Botanickou zahradou v Tróji. Celou výstavou se vlastně naplňovala snaha výše zmíněného spolku, který si vytyčil mnoho smělých cílů, jako jsou integrace profesních snah u českých producentů trvalek, popularizace u koncového uživatele, podpora tradice pěstitelství trvalek a vzájemná komunikace a propojení vzdělávacích a výzkumných institucí a praktického využití dosažených znalostí.

Rozrazil trvalkou sezóny

Co mohli návštěvníci botanické zahrady během této akce vidět? Především to byla stálá expozice fotografií tématicky zaměřená na rod Veronica, tedy rozrazil, který byl letos zvolen za Trvalku sezóny. Tato komorní výstava fotografií a rostlin byla umístěna v šapitó, kde mohli zájemci zhlédnout také ukázky sortimentu českých firem zabývajících se produkcí trvalek. K vidění byly opravdu pěkné, vzrostlé exempláře bohyšek (neboli host či funkií), v bohaté kolekci léčivých rostlin také mohutné trsy ve velkých nádobách.
Kolekci skalniček doplněné skalkovými rozrazily patřil další kout ve stanu a mimo jiné tam byly rovněž větší výpěstky dřevin. Vnitřnímu prostoru stanu dominoval plakát, který návštěvníky seznamoval s letošní trvalkou sezóny – rozrazilem. Velkou rozmanitost tohoto rodu si mohli návštěvníci prohlédnout nejen na vystavených fotografiích, ale také přímo v areálu Botanické zahrady, protože právě rozrazily byly po celé zahradě označeny logem Trvalka sezóny. Před samotným stanem se stálou expozicí si mohli zájemci zakoupit trvalky přímo od českých pěstitelů.

Na své si přišli laici i odborníci

Kromě zmíněné stálé výstavy a možnosti nákupu bylo všem zájemcům k dispozici po všechny čtyři dny také provázení po trvalkových sortimentech s odborným výkladem Ing. Petra Hanzelky, Ph.D., jednoho z kurátorů sbírek trvalek v Botanické zahradě. Každý návštěvník, který se této procházky účastnil, jistě ocenil komplexní informace o jednotlivých rostlinách. Vidět rostliny na daných stanovištích a slyšet podrobný výklad pramenící z vlastních mnohaletých zkušeností pěstitele jsou věci, které i zkušeného člověka značně obohatí.
Samostatnou kapitolou pak byla možnost zúčastnit se provázení pro odbornou veřejnost. V pátek se tohoto odborného výkladu o trvalkovém sortimentu hajních rostlin zhostil RNDr. Pavel Sekerka, kurátor sbírek trvalek v Botanické zahradě. Navštíveny a odborně okomentovány byly rozsáhlé kolekce stínomilných rostlin, jako jsou například bergénie, bohyšky, škornice, kakosty a mnoho dalších.
V sobotu pak bylo provázení pro odbornou veřejnost zaměřeno zejména na světlomilné druhy rostlin, vhodné zejména pro suchá stanoviště. Velká část výkladu byla věnována severoamerickým taxonům. Velmi inspirativní byla ukázka plochy, kde jsou pěstovány severoamerické prérijní druhy. Mnohým taxonům se v této velmi teplé a suché části zahrady daří a některé (jako Penstemon strictus, Eschscholzia californica) se tam úspěšně přesévají a vytváří rozsáhlé skupiny.
Výklad se poté přesunul ze zásobní zahrady do veřejně přístupné plochy s výsevem amerických prérijních druhů. Tento zajímavý pokus ukazuje možnosti použití nepůvodních rostlin. Mnohé druhy jsou v těchto podmínkách vitální a zejména kvetoucí plochy Coreopsis lanceolata a zatím nekvetoucí Solidago rigida, Echinacea angustifolia či Amsonia tabernaemontana si zaslouží pozornost jako odolné rostliny do suchých městských podmínek. Z této prohlídky šla většina zúčastněných na seminář, který byl jednou z klíčových akcí letošních Trvalkových dnů.
Semináři byl vyhrazen malý konferenční sál v areálu Botanické zahrady a nutno říci, že byl zaplněn do posledního místa. Po krátkém úvodu tam jako první přednášející vystoupila Martina Hájková, DiS., z firmy Marigreen. Ta posluchačům představila průřez své zahradnické tvorby se zaměřením na použití trvalek v realizovaných soukromých zahradách. Z přednášky vyplynulo několik známých zkušeností ve vztahu klient (investor) a zahradní architekt (realizátor), kdy i dobře míněný záměr realizátora může ztroskotat na umíněnosti investora. Další přednášky na téma Fenologie trvalek a jejich zimní efekt se zhostila Ing. Markéta Nohelová, Ph.D., z Arboreta MZLU v Brně. Inspirativní přednáška o působení rostlin v závislosti na průběhu roku a možnosti kombinací jednotlivých druhů zaujala všechny v místnosti. Zejména méně známý systém hodnocení a zápisu jednotlivých fenofází byl pro většinu zúčastněných novinkou. Tato přednáška byla velmi výstižná zejména v současném období po dvou zcela diametrálně odlišných zimách.
Přednáškový blok zakončil svou přednáškou na téma Trvalky pro minimální péči Martin Hajman, DiS., vedoucí alpina v Průhonickém parku. Stále aktuální téma bylo v kombinaci se skvělým výkonem přednášejícího neuvěřitelně inspirativní. Celý odborný výklad doprovázelo velké množství promítaných obrázků, příkladů a ukázek rozmanitých trvalkových kombinací. Z této přednášky, nabité informacemi a také mnoha náměty na přemýšlení, vyplynulo, že zahradník nemusí být vždy jen ten, kdo do úmoru pleje, kypří a neustálé hlídá správný tvar a pozici rostlin v záhonu. Při pochopení a znalosti rostlin a vztahu mezi nimi i okolím lze vytvořit z velké části (na zahradníkovi) nezávislé společenstvo, které žije a vyvíjí se vlastním směrem. Samozřejmě že bylo hned na začátku této přednášky zdůrazněno, že se jedná o trvalky s nízkou údržbou, nikoliv zcela bez údržby.
Tato přednáška vzbudila zasloužený ohlas a ukončila sobotní seminář o trvalkách, nikoliv však diskuzi o nich. Ta se poté přenesla do komorních prostorů vinice sv. Kláry, kde mohli odborníci i laici v příjemné atmosféře dále diskutovat o tématech, která je zajímala.
V sobotu a v neděli proběhla mimo výše zmíněné akce ještě ukázka aranžování s pomocí trvalek. V sobotu se této úlohy zhostila paní Helena Vojáčková, která vysvětlila a názorně předvedla základy aranžování různých typů kytic. Ukázka probíhala před hlavním šapitó a někteří návštěvníci využili možnosti si pod odborným vedením uvázat vlastní kytici, kterou si poté odnesli domů. V neděli se úlohy lektora aranžování zhostil Martin Charvát z trvalkové školky Florianus.

Zájem o výstavu stoupá

Na závěr je nutno říct, že ohlas návštěvníků letošních Trvalkových dnů byl jednoznačně pozitivní, a to i přes některé menší nedostatky, z nichž zřejmě největším byl menší počet vystavujících a prodávajících. Těžko říci, zda za to nesl část viny letošní nestandardní průběh zimy a uspíšené jaro, které s sebou přineslo zvýšený zájem o rostliny a trvalky vůbec, nebo spíše malá ochota oslovených producentů trvalek investovat čas a námahu do akce, která není primárně výdělečná. Lze tak vidět nezájem firem o svoji prezentaci, kontakt se zákazníky, budování vlastního kréda a jména. O to větší obdiv si zaslouží firmy a osoby, které si našly čas i v této hektické jarní době. Přitom byl u návštěvníků vidět zájem nejen o zakoupení vlastních trvalek, ale také o kontakty na producenty a informace z oboru.
Zájem laické i odborné veřejnosti ukázal, že akce tohoto typu jsou zajímavé a mají své místo v zahradnickém oboru. Vždyť návštěvníků bylo letos asi o třetinu více než loni a poptávka po semináři převýšila kapacitu přednáškového sálu. Nezbývá než se těšit na čtvrtý ročník Trvalkových dnů 2008 a na konferenci o trvalkách v Průhonicích, která se bude konat ještě letos v říjnu. Na obě akce jste srdečně zváni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *