Ohlédnutí za Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích

Již od roku 1993 pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) ve spolupráci s dalšími profesními sdruženími Dny zahradní krajinářské tvorby v Luhačovicích. Jako každý rok i letos se sem sjeli odborníci z celé České republiky, aby se podělili s novými poznatky a trendy v zahradní a krajinářské tvorbě.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je občanské sdružení a nevládní nezisková organizace, která sdružuje odborníky zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou, zakládáním a údržbou zeleně, pracovníky odborných škol a univerzit, studenty, ale i pracovníky státních úřadů a institucí. Společnost byla založena v únoru 1990 v Lednici a v současné době má 620 členů.
Na letošním ročníku Dnů zahradní a krajinářské tvorby konaném ve dnech 19. – 21. listopadu se sešlo 342 účastníků. Byli mezi nimi i odborníci ze Švýcarska, Rakouska, Německa, Polska a Slovenska.
První den semináře se konaly dva souběžně běžící bloky přednášek a zájemci si tak mohli vybrat z opravdu bohaté nabídky zajímavých témat.
Odborným garantem prvního bloku přednášek s názvem Hřbitovy a jejich zeleň byl Ing. Jaroslav Šubr. V úvodní přednášce s názvem Hřbitovy – opomíjená kategorie oboru zahradního umění se PhDr. Jaroslav Petrů zabýval historií pohřbívání a použitím rostlin na pohřebištích. S problematikou hřbitovů v systému veřejné zeleně seznámil posluchače Ing. Jaroslav Šubr, jeho příspěvek nastínil historický vývoj hřbitovů na našem území, jejich kompoziční řešení a lokalizaci v rámci sídel. Tématu Lesní hřbitov jako fenomén se ujala Ing. Kateřina Tuzarová a na příkladu hřbitova ve Zlíně přiblížila posluchačům problematiku lesních hřbitovů. Jan Hrdlička a Ing. Adolf Dočkal hovořili o zákonech o pohřebnictví ve vztahu k zeleni hřbitovů. Ve vydaném sborníku byl uveřejněn také příspěvek Ing. Drahoslava Šónského CSc., který se zabýval novými způsoby pohřbívání a jejich vlivem na zeleň hřbitovů.
Odborným garantem druhého bloku přednášek s názvem Fauna v parcích, oborách a zahradách byl doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Tento blok zahájila Ing. Lenka Křesadlová s přednáškou Nástin vývoje menažérií v dějinách zahradního umění, která zasvětila posluchače do problematiky chovu zvířat v zahradách a svým příspěvkem příjemně naladila většinu posluchačů. Přednáška Ing. Vojtěcha Doležala Ryby, rybky, rybičky pojednávala o vodních nádržích v zahradách a životě v nich. Jejím hlavním mottem bylo: “Chceme-li mluvit o rybách musíme mluvit především o vodě“. Ing. Petr Veselý, CSc. se s posluchači podělil o zkušenosti s chovem a etologií ovcí. Na příkladu záchrany Mohelenské stepi demonstroval pozitivní vliv pastvy při údržbě a ochraně krajiny. Ing. Pavel Borusík hovořil o problematice poškozování zeleně zvěří a způsobech jak těmto škodám předcházet nebo zmírňovat jejich důsledky. Ve vydaném sborníku byl dále uveřejněn také příspěvek Jaroslava Hlavsy o chovu koz v podhradí Lokte.
Ve večerních hodinách proběhla jednání členů jednotlivých sekcí SZKT, na které navázal společenský večer.
Ve čtvrtek 20. listopadu zahájil svým úvodním slovem doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. předseda SZKT hlavní blok přednášek na téma Udržovací péče o zeleň. V úvodu vystoupil Ing. Paul Dudle, zástupce ředitele podniku Zeleň města Curych, který posluchačům představil systém údržby zeleně v tomto švýcarském městě u jezera. Velmi zajímavým podnětem v tomto příspěvku byl důraz kladený na kvalitu zaměstnanců. Každý rok se minimálně jednou vedou se zaměstnanci kvalifikační pohovory a zároveň jsou pořádány kurzy pro všechny kvalifikační skupiny.
S výzkumnou činností Bavorského zemského ústavu vinařství a zahradnictví ve Veitshöchheimu u Würzburgu seznámil posluchače jeho ředitel Dipl. Ing. Jürgen Eppel. V oblasti zakládání zeleně a péče o krajinu je v současnosti řešeno více než 50 výzkumných úkolů. Ústav se zabývá mimo jiné problematikou ozelenění protihlukových stěn, ozelenění střech, problematikou rekultivací. Výsledky práce jsou prezentovány na výstavách, seminářích, v médiích jako je rozhlas a televize a samozřejmě na internetu.
Dipl. Ing. Jürgen R. Prigge ředitel kanceláře Bavorského svazu zahradní, krajinářské a sportovní výstavby ve své přenášce představil způsob profesního vzdělávání v oboru „zahradní a krajinářská tvorba“ užívaný u našich německých sousedů a konkrétně v Bavorsku. Stát podporuje mimopodnikové vzdělávání, provozuje speciálně pro zahradníky dvě odborné školy, dále je možné získat titul „Mistr zahradník“, navštěvovat státní technickou školu a samozřejmě absolvovat i vysokoškolské studium. O následné vzdělávání odborníků se stará Akademie zahradní a krajinářské tvorby ve Weihenstephanu.
Polská Varšava patří mezi nejzelenější města Evropy. Zeleň zaujímá 36 % plochy města. O problematice správy zeleně ve Varšavě hovořil Ing. Mgr. Aleksander Haber, zástupce kanceláře městského krajinného architekta. Seznámil posluchače se strategickým plánem rozvoje městské zeleně, který zahrnuje hodnocení městské zeleně, vytyčení cílů vedoucích ke zlepšení stavu zeleně a vyčíslení nákladů nutných pro uskutečnění těchto cílů v následujících 10 letech. Z příspěvku vyplynulo, že se polští kolegové potýkají s podobnými problémy jako naši správci zeleně – zanedbaná údržba a nedostatek finančních prostředků.
Pan Haber uzavřel sérii přednášek zahraničních účastníků letošních Dnů zahradní a krajinářské tvorby. Bezprostředně následovala další významná událost. Byla podepsána mezinárodní dohoda o spolupráci mezi Svazem zakládání a údržby zeleně v České republice, Svazem firem oboru zahradní a krajinářské tvorby a výstavby sportovišť v Bavorsku a Svazem firem oboru zahradní a krajinářské tvorby v Rakousku. Předmětem dohody je spolupráce v oblasti rozvoje a podpory středního podnikání v oboru zahradní a krajinářské tvorby, podpory celoživotního vzdělávání, vzájemné výměny odborných znalostí a zkušeností s cílem zkvalitnění zahradnických prací. Za českou stranu dohodu podepsal pan Jaromír Opravil předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně, za bavorskou stranu pan Manfred Virgens prezident Svazu firem oboru zahradní a krajinářské tvorby… a za rakouskou stranu pan Dietrich Geissler předseda Svazu firem oboru zahradní a krajinářské tvorby.
Po polední přestávce Ing. Josef Straka, PhD. ve svém příspěvku Základní pěstební zásahy udržovací péče o trávníky seznámil posluchače s podrobnou technologií péče o okrasné trávníky a možností její mechanizace. JUDr. Ing. Filip Dienstbier pohovořil o právních otázkách týkajících se péče o zeleň, o právech a povinnostech majitelů zeleně a o pracovně právních vztazích při zprávě zeleně. Příspěvek Ing. Olgy Novákové se také zabýval právními otázkami, ale úžeji specifikoval vztah zhotovitele a objednatele ve vztahu k zakládání a údržbě veřejné zeleně.
Ing. Jiří Olšan uvedl na příkladu Zámecké zahrady v Českém Krumlově specifika udržovací péče o historickou zeleň. Ukázal změny, ke kterým docházelo v jednotlivých historických obdobích nejen ve vybavení parku, ale i v postavení zámeckých zahradníků. Zabýval se problémy, které vznikají v oblasti péče o historickou památku a požadavků návštěvníků památky.
Ing. Kateřina Vaculová a Ing. Vladimír Študent nazvali svůj příspěvek Od centralismu k decentralizaci aneb od socialismu ke kapitalismu a zase zpátky. Seznámili v něm posluchače s neradostným stavem péče o zeleň v našem hlavním městě.
Trendy a možnosti v udržovací péči o zeleň nastínil ve své přednášce doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.. Poukázal na protikladné požadavky na zeleň tedy její brzkou, vysokou a dlouhodobou funkčnost po založení a na co nejmenší finační náročnost jejího založení, následné péče a obnovy. Nastínil evropské trendy v oboru zakládání a péče o zeleň, které by mohly přispět ke splnění výše uvedených požadavků i problémy, které jejich naplnění v naší republice brání.
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. se zabýval otázkou autenticity památek zahradního umění a udržovací péče. Seznámil posluchače s literárními prameny řešícím tuto problematiku a provedl analýzu těchto literárních pramenů.
Do přednáškového bloku byly zařazeny také prezentace jednotlivých odborných firem, které posluchačům představily své výrobky a služby. Prezentace firem probíhala po celý den také v prostorách kulturního domu i na prostranství před budovou. Po skončení oficiálního programu následoval opět společenský večer s hudbou.
V pátek 21. listopadu přednesli své příspěvky Ing. Jaroslav Šubr, který se zabýval rehabilitací krajinářského parku v okolí zámečku Belvedere (Valtice), Ing. Zdeněk Sendler a Ing. Karel Zlatuška seznámil posluchače s Rekonstrukcí Denisových sadů v Brně, Ing. Petr Šiřina hovořil o plánování krajiny v důlně průmyslové krajině. Ing. Dana Křivánková obohatila program přednáškou s názvem Přírodní zahrady, rakousko-česká spolupráce a Ing. Jana Kotoučová nazvala svůj příspěvek Světová permakultura. Následovalo vyhodnocení programu „Strom života“, zhodnocení letošního ročníku Entente Florale a seznámení s programem „ Partnerství pro veřejná prostranství“.
Ve vydaném sborníku je možné se seznámit se ještě s příspěvky doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D. s názvem Systémové aspekty managementu péče o sídelní zeleň a Základní charakteristika správy zeleně ve statutárních městech. Tento sborník je pro zájemce k dispozici v kanceláři SZKT (více na www.szkt.cz).
Jako předešlé ročníky Dnů zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích, tak i tento byl příležitostí nejen načerpat nové poznatky a sdělit své vlastní zkušenosti, ale především setkat se s přáteli, zhodnotit uplynulý rok a navázat nová přátelství profesní i osobní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *