11.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obnova sadů a nové odrůdy jsou nutností

Školkařský svaz OUČR pořádal v měsíci červnu zajímavý seminář v Křimicích u Plzně. Příspěvek o stavu ovocnářství v jižních a západních Čechách přednesl předseda OU ČR, Jaroslav Muška. Významným hostem byl Karl-Heinz Pfänder, předseda zemského školkařského svazu Württemberg.

Přestárlé výsadby je třeba obměnit
Plochy sadů v jižních a západních Čechách dosahují výměry 1661 ha. Na 901 ha jsou výsadby jabloní, z toho přibližně 13 % nových, 30 % v plné plodnosti a 57 % přestárlých. Nosnými odrůdami jsou ´Idared´ a ´Spartan´ (dohromady přes 40 %), raritou je podle Jaroslava Mušky 96 pěstovaných odrůd v intenzivních. K tomu dodal, že ovocnářský marketing jde jinou cestou. Optimum by mělo být 5 – 8 odrůd.V mladých výsadbách je odklon od ´Rubín´, naopak ´Golden Delicious´ přichází s novými mutacemi, nastupuje také ´Jonagold´.
Velké pprocento přestárlých sadů odráží i značné zastoupení starých podnoží M1, A2 (33 %). V budoucnu má perspektivu především M9 a MM106.
Počty stromků na hektar by se měly pohybovat nad 2500, ještě přijatelné je 1500 – 2500 kusů/ha. Nicméně téměř 70 % sadů se pohybuje pod úrovní 1000 kusy/ha. To je stav k zamyšlení, protože podle informací získaných v Nizozemsku, Francii a Polsku budou konkurenceschopní jen ti pěstitelé, kteří dosáhnou výnosu alespoň 50 t/ha. V naší republice je průměr 21 t/ha, ale jsou i pěstitelé dosahující 50 – 70 t/ha.
Ideotyp stromku doporučený k novým výsadbám: 150 – 180 cm vysoký, se silným obrostem 8 – 10 bočních vodorovných větví na podnoži M9 nebo slabší. Druhý rok po výsadbě by měla sklizeň dosáhnout 4 – 6 kg.
Vyšší produktivita vyžaduje nízké tvary
V sortimentů třešní na ploše 195 ha převažuje ´Napoleonova´ a ´Kordia´ (dohromady 75 %). Z odrůd učených na konzum se uplatní jen třešně jako ´Kordia´ nebo ´Těchlovan´, o průměru 24 – 26 mm (min. 22). Na kompot vhodnou ´Napoleonova´ konzervárny nevyžadují, protože je běžnou praxí barvení světlých i pestrých odrůd. Jako komodita patří mezi nejdražší na světě, protože vyžaduje hodně ruční práce. Perspektivu mají nízké tvary na slabě rostoucích podnožích, u nichž mohou česáči docílit produktivity 200 – 300 kg/den.
Z višní je nejvhodnější ´Morela pozdní´ v kombinaci s ´Fanal´, který rozloží sklizeň. Pro větší výsadby je vhodné použit sklízecího kombajnu. Důležitá je také otázka zdravotního stavu podnože.
O rybíz roste zájem
V jihočeském a západočeském regionu pěstují převážně rybíz červený (přes 80 %). Převládá ´Holandský červený´, následovaný ´Heinemanův pozdní´ a ´Random´. Výsadby jsou sice z 75 % přestárlé, ale protože má stabilní ekonomiku, vzrůstá o něj v poslední době zájem, včetně konzerváren. Pokud budou mít školkaři kvalitní materiál nemusí se bát malého odbytu. U rybízu červeného dosahují výnosy ve Skotsku 8 – 10, u nás jen 2,3 t/ha. Příčinou je především špatný zdravotní stav a vysoké stáří. Ve skupině černých rybízů by se prosazovat odrůdy rezistentní proti roztoči rybízovému např. ´Ben Lomond´ aj. Plochy angreštových sadů dosahovaly kdysi přes 70 ha, dnes pouze přestárlý hektar.
Školkaři potřebují silný svaz
Významným hostem, který prezentoval zkušenosti našich západních sousedů byl předseda zemského svazu Württemberg, začleněného do Svazu německých školkařů (BdB, e. V.) a člen představenstva spolkového svazu v Pinnenbergu Karl-Heinz Pfänder.
Německý svaz oslaví brzy 100 let
Svaz založený v roce 1907 sdružuje v současnosti 1500 – 1600 členů hospodařících na 20 000 ha školkařských ploch. Počet zaměstnanců dosahuje 32 500 a učňů 1729 osob.
Celkový obrat tohoto odvětví dosáhl v roce 2002 dvě mld. eur. 17 zemských svazů zastřešující spolkový svaz (BdB). Na rozdíl od České republiky jsou v něm sdruženi ovocní, okrasní i lesní školkaři. V čele BdB stojí prezident, kterému pomáhá kolegium prezidenta (6 lidí). Dalším organizačním stupněm je hlavní výbor (prezident a předsedové jednotlivých svazů, zástupci odborných sekcí), který formuluje rozhodnutí, které následně prosazuje prezident (kolegium prezidenta) nebo provozní šéf. Podněty pro hlavní výbor musí připravit a projednat v nižších organizačních složkách, které jsou rozčleněny do bloků: 1. hospodářství a politika, 2. produkce a velice důležitým blokem je 3. marketing.
Hospodářsví a politika
Blok má odborné výbory, v každém je 10 – 20 specialistů (školkaři, odborníci na ekonomiku, sociální politikou a vzděláváním). Zabývá se hospodářstvím celé školkařské branže a hospodářskou situací v Německu a celé EU. Karl-Heinz Pfänder ho považuje za důležitý z důvodu velmi rychlého získávání a zpracování informací. Aktivně reaguje na legislativní proces a připravuje školky na očekávané změny.
Důležitou oblastí jsou daně a právo. Svaz má odborníky na daně a právníky, kteří se zabývají národními daněmi i daněmi z pohledu EU. Svaz může školku zastupovat pomocí právního oddělení a pomocí tarifní politiky uzavírá tarifní dohody s odbory.
Produkce
V bloku produkce jsou zastoupeny všechny produkční skupiny – pěstitelé dřevin listnatých, stálezelených, ovocných, konifer, růží, dřevin pro realizace, podnoží, kontejnerových rostlin aj. Hlavním úkolem je koordinace, sledování kvality, šlechtění a odborné názvosloví.
Tyto odborné skupiny mají své předsedy a podle důležitosti 8 – 12 členů.
Trh
Velmi důležitý je blok, který se zabývá trhem. Zpracovávají analýzy tržního chování obyvatelstva – otázky cen a reklamy pro celou oblast produktů. V budoucnu bude mít klíčovou pozici.
Mimo bloky je ještě několik dceřiných společností, k kroužek mladých podnikatelů aj.
Členství není zadarmo
Žádosti o přijetí do BdB přijímají zemské organizace. Pokud školka nesplňuje podmínky přijetí, může být odmítnuta.

Kolik stojí členství?
- Jednorázový vstupní poplatek
26 €
- Základní příspěvek
do 2 ha 72 €

2,1 až 5 ha 105 €

5,1 až 7 ha 144 €

7,1 až 10 ha 184 €

10,1 až 20 ha 263 €

nad 20 ha 396 €

- Za započatý hektar
Příspěvek za hektar 39 €
Příspěvek na práci s veřejností 16 €

- Podílový příspěvek na ústředí svazu 86 €
- Příspěvky příslušnému zemskému svazu různé

Podle Karl-Heinz Pfändera může silný svaz zajistit prosazení svých požadavků i vůči takovým školkařským mocnostem jako je Belgie a Nizozemsko, které mají velký vliv v oblasti cen a daní. BdB se například podařilo prosadit své představy o posuzování kvality. Musí také komunikovat s politiky, protože na dotace z EU lze dosáhnout jen jejich prostřednictvím.
Právní ochrana odrůd
Pro školkaře je právní otázka významná, protože ten kdo se chce v tomto obor pohybovat a obstát, musí mít nové významné odrůdy.
V Německu existují 2 respektive 3 licenční skupiny (jedna malá zaměřená na ekologické školkařství). Zkušenosti s tímto systémem jsou dobré. V každé skupině (společnosti s ručením omezeným) je 6 – 8 společníků. Skupiny vyhledávají nové odrůdy vhodné pro Německo a následně školkařům prodávají sublicence. Podíl skupin na produkci stromků dosahuje 25 – 40 %.
V Německu při ilegálním množení hrozí nejen pokuta ale vedlejším efektem je i daňová kontrola celého podniku, většinou pak podnik po takovéto aféře zanikne.
Jiný systém je zavedený v Polsku. Tam jsou školkaři začleněni do Ovocnářského svazu. Svaz vykonává práci jako licenční skupina. Kupuje ve světě odrůdy a uděluje členům sublicence.

Produkční plochy v roce 2000
Ovocné dřeviny 1 359 ha
Okrasné dřeviny 12 341 ha
Lesní dřeviny 3 349 ha
Ostatní školkařské plochy 7 642 ha
Celkem 24 691 ha

Ovocná školka Fytos
Po zajímavých přednáškách se účastníci přesunuli do ovocné školky patřící ke špičce v naší republice.
Ovocnou školku založil v roce 1992 „na zelené louce“ Ing. Josef Voráček. Dnes obhospodařují 42 ha (1-leté, 2-leté výpěstky, matečnice a ostatní pozemky pro školkování v dalších letech), z toho bude příští rok již 22 – 25 ha pod závlahou Ve firmě pracuje 6 stálých zaměstnanců, při sezónních pracích přijímají brigádníky.
Po dvou letech (2002 a 2003), kdy se firma potýkala s následky povodně ze srpna 2002, je opět v letošním roce sortiment pěstovaných stromků na úrovni, srovnatelné se zeměmi EU. Co bylo při návštěvě k vidění? Technický izolát pro uchování virus free materiálu, který je určený pro zakládání roubových matečnic, mechanizace pro školky, technologické zázemí – chladicí boxy pro skladování roubů, podnoží a výpěstků, produkční matečnice a plochy ovocných školkařských výpěstků.
Majitelé firmy dbají na pečlivý výběr kvalitních odrůd. Získali licence například na ´Golden Delicious´ Reinders®, ´Jonagold´ Marnika®, ´Gala´ Schnitzer® Schniga, ´Fuji´ Kiku®8, nové rezistentní odrůdy jabloní k strupovitosti z Ústavu experimentální botaniky AV ČR – ´Jojo´®, ´Presenta´®, ´Hanita´®, ´President´, či výběr z celé série Top- slivoní ´Topfirst´®, ´Topstar´®, ´Toptaste´®, ´Topgigant´®, ´Topimmun´®, ´Topend´®, aj. Nejnověji také meruňku ´Pinkot´®, ´Kioto´®, ´Sylvercot´® či broskvoně ´Symfonie´®. Tento přehled určitě naplňuje představu o rozvíjející se školkařské firmě s výrobou pro pěstitele ovoce. Neopomínají ani pěstitele drobného ovoce novinkami, u angreštů jsou v nabídce například beztrnný ´Pax´®, odrůda odolná k padlí ´Remarka´, rezistentní černý rybíz k vlnovníku rybízovému ´Ben Hope´®, ranný ´Ben Gairn´®, červené rybízy ´Rovada´, ´Redpool´®, maliník ´Tullameen´ aj.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down