Obchodní partner v sortimentu květin a okrasných dřevin

Odbytové družstvo CZ-FLORA vzniklo dne 18. dubna 2001 zápisem do obchodního rejstříku jako projev souhlasu a společného zájmu pěti významných pěstitelů květin a okrasných dřevin v České republice.

Zájem o členství v této odbytové organizaci projevilo původně devět subjektů, z nich však pouze pět splňovalo základní závazné podmínky a pravidla, stanovená legislativou. Těchto pět subjektů bylo také do konce roku 2001 platnými členy družstva. Počátkem letošního roku se členská základna rozrostla o dalšího člena.
K dnešnímu dni jsou do družstva CZ-FLORA zapojeny společnosti: TU-FLOR s. r. o. Kadaň, FLORCENTER s. r. o. Olomouc, SINCO Mělník s. r. o., Ing. Tomáš Valtr, Lysá nad Labem, Vlastimil Pasič, Dolní Životice a AZALEA CHLUMEC s. r. o.
Důvody vzniku odbytového družstva CZ-FLORA
Prakticky od roku 1990 se na českém trhu intenzivně objevují prodejní sítě velkých obchodních řetězců, majících za zády silný zahraniční kapitál. Ve svých prodejních jednotkách soustřeďují stále širší nabídku zboží, což je pochopitelně výhodné a zajímavé pro konečného zákazníka. Spotřebitelská poptávka se tomuto trendu, který lze charakterizovat heslem „nákup pod jednou střechou“, velmi rychle přizpůsobila. Lze dokonce hovořit o zcela zásadní změně životního stylu.
Obchodní řetězce vyvíjí na výrobce a dodavatele značný tlak a to jak po stránce ceny a kvality, tak i z pohledu požadavků na poskytování dalších, donedávna nestandardních služeb. Této situaci pak napomáhá i ta skutečnost, že jakýkoliv tuzemský výrobek lze kdykoliv nahradit zahraničním, a to buď od českých dovozců, nebo od zahraničních dodavatelů, eventuálně přímo od jejich mateřských zahraničních centrál.
Je tedy zřejmé, že obstát v takovémto ostrém konkurenčním boji znamená pro tuzemské výrobce a dodavatele zvýšit náročnost na sortiment a kvalitu zboží, jeho prezentaci, spolehlivost a včasnost dodávek a samozřejmě zvýšit efektivitu výroby jako takové, mající bezprostřední dopad na úroveň prodejních cen.
Dalším zásadním předpokladem pro vytvoření a nastolení rovných vztahů a podmínek s touto kategorií obchodních partnerů je vybudování co nejsilnějších organizací a celků, přímo sdružujících širokou výrobní základnu. Donedávna byla však tato základna poměrně roztříštěna.
Lze tedy hovořit o nutnosti změny, jak v dosavadním stavu výroby, tak i způsobu realizace prodeje.
Jako jedno z možných řešení nastalé situace se jeví zakládání odbytových organizací propojováním a spojováním přímých výrobců.
Toto je také případ odbytového družstva CZ-FLORA, kdy se významní tuzemští pěstitelé květin a okrasných dřevin, po zvážení všech okolností, doporučení a zkušeností rozhodli založit organizaci, od které předpokládají, že díky ní budou lépe čelit především zahraniční konkurenci a současně to přispěje i k vyššímu uspokojení poptávky trhu. Jako zcela zásadní se přitom jeví i to, že odbytová organizace má podstatně silnější vyjednávací pozici vůči odběratelům, především velkým prodejním řetězcům, než osamocený jedinec.

Hlavní cíle odbytového družstva CZ-FLORA
Hlavní cíle, úkoly a záměry odbytového družstva CZ-FLORA lze vymezit do následujících oblastí a okruhů :
* společný prodej tržní produkce pod jedním jménem, jedním logem
* zvýšení a sjednocení kvality zboží u jednotlivých pěstitelů, členů družstva

* zvýšení úrovně produkce u jednotlivých pěstitelů, členů družstva
* zvýšení celkové úrovně distribuce zboží a návazně optimalizace, resp. snížení přepravních nákladů
* zefektivnění odbytu zboží z hlediska docílených prodejních cen
* minimalizace pohledávek vůči odběratelům
* podstatně větší a širší informovanost pěstitelů, členů družstva o trendech a situaci na trhu a spotřebitelské poptávce
* připravenost na okamžik vstupu do EU.

Hlavní přednosti odbytového družstva CZ-FLORA
Okamžikem založení se družstvo stalo největším podnikatelským subjektem v sortimentu květin a okrasných dřevin v ČR, majícím maximální snahu uspokojit požadavky trhu. Do doby vzniku tohoto odbytového družstva uplatňovali jednotliví pěstitelé, členové družstva, svou produkci většinou místně, ve svém nejbližším okolí. Vstupem do odbytového družstva se však těmto otevřela i další možná odbytiště. Jejich dosavadní pozice a šance zařadit se do skupiny špičkových dodavatelů pro významné odběratele výrazně posílila.
Dalším členství v odbytovém družstvu je vzájemná výměna zkušeností, jak ze samotné výroby, tak i z pohledu požadavků a orientace trhu. Ve své podstatě lze hovořit o dostupnosti informací, kdy ne každý pěstitel, jako jedinec, měl až doposud možnost získat jejich maximum.
Za přednost lze považovat i získání vyšší prodejní ceny, související přímo s vyjednávací pozicí družstva ve vztahu k odběratelům.

Hlavní otázky k řešení odbytovým družstvem CZ-FLORA pro budoucí období
Z pohledu současné situace lze spatřovat základní otázky k řešení odbytovým družstvem, potažmo jeho členskou základnou, v následujících okruzích.
Odpovědět na otázku, zda :
* je vhodné a účelné, aby všichni členové družstva produkovali stejný sortiment zboží
* každý bude produkovat pouze určitý, jemu specifický sortiment
* všichni členové družstva budou produkovat stejný sortiment pouze u základního, vybraného, dohodnutého zboží a zbývající část jejich produkce bude zcela specifická.
Maximálně zefektivnit logistiku, tj. optimalizovat přepravní náklady při dopravě zboží od pěstitele k odběrateli.
Kontinuálně vyhledávat a rozšiřovat další solidní odběratelskou síť.
Nepřetržitě získávat a předávat informace, týkající se aktuální a výhledové situace trhu včetně příprav na začlenění ČR do EU.
Všechny tyto otázky bezprostředně souvisí jedna s druhou, vzájemně se prolínají, žádnou není možné oddělit a řešit samostatně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *