17.08.2005 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

OBCHOD S KVĚTINAMI JE PODNIKATELSKOU AKTIVITOU

Květiny jsou zvláštní produkty přírody. Lidem sice nepřinášejí bezprostřední výživový efekt, za to mnohočetnými květy, v některých případech stále zelenými listy a svým celkovým vzhledem ovlivňují jejich estetické cítění. Navozují příjemnou atmosféru v současném přetechnizovaném světě. Zvláště řezané květiny mají velký psychologický efekt. Barevností pomáhají vytvářet pocit krásna, pohody a duševního klidu.

Našly si své místo v životě obyvatel nejenom ve dny sváteční, ale i ve dny pracovní. Nemohou chybět při žádné slavnostní příležitosti. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že se květiny staly nedílnou součástí moderního životního stylu. Spolu s aranžérským uměním, ukazují vytříbenost vkusu lidí.
Základní charakteristiky květin
Encyklopedie Diderot (1999) definuje květiny jako „druhy a kultivary rostlin pěstované pro dekorativní účely“. Ministerstvo financí České republiky pro účely daně z příjmů fyzických osob používá termín okrasné rostliny. Zařazuje je jako nedílnou součást zemědělské výroby. Podle Pokynu D-267, ze dne 31. 8. 2004, se okrasnými rostlinami rozumí: „zejména pěstování květin a zeleně k řezu, hrnkových rostlin okrasných květem i listem, balkónových i záhonových rostlin (trvalek a letniček), okrasných dřevin, okrasných keřů a ostatních okrasných rostlin včetně jejich rozmnožovacího materiálu“. Ze vzájemného srovnání vidíme, že definice ministerstva financí je podstatně širší, což vyžaduje zákon o dani z příjmů, jako významného zdroje příjmové stránky státního rozpočtu.

Ing. Radmila Presová, Doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc., Bc. Lenka Milostná
V našem příspěvku, který je jedním z výstupů výzkumného záměru identifikačního kódu VZ 6215648904 nazvaného Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu, kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesu integrace a globalizace, řešeného na Ústavu marketingu a obchodu provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, se budeme zabývat pouze řezanými květinami. Kopec (1998), definuje řezaný květ jako „jakýmkoli způsobem oddělený květ od rostliny spolu se stonkem a popřípadě s ostatními listy nebo s postranními osami. Vlastní květ pak může být tvořen jediným květem (např. karafiát, růže, tulipán), nebo květenstvím (gerbera, chryzantéma) či soukvětím (hyacint)“.
Podnikání v oboru květinářství
Podnikání v oboru květinářství a obchodování s květinami vyžaduje odborné znalosti pěstitelské, zkušenosti s používáním chemických přípravků, průmyslových hnojiv, jejich aplikací v příhodné době a množství, aby se dostavil požadovaný podnikatelský efekt. Květiny představují náročný a velice citlivý obchodní artikl. Všichni, kdo je pěstují, ať již k řezu, hrnkové, pro květy nebo pro stále zelené listy, musí soustavně a cílevědomě sledovat světový vývoj technologií, sortimentu a obchodní trendy.
Produkce květin je náročná na materiálové vybavení, údržbu vybudovaných zasklených ploch, spotřebu paliv, energie a vody. Pro tržní účely se pěstují intenzivním způsobem v květinářských podnicích. Hlavní pěstební plochy jsou ve sklenících či krytých plochách (fóliovníky a pařeniště). Dnešní vybavení květinářských podniků v ČR je podprůměrné jako důsledek nedostatečně vynakládaných investic na modernizaci celé výrobní základny. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie potřebuje český podnik minimálně 2krát více pracovníků. Aby české květinářství mohlo konkurovat evropským pěstitelům, vyžaduje nezbytnou modernizaci, snížení provozních nákladů a umění operativně reagovat na potřeby obchodu.
V situační a výhledové zprávě ministerstva zemědělství (2003), se uvádí „skleníkové hospodářství představuje nejintenzivnější odvětví zemědělské výroby s výnosností, která překračuje stonásobek úrovně běžného zemědělského hospodaření a je rozhodující pro udržení konkurenceschopnosti tohoto sektoru“. Z ekonomického hlediska je nejvýznamnější produkce květin ve sklenících. Odhaduje se, že průměrné stáří skleníků je kolem 35 let. Poslední zasklené plochy byly postaveny do roku 1991. Nově vybudované skleníky mají sice lepší parametry, avšak pro vysokou energetickou náročnost nemohou konkurovat obdobným zahraničním stavbám. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je třeba zachytit a akceptovat všechny světové trendy, včetně kooperace, popřípadě fúze.
Ve vývoji květinářství můžeme pozorovat dvě protichůdné tendence. Na straně jedné je to zvyšování nákladovosti produkce, na straně druhé nedostatečná konkurenceschopnost českých pěstitelů vůči dováženému sortimentu květin. Podle Svazu květinářů a floristů v Olomouci došlo od roku 1988 v našem státě k poklesu pěstebních ploch. U skleníků ze 185 ha na 115 ha (index 62,16 %) u fóliovníků z 25 ha na 5 ha (index 22,72 %), u pařenišť se výměra snížila z 11 ha na 6 ha (index 54,54 %). Podle téhož pramene se výměra skleníků nezměnila od roku 2000, rovněž tak plocha fóliovníků. U pařenišť došlo od roku 2000 ke snížení o tři hektary.
Pěstování květin v Evropě
Svaz květinářů a floristů v Olomouci zpracoval přehled pěstebních ploch květin a hrnkových rostlin u devatenácti států Evropy. Podle jejich údajů nejmenší plochu vykazuje Norsko (118 ha), Guernsey (126 ha), Finsko (176 ha) a Švédsko (209 ha). Producenti České republiky zaujímají páté místo s 215 ha. Je pozoruhodné, že v Irsku se květiny pěstují na 300 ha, v Dánsku na 404 ha a v Maďarsku na 600 ha. Největší plochu květinám a hrnkovým rostlinám věnují v Itálii (8463 ha), Nizozemsku (8363 ha), Španělsku (7617 ha). Tyto rozdíly ukazují na ekonomickou výnosnost pěstovaných květin, jejich oblibu a užití pro aranžérské a exportní účely. Je nutno zdůraznit, že přeprava květin, zejména pokud na větší vzdálenosti, což je v součastné době zcela běžné, vyžaduje přizpůsobené dopravní prostředky.
Doprava
Pro dovoz květin se používají dva druhy dopravy: silniční a letecká. Letecky se přivážejí zásilky orchidejí z Thajska (za období 2002 až 2004 se importovaly orchideje za 64 284 tisíc korun), z Mauricia (za 1145 tis. Kč). Pro úplnost je třeba dodat, že orchideje se pravidelně importují také z Jihoafrické republiky a Ekvádoru. V roce 2004 se v menším množství dovezly z Tanzánie. Významným obchodním partnerem je Nizozemsko. Z tohoto státu k nám putovaly od roku 2002 orchideje úhrnem za 66 983 tisíc korun, což byla více než polovina z celkového dovezeného množství.
Silniční přeprava se používá v rámci Evropy. Květiny se přepravují v kamiónech vybavených speciálním chladírenským zařízením udržujícím stálou teplotu do čtyř stupňů Celsia. Pro převoz řezaných květin se rovněž používají speciální přepravky. Do nich se karafiáty balí po 400 až 500 kusech a chryzantémy po 80 kusech. K přepravě se dále používají specializované kontejnery uzpůsobené svými rozměry na výšku stonků květiny.
Spotřeba květin ve vybraných státech
Nizozemská květinová kancelář předpokládá, že se spotřeba řezaných květin bude do roku 2007 zvyšovat, a to především v nových členských zemích Evropské unie, zejména v České republice a Maďarsku. Dalšími státy, kde se předpokládá nárůst spotřeby řezaných květin, je Španělsko, Irsko a Velká Británie. K mírnému růstu dojde v Nizozemsku, Belgii, Německu a Rakousku. V těchto státech spotřeba již v současné době dosahuje vysoké úrovně. Předpokládá se, že v celé Evropské unii vzroste spotřeba řezaných květin do roku 2007 v průměru o 12,9 procenta. Mimo země Evropské unie se nárůst očekává v USA, Rusku i Číně. Jelikož uvedené státy jsou různě lidnaté, přepočetli jsme spotřebu květin na jednoho obyvatele..
Spotřeba řezaných květin v ČR
Při růstu domácí produkce a při každodenním nárůstu dovozu zaznamenává Česká republika zvýšenou poptávku po květinách. V minulém roce vydali obyvatelé ČR za květiny kolem 8,47 miliard Kč, z toho téměř polovinu za řezané květiny. Tato částka se každým rokem zvyšovala v průměru o deset procent. Svaz květinářů a floristů ale očekává, že v letošním roce bude nárůst činit kolem pěti procent. Pozitivní růst spotřeby si vysvětlujeme tím, že floristický obor a květinářské aranžérské služby se stále rozvíjejí. Další důvody spatřujeme v:
- rozšíření sortimentu o nové, často dovážené exotické druhy květin,
- pronikání „západního stylu“ v užití květin,
- preference okrasných zahrad na úkor zahrad užitkových,
- zvýšený zájem o kulturu obydlí a estetičnost pracovišť.
Produkce okrasných rostlin v ČR
Svaz květinářů a floristů v Olomouci zpracoval přehled o struktuře produkce okrasných rostlin v České republice.
Z údajů je patrné, že k největšímu nárůstu došlo u záhonových okrasných rostlin, což mělo zásadní vliv na celkovou úroveň domácí produkce. Výroba hrnkových květin se zvýšila o 206 milionů korun. I tyto rostliny podstatným způsobem ovlivnily celkovou produkci. U řezaných květin došlo ke zvýšení o 8,18 procenta Trend vývoje neprobíhal přímočaře, ale po určité křivce s vrcholy v letech 2001 a 2003. Je příznivé, že za sledované období téměř všechny produkty vykazují rostoucí trend. To ukazuje na snahu producentů rozšiřovat pěstování celého sortimentu okrasných rostlin.
Nejžádanější je karafiát
Na našem trhu je nejžádanější květinou karafiát. Jeho obliba je dána širokou nabídkou odrůd a poměrně příznivou cenou. V pěstování karafiátů máme dlouholetou tradici. Květináři se s úspěchem účastnili zahradnických výstav ve Vídní (1892), v Bruselu (1893) a postupně v dalších městech, odkud si přiváželi významná ocenění. Velkému zájmu spotřebitelů se těší růže. V květinářských obchodech je jejich sortiment bohatě zastoupen. Kupující si mohou vybrat růže různých barev, druhů, délek stonků, takže spotřebitelská poptávka je zcela uspokojena. Trvanlivost řezaných růží testovali v Nizozemsku. Hodnocení se zúčastnilo šest předních velkopěstitelů a velkoobchodní firmy. Každý ze zákazníků dostal k růžím propagační leták obsahující název růže, jméno pěstitele, záruku trvanlivosti spolu se žádostí, aby své poznatky zaslal organizátorům. Během akce se prodalo 107 tisíc růží za 44 tisíc guldenů. Organizátoři obdrželi celkem 200 kladných odpovědí. Pouze čtyři byly negativní.
Ve stále větší míře se začínají na trhu prosazovat exotické druhy rostlin, zejména orchideje. Vyznačují se různými tvary květů a barev. Historie pěstování orchidejí mimo přirozené prostředí začala v roce 1831. Tehdy jeden anglický botanik je úspěšně přepravil z Bahamských ostrovů a mnozí nadšenci je začali pěstovat ve sklenících. Nedokázali však napodobit přirozené prostředí, takže rostliny postupně odumíraly. Teprve v roce 1835 se podařilo vytvořit odpovídající podmínky a ve sklenících vypěstovat první epifytické druhy orchidejí.
Ceny řezaných květin
Ceny řezaných květin se mění v průběhu roku v závislosti na ročním období a zemích odkud pocházejí. Jednotkové ceny mají maxima na začátku a na konci roku, i když samozřejmě je jejich výše podle druhů rozdílná. Největší výkyvy cen jsou u gerber, chryzantém a růží. Způsobuje to obliba, a tím i vysoká poptávka, neklesající ani v průběhu letních měsíců, kdy je všeobecně nižší poptávka po řezaných květinách v důsledku zájmového pěstování květin. Z obchodního hlediska je zajímavé porovnání průměrných cen jednotlivých druhů květin podle ročních období.
Z údajů můžeme zobecnit:
1) Až na růže byla cena v letních měsících v roce 2003 vyšší než v roce 2002.
2) Nejmenší pokles průměrných cen v letních měsících zaznamenal karafiát. V roce 2002 činilo snížení 2,45 procenta, v roce 2003 jenom 1,57 procenta. Zjištěné ceny dokládají vyrovnanou poptávku trhu a stálou oblibu této květiny.

Cena růže poklesla v letních měsících roku 2002 o 10,68 procenta, v roce 2003 se pokles prohloubil na 12,69 procenta. Největší pokles průměrné ceny v letních měsících byl zaznamenán u gerbery (18,78 procenta) a u chryzantém (15,34 procenta). Variabilitu průměrné ceny chryzantémy si vysvětlujeme přetrvávající tradicí omezeného použití této květiny a tím, že doposud ještě nenastala adekvátní poptávka po ní.
Ceny dovážených řezaných květin se ve většině případů odvíjejí od cen na obchodních burzách. Podle nich se zvyšují i na dvojnásobek původní ceny, zvláště v období koncentrované poptávky, což jsou různé svátky (Valentýn, Den matek, Velikonoce, Vánoce) a další významné společenské události.
Svaz květinářů a floristů zjistil, že v roce 2004 se v ČR prodalo květinářské zboží za 7,76 miliardy korun. Každý obyvatel státu si tedy v průměru koupil květiny za 776 Kč. V porovnání s rokem 2003 to představuje nárůst o 9,5 procenta. Na celkové částce 7,76 miliardy korun se jednotlivé skupiny podílely takto: čerstvé řezané květy a řezaná zeleň 44,67 procenta, sušené květiny a zeleň 1,42 procenta, hrnkové rostliny 33,63 procenta, záhonové a balkónové rostliny 17,59 procenta, cibuloviny a osiva květin 5,69 procenta.
Zahraniční obchod s květinami
Celková obchodní bilance všech druhů řezaných květin v letech 2002 až 2004 byla pasivní částkou 2 605 003 tisíc korun. Úroveň záporného salda se z původních 843 017 tis. Kč v roce 2002 zvýšila v roce 2004 o 6,72 procenta. Je příznivé, že export vykázal vzrůstající dynamiku (13,20 procenta), což však nemělo podstatný vliv na snížení schodku obchodní bilance. Export se na obratu podílí pouze 1,08 procenta s mezními hodnotami 1,05 procenta v roce 2002 a 1,12 procenta v roce 2004. Vývoz se uskutečnil hlavně na Slovensko, do Německa a Polska.
Na vysokém záporném saldu se podílí všechny druhy květin. Nejvyšší výpadek — 42,87 procenta — zaznamenaly ostatní květiny, což jsou podle celní statistiky nedefinované druhy. Za nimi jsou růže s podílem 28,68 procenta. Pokud přepočteme saldo růží na saldo ostatních květin, potom by se mohlo zvýšit na 751 594 tisíc korun. To znamená, že by se ztráta u růží zvětšila o 2157 tisíc korun. Obchodní bilanci jednotlivých druhů květin obsahuje tabulka č. 4.
Výsledky obchodu podle zemí
Květiny se dovážely celkem z 52 zemí v roce 2002, 61 zemí v roce 2003 a 56 zemí v roce 2004. V prvním čtvrtletí roku 2005 se květiny importovaly z 34 zemí. Nejvýznamnějším obchodním partnerem je Nizozemsko s 75,03 procenta v roce 2002 a 80,58 procenta v roce 2004. Následuje Kolumbie s 8,11 procenta, dále Thajsko, Slovensko, Německo, Ekvádor a Izrael. Květiny jsme dovezli i z Japonska, z Pobřeží Slonoviny, USA, Mauricia, Malediv, Malavi, Keně, Srí Lanky, Tanzánie a dalších pro nás vzdálených zemí.
V letech 2002 až 2004 se vyvezlo za 29 010 tisíc korun květin, z toho na Slovensko za 18 064 tis. Kč, do Německa za 10 290 tis. Kč a Polska za 74 tis. Kč.
Obchod s květinami tvoří z hlediska hodnoty našeho celkového dovozu zanedbatelnou část. Avšak pro svoje vlastnosti jsou květiny nezastupitelné ve vytváření estetického životního prostředí. Z tohoto hlediska je obchod významný a stále se bude rozšiřovat.
Závěr
Pro další trendy v pěstování a spotřebě řezaných květin mohou být významné výsledky zveřejněné Nizozemskou květinovou kanceláří v roce 2004. Uvádí se v nich, že mezi nejčastější nákupní příležitosti patří dárkové kytice (51 procent), nákupy květin pro osobní potřebu (20 procent), pro svatební příležitosti (16 procent) a smuteční obřady (15 procent). K výzdobě společenských místností a ostatních příležitostí se spotřebuje osm procent řezaných květin. Pro zákazníky je nejdůležitějším kritériem svěžest květin, barva, vůně, cena a informace prodávajících o jejich ošetřování. Zákazníci žádají zvýšení kvality a čerstvost řezaných květin. Stálí zákazníci by jako motivační faktor ocenili různé bonusy. Průzkum dále ukázal, že převážná část lidí kupuje květiny pravidelně a pouze devět procent dotázaných jenom příležitostně. Téměř 70 procent kupujících tvoří ženy. Nejpočetnější skupinu tvoří věková kategorie od 32 do 39 let. Pokládáme za nezbytné uvést, že obdobné průzkumy je třeba dělat i u nás a využívat je k dalšímu rozvoji květinářského oboru.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down