29.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela zákona o oběhu osiva a sadby

Současně platný zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) byl připravován již v letech 2001 a 2002. Zákon upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných rostlin, chmele, révy, zelenin, ovocných a okrasných druhů, registraci odrůd druhů těchto rostlin a další náležitosti související s jejich uváděním do oběhu. Tento článek se věnuje pouze druhům trvalých kultur – chmelu, révě a ovocným a okrasným druhům.

Již před vstupem ČR do Evropské unie byla započata harmonizace českých právních předpisů s evropskými. Tento legislativní proces i nadále pokračuje. ÚKZÚZ Brno v letošním roce připravil novelu zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). V návrhu novely jsou především harmonizovány statě vyplývající ze směrnic EU přijatých před vstupem, případně po vstupu ČR do Společenství. Novela rovněž reaguje na vnější vztahy v rámci členských států a na vztahy vůči třetím zemím. Jedním z důvodů harmonizace předpisů v rámci členských států je zajištění stejných podmínek pro výrobce a pro uvádění osiva a sadby do oběhu.
Rozmnožovací materiál chmele
Legislativa Evropské unie neobsahuje žádné předpisy pro rozmnožovací materiál chmele. Proto tato oblast pro Českou republiku zůstane i nadále v podstatě nezměněna a zůstává v historickém kontextu. Tradičně bude zachován systém certifikace (uznávání) rozmnožovacího materiálu s důrazem na zdravotní stav rostlin.
Rozmnožovací materiál révy
V navržené novele zákona je vzhledem k v letošním roce nově přijaté směrnici dán důraz na zdravotní stav rostlin. Uznávaný rozmnožovací materiál révy bude muset být testován na virus roncetu révy vinné (GFLV), virus mozaiky huseníku (ArMV), virus svinutky révy vinné (GLRaV-1), virus svinutky révy vinné 3 (GLRaV-3) a virus latentní skvrnitosti révy vinné (GFkV). Směrnice i navržená novela zákona předepisují i rozsah retestů v určitých časových intervalech. Směrnice umožňuje odklad účinnosti tohoto opatření takto:
 u podnožových vinic, které již produkují předzákladní nebo základní rozmnožovací materiál, nebudou členské státy uplatňovat navrhované opatření do 31. července 2011,
 u podnožových vinic, které již produkují certifikovaný rozmnožovací materiál, nebudou členské státy uplatňovat navrhované opatření do 31. července 2012.
V souvislosti s rozmnožovacím materiálem révy bude zavedena nová kategorie, tzv. „standardní rozmnožovací materiál“, pro který budou požadavky méně přísné, avšak podnožová réva musí být i pro tuto kategorii testována. Samozřejmostí je požadavek na zapsání všech odrůd ve Státní odrůdové knize. Rozmnožovací materiál révy při pěstování bude i nadále muset být kontrolován úřední osobou.
Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů
Směrnice EU jsou pro rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů poměrně málo přísné, a to jak pro vnější kvalitu, tak pro zdravotní stav rostlin. Požadavky na výsadbový materiál jsou nastaveny na tzv. „komformní rozmnožovací materiál“ (označení CAC z latinského Conformitas Agraria Communitas), a v tomto smyslu je připravena i novela zákona. Jedná se o výsadbový materiál, pro který nemusí podnože a ani rouby pocházet z porostů uznaných úřední osobou. V tomto případě je však větší odpovědnost dána pěstiteli. Ten musí vést řádnou evidenci o původu materiálu, sledovat zdravotní stav rostlin, povinně podrobně evidovat ošetřování rostlin (zejména hnojení a ošetřování proti škodlivým činitelům) a vůbec všechny okolnosti ovlivňující růst rostlin. Úřední osoba pěstitele namátkově kontroluje. V současné době je CAC materiál označován žlutou návěskou. Nutno však podotknout, že v porovnání s uznávaným rozmnožovacím materiálem se nemusí jednat o materiál horší kvality. Může být původem rovněž z testovaného materiálu. Při prodeji v menším množství bude třeba tento materiál označit minimálně názvem druhu a odrůdy. Jako CAC materiál se mohou rozmnožovat odrůdy registrované a zapsané ve Státní odrůdové knize i odrůdy neregistrované.
Certifikace (uznávání) rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin úřední osobou zůstane podle navrhované novely přibližně ve stejném rozsahu jako doposud. To zejména znamená, že podnože i rouby (očka) pro produkci výsadbového materiálu musí pocházet z přehlížených a uznaných porostů, budou dány konkrétní požadavky na zdravotní stav a vnější kvalitu a materiál bude i nadále označen úřední návěskou, která bude ve většině případů modrá. Uznávání je možné pouze u odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize nebo v obdobném dokumentu některého z členských států Společenství.
Rozmnožovací materiál okrasných druhů
Rozmnožovací materiál okrasných druhů se v legislativě o osivu a sadbě v České republice poprvé objevil až v zákoně č. 219/2003 Sb. Při pěstování a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin je odpovědnost přenesena na pěstitele.
Ten je povinen sledovat a evidovat všechny kritické body týkající se kvality materiálu včetně odebírání vzorků pro případné testování a je také namátkově kontrolován úřední osobou. Uznávání se u okrasného rozmnožovacího materiálu neprovádí.
Další změny
Novela zákona umožňuje v režimu pěstování a uvádění do oběhu okrasných rostlin rozmnožovat i révu nebo ovocné druhy, a to hlavně méně známé odrůdy. V zásadě nelze v tomto režimu rozmnožovat odrůdy révy a ovocných druhů zapsaných ve Státní odrůdové knize pro produkci hroznů, resp. ovoce.
Nově je v novele upraveno i rozmnožování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely, pokud jsou tyto rozmnožovány na zemědělské půdě. Režim rozmnožování bude na stejné úrovni jako u okrasných rostlin.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down