Nové přípravky na ochranu okrasných rostlin

Pro pěstitele okrasných rostlin je mimořádně obtížné získat kvalitní informace o rostlinolékařské problematice, protože v České republice chybí pracoviště, které by se danou problematikou systematicky zabývalo, tj. stanovilo diagnózu a doporučilo na jejím základě technologická opatření včetně zásahů chemické ochrany.

V posledních letech jsou u nás i v zahraničí přípravky na ochranu okrasných rostlin registrovány (nebo povoleny pro minoritní použití) bez přesného přiřazení k jednotlivým původcům chorob nebo škůdců, a tudíž bez detailní metodiky použití. Neobyčejné množství druhů, odrůd a způsobů pěstování totiž neumožňuje přípravu přesných metodických pokynů pro každý taxon. Charakteristiku a možnosti použití přípravků nově zaregistrovaných podle zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, se pokusíme přiblížit v následujícím textu.
Před použitím přípravků je nutné udělat zkoušku na vlastním porostu, protože různé druhy a odrůdy mohou reagovat různým způsobem i během roku (vliv teploty, vlhkosti, vývojového stadia rostlin apod.). Teprve po zjištění, že přípravek nepůsobí nepříznivě je možné postříkat celý porost.
Charakteristika přípravků
Z nověji registrovaných si přiblížíme následující přípravky: Acrobat MZ, Aliette 80 WP, Baycor 25 WP, Delan 700 WDG, Hattrick, Horizon 250 EW, Mythos 30 SC, Zato 50 WG a Score.
Acrobat MZ (názvy přípravků prosím menším než mezititulkovým písmem)
Tento fungicid obsahuje dvě účinné látky – systémově působící dimethomorf (90 g/l) a kontaktní mancozeb (600g/l). Přípravek působí proti patogenním houbám rodu Phytophtora, Pythium, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Bremia, ale i původcům dalších chorob. Dimethomorf narušuje tvorbu buněčných stěn u oomycet a kontaktní složka mancozeb (obsažený např. ve známém přípravku Dithane) působí proti širokému spektru různých listových skvrnitostí a jiných chorob. Systémová složka má dobrý lokální a akropetální účinek (směrem k vrcholu). Obodobný fungicid je v Nizozemsku používán u celé řady okrasných rostlin.
Přípravek je povolen k ošetření postřikem na povrch rostlin v dávce 0,2 – 0,25 %, a to nejvýše třikrát během roku. Vhodný termín aplikace je ihned v okamžiku zpozorování prvních příznaků, protože zejména napadení peronosporou má velmi rychlý průběh. Postřik poněkud špiní povrch listů. Míchání s jinými přípravky, například insekticidy, by nemělo ovlivnit jeho účinnost, ale v takovém případě je nezbytné vyzkoušet působení na rostliny.
Aliette 80 WP
Účinnou látkou přípravku Aliette 80 WP je fosetyl-Al (80 %), který se doposud nevyskytuje v žádném jiném přípravku pro okrasné rostliny. Působí systémově a brzdí sporulaci a růst mycelia oomycet. Po třiceti minutách je přijat dovnitř pletiv a tudíž odolný vůči smytí deštěm. V rostlině zůstává poměrně dlouhou dobu.
K použití jej doporučujeme zejména u dřevin, a to v případech, kde hrozí fytoftorová hniloba. Vhodný je také k aplikaci na další okrasné rostliny s problémy způsobenými houbami Pythium a Phytophtora.
Preventivně při přesazování nebo při prvních příznacích choroby se používá postřik o koncentraci 0,25 % na nadzemní části nebo zálivka (0,25 %) ke kořenům nebo k ošetření sazenic. Zálivku je možné opakovat dle potřeby po 14 – 30 dnech.
Přípravek špiní listy a za nevhodných podmínek může způsobit poškození některých citlivých druhů rostlin, proto je velmi důležité jej vyzkoušet. Nedoporučuje se míchat s jinými přípravky.
Baycor 25 WP
Součástí fungicidu Baycor 25 WP je účinná látka je bitertanol (250 g/kg), patřící mezi triazoly. Má kontaktní a translaminární účinnost proti široké škále chorob. Přípravek je k aplikaci na některé okrasné rostliny povolen již dlouhou dobu a je jedním z mála azolových fungicidů, který nemá vliv na růst rostlin. Působí proti původcům padlí, rzí a různých listových skvrnitostí. Používá se v koncentraci 0,15 –0,2 %. Doporučuje se postřik opakovat maximálně dvakrát na kulturu.
Ideální termín aplikace je preventivně u chorob s dlouhou dobou před projevem prvních příznaků (např. u černá skvrnitost růží). V tomto případě je nutno ošetřovat i zdravé listy, při projevech choroby již je na ošetření pozdě.
Mísení s jinými přípravky je možné, doporučuje se kombinace se Zato nebo Discus, je však lepší účinky směsi nejdříve vyzkoušet.
Delan 700 WDG
Fungicid s kontaktním účinkem zabraňující klíčení spór hub. Účinná látka dithianon (750 g/l) působí proti řadě původců listových skvrnitostí způsobených například houbami rodů Gleosporium sp., Mycosphaerella, Monilia, Gnomonia a dalším.
Není ohrožen vznikem resistence a je vhodný na prostřídání s dalšími fungicidy.
Aplikuje se postřik v koncentraci 0,07 – 0,1 % s možností opakování za 7 – 14 dní, nejvýše však třikrát za vegetaci. Lze jej kombinovat s jinými fungicidy (výrobce doporučuje Discus), ale i s insekticidy – vždy nutno nejprve vyzkoušet.
Může špinit listy, ale obecně není známo poškození rostlin. I tak nelze možnost popálení podcenit.
Hattrick
Fungicid obsahující dvě účinné látky, které se v působení navzájem doplňují. Tebuconazol (40 %) působí systémově a tolylfluanid (10 %) kontaktně.
Je účinný proti širokému spektru listových chorob jako je Botrytis sp. Gloeosporium, Phytophthora, Peronospora, Mycosphaerella, padlí aj. a má vedlejší působení na svilušky a některé roztoče.
Používá se v koncentraci 0,2 %. Výrobce doporučuje kombinaci s přípravkem Zato. Je vhodný pro podzimní aplikace, protože podporuje příjem a hospodaření rostliny s vápníkem (zpevňuje pletiva). Opakované použití je možné dle potřeby, maximálně však třikrát za vegetaci. Nejnižší teplota pro dobrý účinek je asi 10 oC. Je třeba pečlivě vyzkoušet na poškození listů i ovlivnění růstu.
Horizon 250 EW
Účinná látka Tebuconazol (25 %) obsažená v tomto fungicidu systémově působí proti široké škále patogenů (padlí, rzi, Gnomonia, Sclerotinia, Alternaria, Botritis, Phoma, fuzariózy nadzemních částí a další). Má výrazný vliv na dlouživý růst lodyhy i listů bylin, podporuje růst kořenů a větvení, podporuje mrazuvrdornost.
Používá se v koncentraci 0,1 %, maximálně však dvakrát za vegetaci. Doporučený interval mezi postřiky činí 7 – 14 dní. není vhodné jej používat při teplotách nad 25 oC.
Jednotlivé druhy i odrůdy rostlin na tento přípravek reagují rozdílně, proto se doporučuje jej před plošným použitím vyzkoušet.
Mythos 30 SC
Mythos 30 SC obsahuje pyrimethanil (300g/l), který působí kontaktně a má fumigační a translaminární účinek. Rychle proniká do pletiv i při nízké teplotě (uvádí se od 5 oC). Aplikuje se spíše preventivně (má kurativní účinek 48 až 72 hodin) v intervalech 7 – 10 dní v koncentraci 0,15 až 0,25% a je účinný proti široké škále listových skvrnitostí a plísni šedé. Lze jej použít i do kombinací s jinými přípravky a přestože nebyly zaznamenány případy poškození rostlin v důsledku jeho aplikace, doporučuje se vyzkoušet, zejména při kombinacích s jinými fungicidy nebo insekticidy.
Zato 50 WG
Přípravek patří ke skupině strobilurinů – účinná látka je tryfloxistrobin obsažená v něm v dávce 500 g/kg. Podobně jako ostatní strobiluriny zabraňuje klíčení spór a rozrůstání mycelia na povrchu listů, kde se velmi dobře váže na voskovou vrstvičku. Působí především preventivně. Doporučuje se aplikační interval asi deset dní, nejvýše však třikrát za vegetaci. Jde o přípravek vhodný do kombinací a přestože nebyly zaznamenány případy poškození rostlin v důsledku jeho aplikace, doporučuje se vyzkoušet.
Score
Difenoconazole je účinnou látkou obsaženou v přípravku Score, a to v množství 250 g/l. Patří do skupiny triazolů a má široké spektrum účinnosti na řadu původců chorob – padlí, rzi, Alternaria sp., Septoria sp., Phoma, Ramularia sp., Glomerella, Colletotrichum a další. Doporučená koncentrace je 0,02 %, je možno jej kombinovat s jinými fungicidy nebo insekticidy. Před použitím nutno vyzkoušet, neboť se mohou se vyskytnout citlivé odrůdy okrasných rostlin s mírně nepříznivou reakcí.
Rady závěrem
Co se týče aplikace přípravků, vůbec nejdůležitější je neustálé sledování stavu rostlin a v případě výskytu nějakého škodlivého činitele určení správné diagnózy. Musíme vědět, zda je skvrna na listu způsobená abiotickým poškozením, houbovým patogenem nebo škůdcem. Nelze doporučit použití přípravků bez základního určení původu problému.
V každém zahradnickém podniku je třeba předem odhadnout, se kterými chorobami a škůdci se na pěstovaných rostlinách můžeme setkat a mít v přiměřené zásobě přípravky proti nim. Při dlouhodobých zkušenostech s výskytem určité choroby je vhodné v souvislosti s průběhem počasí a vlastními záznamy aplikovat fungicid preventivně – u některých chorob je po objevení symptomů již pozdě. Některé houby mají poměrně dlouhé vývojové cykly. V řadě dalších případů ošetřujeme při prvním výskytu – např. u mšic nebo padlí.
Nikdy nestačí jedna aplikace, byť i za použití nejlepšího přípravku. Zpravidla lze postřik stejným přípravkem za sezónu opakovat dva až třikrát (viz výše). Důležité je střídání přípravků s účinnými látkami z různých skupin – např. přípravky kontaktní nebo systémově působící apod.
Informace uvedené v tomto článku jsou velmi stručné a uvádějí jen základní údaje, stále je třeba si doplňovat znalosti o pěstovaných rostlinách, přípravcích a technologii pěstování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *