03.08.2023 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí podpoří úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability. V nově vyhlášené dotační výzvě č. 39 je připraveno 150 milionů korun pro vlastníky a správce pozemků bez ohledu na jejich právní formu na území celé České republiky. Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 9. srpna 2023 do 15. prosince 2023.

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.3, Opatření 1.3.1 jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) přijímány od 9. srpna 2023 (9:00) do 15. prosince 2023 (20:00). Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–20271 a s touto výzvou.

Hlavní cílové skupiny

Vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu na celém území České republiky. Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021-2027.

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních parků a Správy jeskyní
  ČR)
 • organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR)
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
  experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších
  předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro
  výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
  198/01)
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti a družstva
 • státní podniky
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Všechny potřebné dokumenty k 39. výzvě naleznete zde.*

Zdroj: OPŽP


Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down