Monitoring odrůdové skladby jabloní a výsadby realizované v posledních deseti letech

V České republice bylo v roce 2001 evidováno celkem 9523 ha intenzivních sadů jabloní. Podle stáří je struktura intenzivních výsadeb jabloní následující:

Pro prostou reprodukci by bylo nezbytné vyklučit a vysázet ročně asi 500 ha jabloní. Za posledních deset let se však v průměru obnovuje jen polovina tohoto požadovaného množství. I tato skutečnost přispěla k tomu, že více než polovina výsadeb jabloní je považována za přestárlé s poklesem plodnosti.
Jabloně jsou v ČR nejvýznamnější ovocný druh a jejich výsadby tvoří 54 % všech intenzivních výsadeb v ČR. Průměrná roční produkce jablek z intenzivních sadů se pohybuje kolem 140 tisíc tun. Produkce jablek se tak podílí na celkové produkci ovoce z intenzivních sadů 82 %. Tato produkce jablek ve finančním vyjádření představuje ročně 0,7 až 1,0 miliardy Kč.

Výsadby jabloní v letech 1990 – 2000
Celkem bylo v intenzivních sadech v ČR vysázeno v letech 1990 až 2000 na 2627 ha jabloní. Podle evidence sadů OTK ÚKZÚZ bylo na této ploše vysázeno celkem 90 odrůd jabloní. Některé odrůdy jsou však vysázeny jen na ploše několik desítek arů. Výsadby s plochou nad 5 hektarů jsou za posledních deset let tvořeny celkem 36 odrůdami. Prvních pět nejvysazovanějších odrůd tvoří celkem 54 % celkové nově vysázené plochy jabloní a jsou odrůdovou základnou nových výsadeb.

V průběhu let 1990 až 2000 se měnily jednotlivé podíly hlavních vysazovaných odrůd. Výsadby tak v posledních deseti letech byly rozděleny na tyto kategorie podle období realizace:

Období 1990 – 1994
Je to období transformace podniků s mnohde nevyjasněnou držbou půdy, která bránila uzavírání dlouhodobých smluv pro realizaci výsadeb. V tomto období stát nedotoval nové výsadby jabloní. Bylo celkem vysázeno 812 ha. Ve výsadbách byly také významně zastoupeny odrůdy jako např. ´Spartan´ či ´Jonathan´.
Období 1995 – 1997
V tomto období nastalo výrazné zvýšení obnovovaných ploch jabloní. Celkem se vysázelo1350 ha. Rychlejší obnova byla nastartována dotačním titulem na obnovu sadů. Odrůdová skladba výsadeb však byla velmi široká. Dochází k velkému rozmachu rezistentních odrůd v nových výsadbách.
Období 1998 – 2000
V posledním období se tempo obnovy sadů jabloní zpomalilo. Bylo vysázeno jen 464 ha jabloní. Krize z roku 1997 označována jako „jablečná válka s EU“ měla za následek pokles tržeb a tím i úbytek financí na investice. Ovocnáři také více začali investovat do ostatních ovocných druhů, jako například do obnovy výsadeb višní.

V realizovaných výsadbách jabloní v letech 1990 – 2000 můžeme také vidět určité trendy vývoje odrůdové skladby.V prvních dvou obdobích jednoznačně převažovala odrůda ´Idared´, která je tak i nadále odrůdou s největší produkcí u nás. V posledním období však její nově realizované plochy výrazně poklesly. Zcela opačný trend vykazuje druhá naše nejpěstovanější odrůda ´Golden Delicious´. Její rozvoj v posledních letech je dán větší poptávkou trhu, která je často naplňována dovozy. Jedním z důvodů větších obnovovaných ploch je i rozšíření nerzivých klonů této odrůdy. Obě naše hlavní, výše zmiňované odrůdy, tvořily v období 1990 – 2000 celkem 28 % všech vysazovaných ploch jabloní. U ostatních ploch s menším podílem ve výsadbách byly trendy v nově realizovaných výsadbách následující:

*Odrůdy s výrazným poklesem v nových výsadbách:
(odrůdy hodně vysazované počátkem devadesátých let)
´Florina´, ´Melodie´, ´Elstar´, ´Melrose´, ´Spartan´.

*Odrůdy s mírným poklesem v nových výsadbách:
´Gloster´, ´Idared´, ´Rubín´, ´Šampion´, ´James Grieve´.

*Odrůdy se stabilním podílem v nových výsadbách:
(odrůdy s rovnoměrnou plochou výsadeb v průběhu deseti let)
´Bohemia´, ´Golden Delicious´, ´Jonagold´.

*Odrůdy se vzestupným podílem v nových výsadbách.
(odrůdy vysazované hodně na konci devadesátých let)
´Gala´, ´Goldstar´, ´Rubinola´, ´Jonagored´.

Výsadby rezistentních a tolerantních odrůd v letech 1990 –2000

V letech 1990 až 2000 bylo celkem vysázeno 389 ha rezistentních odrůd. Celkem bylo vysázeno 27 těchto odrůd jabloní. Z toho počtu bylo 12 odrůd s plochou větší než 5 ha. Prvních pět nejvysazovanějších rezistentních odrůd tvoří 62 % celkové plochy rezistentních odrůd jabloní realizovaných v letech 1990 – 2000. Největší plochu mají odrůdy Florina a Melodie, které se nejvíce vysazovaly počátkem devadesátých let a tyto dvě odrůdy tvořily dvě třetiny všech výsadeb rezistentních odrůd v období let 1990 – 1994. V polovině devadesátých let se díky registraci většího počtu nových rezistentních odrůd začíná vysazovat větší odrůdové spektrum těchto odrůd.
Rezistentní a tolerantní odrůdy tvořily v letech 1990 až 2000 v nových výsadbách 14,8 %, ale jejich podíl se v poslední době zvyšuje s tím, že se zužuje odrůdová pestrost. Zatímco v polovině devadesátých let bylo vysázeno 11 rezistentních odrůd s výměrou nad 5 ha, koncem devadesátých let to bylo již jen 6 odrůd. Zřejmě se i mezi rezistentními odrůdami začíná stabilizovat odrůdová skladba.

V realizovaných výsadbách rezistentních odrůd jabloní v letech 1990 – 2000 můžeme také vidět určité trendy vývoje odrůdové skladby. Trendy ve výsadbách rezistentních odrůd jsou výraznější než u tržních odrůd. Je to dáno nedostatečnou znalostí pěstitelských i tržní parametrů u nově registrovaných odrůd a to i díky tomu, že v ČR není systém zkoušení nových odrůd na hospodářské vlastnosti a je tak často na pěstiteli, aby získal vlastní praxi s těmito odrůdami.

Trendy ve výsadbách hlavních rezistentních odrůd v letech 1990 – 2000
*Odrůdy s výrazným poklesem v nových výsadbách:
(odrůdy hodně vysazované počátkem devadesátých let)
´Florina´, ´Melodie´, ´Prima´, ´Karmína´, ´Resista´, ´Vanda´.

*Odrůdy s mírným poklesem v nových výsadbách:
´Rosana´, ´Selena´.

*Odrůdy se stabilním podílem v nových výsadbách:
(odrůdy s rovnoměrnou plochou výsadeb v průběhu deseti let)
´Julia´, ´Topaz´.

*Odrůdy se vzestupným podílem v nových výsadbách
(odrůdy vysazované hodně na konci devadesátých let)
´Goldstar´, ´Rubinola´, ´Rajka´.

Z rozboru odrůdové skladby výsadeb jabloní realizovaných v posledních deseti letech vyplývají tyto závěry:

Obnovu výsadeb jabloní je třeba před vstupem do EU zvýšit alespoň na úroveň obnovy, která tu byla v polovině devadesátých let tj. 400 ha ročně. Impulsem by měla být větší dotační pomoc státu v závěrečném předvstupním období do EU.
Vysazovat více odrůdy žluté nebo žlutočervené, u kterých je do ČR větší dovoz než je u odrůd červených. Mělo by jít o odrůdy : nerzivé klony ´Golden Delicious´, skupinu ´Jonagold´, skupinu ´Rubín´, skupinu ´Gala´. U těchto odrůd je nezbytné zvýšení jejich produkce.
Pokračovat v obnově červených odrůd, zejména odrůdy ´Idared´ a ´Gloster´. Produkci těchto odrůd však výrazně nezvyšovat.
Neobnovovat odrůdy, které ustupují ze světového sortimentu jako ´Jonathan´, ´Spartan, ´Mc Intosh, ´James Grieve´. Jejich produkce by se měla snižovat.
Podíl rezistentních odrůd v nových výsadbách by se měl pohybovat od 10 do 15 %. Jejich význam bude zřejmě v integrované či ekologické produkci a uplatnění zejména na místním trhu či při prodeji ze dvora. Význam v tržní síti bude u některé rezistentní odrůdy jen za předpokladu jejího významnějšího rozšíření a při marketingové propagaci. Perspektivně se jeví zejména tyto tři odrůdy, které by měly mezi rezistenty v nových výsadbách výrazně převažovat: ´Topaz´, ´Rubinola´, ´Goldstar´.
Celkovým trendem by mělo být zúžení odrůdové skladby nově vysazovaných ploch. S tím také souvisí testování hospodářských vlastností u nových odrůd, aby pěstitel při výběru odrůd do zamýšlených výsadeb, byl dostatečně informován o jejich vlastnostech. Je tu z minulých let určitý podíl odrůd, které se při absenci tohoto zkoušení v praxi ukázaly jako nevhodné do intenzivních výsadeb.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *