18.01.2011 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring biologické rozmanitosti vinic na jižní Moravě

V rámci projektu zabývajícího se diverzitou vybraných skupin živočichů a rostlin vinic jižní Moravy probíhal také výzkum plevelové vegetace. Cílem studie bylo zhodnotit změny v druhovém složení a bohatosti plevelové vegetace vinohradů v závislosti na režimu hospodaření. Porovnávali jsme vegetaci ve vinicích s konvenčním, integrovaným a biologickým režimem hospodaření. Výsledky studie jasně ukázaly, že režim hospodaření významně ovlivňuje složení plevelové vegetace. Ve vinicích s integrovaným a ekologickým režimem hospodaření převládají původní, víceleté druhy rostlin, zatímco v konvenčních vinicích jsou časté jednoleté, nepůvodní rostliny. Nedoložili jsme však jednoznačnou závislost mezi režimem hospodaření a druhovou bohatostí vegetace vinic.

Abstract
Project focusing on diversity of selected groups of animals and plants in vineyards of South Moravia studied also weed vegetation. The aim of the study was to determine changes in species composition and species richness of vegetation spontaneously occured in the vineyards under different management regime. We compared vegetation in conventional, integral and biological vineyards. The results of our study clearly demonstrated, that differences in management regime significantly affect changes in species composition of weed vegetation. In the integral and ecological vineyards, there prevail native, mostly perennial herbs, whereas in convential vineyards, the annual alien weed species are more common. We did not find any relationship between management regime and changes in species richness of vineyard weed vegetation.

Spolu s rozvojem ekologického hospodaření začal probíhat v České republice, tak jako v řadě jiných evropských zemí, průzkum dopadů různých režimů hospodaření na druhové složení a bohatost rostlin a živočichů. Převážná většina dosavadních studií porovnávajících biodiverzitu konvenčních a biologických agrosystémů byla zaměřena na studium variability společenstev obilných polí a luk. Jejich výsledky ukazují, že ekologické hospodaření podporuje vznik druhově bohatších a pestřejších společenstev rostlin, kde jsou potlačeny dominantní úporné plevele (Nečasová a kol. 2007, Tyšer a kol. 2007).

Úvod
V posledních letech probíhá taková studie ve vybraných vinicích na jižní Moravě. Cílem je zjistit vliv režimu hospodaření na biodiverzitu vybraných skupin organismů. První výsledky monitoringu změn plevelové vegetace v závislosti na režimu hospodaření jsme publikovali v loňském roce (Lososová a kol. 2009). Tyto výsledky jasně prokázaly, že podobně jako v jiných zemědělských kulturách, také ve vinicích režim hospodaření výrazně ovlivňuje druhové složení plevelové vegetace. Zatímco v konvenčních vinicích převažovaly nepůvodní jednoleté druhy rostlin jako je např. merlík zvrhlý, laskavec ohnutý, bažanka roční a turanka kanadská; v integrovaných a biologických vinicích se uplatňují spíše původní druhy rostlin, významné je zastoupení vytrvalých druhů. Kromě zjištěných skutečností nás zajímalo, jaký vliv má režim hospodaření na druhovou bohatost plevelové vegetace.

Metodika
Vegetaci vinohradů jsme studovali v letech 2008 a 2009 ve třech významných jihomoravských vinařských oblastech: na Znojemsku, Mikulovsku a Hustopečsku. V každé oblasti byly vybrány tři dostatečně velké vinohrady, každý s jiným režimem hospodaření (konvenční, integrovaný a biologický). Protože plevelové společenstvo prodělává během roku významné změny struktury i druhového složení, všechny vinohrady jsme sledovali opakovaně v průběhu celé sezóny. V každém vinohradu jsme zapisovali druhové složení plevelové vegetace na třiceti trvalých plochách o velikosti 1 x 1 m.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 10/2010.

Text a foto doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D., Ústav botanika a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Článek byl odborně recenzován.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down