Moderní zahradnická výuka s tradicí

Poměrně nedávno uplynulo 125 let od chvíle, kdy zastupitelstvo města Mělníka podporované majiteli vinic prosadilo u nadřízených úřadů založení vinařské školy s českým vyučovacím jazykem. Stalo se tak výnosem Zemského výboru Království českého dne 29. listopadu 1882. O dva roky později byla nově vzniklá škola spojena se školou ovocnickou a začala se psát úspěšná historie zahradnického školství v Mělníce. V současnosti je zdejší škola jednou z největších a nejmodernějších v ČR a kromě klasické výuky nabízí svým žákům četné provozní praxe a také studijní výměny v zahraničí.

Ale vraťme se ještě na chvíli zpátky do roku 1882. Tehdy byl pro potřeby školy zakoupen dům č. p. 48 v Husově ulici (po zrušeném hostinci) a zajištěn pozemek pro založení vinic a sadů. Výuka byla zahájena 15. března 1885 a studium bylo koncipováno jako dvouleté, ukončené absolutoriem. Do ročníku se přijímalo v průměru patnáct žáků, podmínkou pro přijetí bylo úspěšné ukončení národní školy a dosažení věku čtrnácti let. Roční poplatek za studium činil osm zlatých a deset zlatých bylo měsíčně vybíráno na stravu. Původní školní budova přestala brzy kapacitně stačit, a tak bylo v roce 1893 rozhodnuto o stavbě budovy nové (již na mělnickém Polabí). Stavitel Máša z pražské Vinoře ji tenkrát dokončil za jediný rok. Podobně jako její počátky, i celá historie školy je spojena s neustálou modernizací a rozšiřováním učebních i volnočasových prostor pro aktivity žáků, jakož i vysokou kvalitou výuky. Největší navýšení kapacity zaznamenala škola v roce 1953, kdy bylo přistavěno druhé patro hlavní budovy. V současné době studuje v Mělníce 300 žáků střední školy, 260 studentů vyšší odborné školy a v příštím akademickém roce se očekává nástup dvou set posluchačů bakalářského programu. K tomu lze připočíst ještě jednoleté dálkové studium Komplexní péče o dřeviny pro odbornou veřejnost a četné kurzy vazačství a aranžování květin.

Absolventi jsou v praxi úspěšní
Od září 1995 započala škola s realizací vyššího odborného studia, a proto také došlo ke změně jejího názvu na Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník používaného i v současnosti. A jaké formy vzdělávání tedy v Mělníce nabízejí? Základ tvoří samozřejmě čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, kde mají žáci možnost získat odborné teoretické a praktické vzdělání ve všech zahradnických oborech – ovocnictví, zelinářství, květinářství, vinařství, sadovnictví, floristika a dále v ochraně rostlin, ekologii apod. Nejdůležitějším odborným předmětem je samozřejmě praxe, která v různých formách (provozní, učební, individuální) probíhá po celou dobu studia nejen na školním hospodářství, ale i v dalších podnicích a firmách po celé České republice. Učební praxe je realizována v polovičním počtu žáků než se nachází ve třídě při běžné výuce a její povinná délka za školní rok je dvacet dní. Vyučující při ní předvádí jednotlivé zahradnické dovednosti (např. roubování, okopávání, setí, přepichování atd.) a žáci je následně prakticky zkoušejí. Praxe individuální (obvykle v délce 14 dnů za rok) již probíhá na některém z provozních středisek školního statku, tedy v reálném prostředí zahradnické výroby. Absolventi čtyřletého studia nacházejí široké uplatnění jako odborníci ve státních institucích, soukromých podnicích a většina z nich je úspěšná v přijímacím řízení na vysoké školy.
Získat odborné vzdělání v Mělníce mohou i absolventi středních odborných škol a učilišť, a to v nástavbovém a vyšším studiu. První varianta – dvouleté nástavbové studium je určeno těm, kteří ukončili střední vzdělání v příbuzném oboru s výučním listem. Vyšší odborné studium, je koncipováno buď jako denní tříleté nebo jako dálkové čtyřleté a je zaměřeno na zahradní a krajinnou tvorbu. Po absolutoriu získají studenti diplom specialisty zahradní a krajinné tvorby, právo užívat titul DiS. (diplomovaný specialista) a mají možnost dále pokračovat na vysoké škole. V praxi se uplatní ve funkcích na referátech životního prostředí v intravilánech sídel i volné krajině, v podnikatelské sféře (okrasné školkařství, realizace sadovnických úprav a jejich údržba, obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti) a také ve školství.
Po důkladné přípravě uzavřela v roce 2005 VOŠZa a SZaŠ Mělník dohodu o spolupráci s
Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Na základě této dohody a po úspěšné akreditaci Akreditační komisí vysokých škol se od akademického roku 2006/2007 mělničtí podílejí na výuce v rámci bakalářského studijního programu Zahradnictví, konkrétně u dvou studijních oborů – Zahradní a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví. Posluchači tohoto bakalářského studia budou studovat v prvním ročníku v Praze a v druhém a třetím ročníku v Mělníku.

Vybavení za miliony
I zahradnická produkce je oborem, v němž se stále více využívá výpočetní technika. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomují i v Mělníku, a proto jsou investice do kvalitního technického zázemí pro žáky a studenty především v posledních letech velmi vysoké. Na škole je v současné době na 350 počítačů a tři počítačové učebny; samozřejmostí je bezplatný přístup na internet, který se nově zřizuje také na školním statku a v internátech.
Neméně důležité je využití audiovizuální techniky také při výuce, takže nedávno vybudovaná posluchárna (s kapacitou 100 míst) je vybavena dataprojektorem, mikrofony s možností tlumočení a videokonferencí, takže je možné některé přednášky uskutečňovat například z ČZU nebo i ze zahraničí. Vyučujícím velmi pomáhají také například elektronické interaktivní tabule, plazmové obrazovky a elektronické tužky.
Nejen moderní technika je významným studijním pomocníkem. Mělnickým žákům je k dispozici také rozsáhlá odborná knihovna čítající téměř 11 000 svazků, včetně kolekce našich i zahraničních oborových časopisů, několik studoven a také místnost se vzorky rostlin a dřeva sloužící k výuce jejich poznávání.

Praxe je nezbytná
Ke každé odborné škole, a zahradnické obzvlášť, zcela neodmyslitelně patří zázemí pro praktickou výuku žáků. VOŠZa a SZaŠ Mělník jich má hned několik. Nejenže je vybavena speciálními učebnami (např. ateliérem pro kreslení sadovnických projektů nebo vazárnou pro výuku aranžování květin), ale patří k ní také školní statek o rozloze 80 hektarů, sklepní hospodářství pro výrobu vína a sbírkový skleník (rozloha 220 m2, postaven v roce 1996) s květinovou prodejnou, která především díky kvalitě prodávaného sortimentu a slušným cenám rozhodně nemá nouzi o zákazníky.
Školní statek zhruba se třiceti zaměstnanci v několika střediscích obhospodařuje všechna zahradnická odvětví (zelinářství, ovocnářství, květinářství, ovocné a okrasné školkařství a v neposlední řadě také vinařství a vinohradnictví), která jsou zároveň žákům k dispozici při výuce a praxích. Moderně vybavených květinářských skleníků je přibližně 35 arů, vinic něco kolem osmnácti hektarů. Středisko zpracování vína s kapacitou 50 vagonů je přímo součástí areálu školy. Jde o sklepní hospodářství vybavené nerezovými tanky pro řízené kvašení, naprosto splňující hygienické normy. Zpracovává produkci ze školních vinic.
Pro zahradnickou praxi již dávno neplatí, že se obejde bez znalosti cizích jazyků. I na to v Mělníce pamatují a cenné poznatky a zkušenosti zdejším žákům přináší spolupráce se školami v zahraničí, především studijní pobyty a výměny. Ty dobře fungují především s Německem, Francií a Belgií, ale pozadu není ani spolupráce s Rakouskem, Irskem, Nizozemskem, Španělskem, Polskem a USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *