16.06.2011 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní studijní program Ovocnictví

České vysoké školství resp. Školství v zemích EU, se rozlišuje pro přijetí principů tzv. Boloňského procesu, do třístupňové struktury studijních programů – tedy studia bakalářského, magisterského a doktorského.

Bakalářské studium je zpravidla tříleté a je ukončeno státní zkouškou a absolventům je udělen titul bakalář (Bc.), druhým stupněm je studium magisterské („Master“ z angl.) o délce trvání zpravidla dvou let a po absolvování státní zkoušky je posluchačům přidělen titul, který je určen zaměřením školy. Předměty jsou oceňovány tzv. kredity a pro zakončení studia a pro zapsání se do vyšších ročníků je potřebné získat předepsaný počet kreditů. U škol technického typu získávají absolventi titul Ing. Poslední díl studia, doktorské, je ukončováno titulem Ph.D. Tato struktura studia je dodržována v zemích EU.
Jednou z priorit Boloňského procesu jsou tzv. „joint degree“ studijní programy. Jedná se o mezinárodní studijní programy o společném obsahu v rámci vzájemné spolupráce různých univerzit v různých zemích, které vedou ke společnému diplomu a titulu svých absolventů, s platností v mezinárodním prostředí. Část studijního programu se uskutečňuje v zahraničí, zejména na školách s podobným zaměřením. Jednotlivé státy však mají různou úroveň legislativních předpisů a z tohoto pohledu se také setkáváme s různou mírou obtížnosti realizace joint degree programu v rámci různých zemí.
V České republice nejsou doposud tyto studijní programy široce rozšířeny a proto jsme rádi, že můžeme studentům Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně, takový studijní program nabídnout. 

Zahraniční partneři
Mezinárodní studijní program Ovocnictví (International Master of Fruit Science, dále ve zkratce „IMFS“) je výsledkem spolupráce tří univerzit, a to Univerzity v Bolzanu – Fakulta vědy a technologie (Itálie), Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnická fakulta v Lednici (Česká republika) a Univerzity v Lubljani – Biotechnická fakulta (Slovinsko). IMFS podporuje právě onu větší mobilitu studentů mezi spolupracujícími univerzitami, takže studenti navštěvují společně předměty na všech třech univerzitách (Ljubjana, Bolzano, Lednice) a diplomy, které získají po úspěšné obhajobě diplomové práce a státních zkoušek jsou platné ve všech třech spolupracujících zemích.

Jaký je cíl studia?
Základní cíl mezinárodního magisterského studia ovocnictví (IMFS) je spojen s různými disciplínami uvnitř předmětu Ovocnictví, tj. s principy produkce kvalitního ovoce jako potraviny a složky současného rozvoje zemědělské výroby s oblastí ovocnářství. Studium umožňuje posluchačům, aby se podrobně seznámili se zvláštnostmi produkce ovoce v širším středoevropském prostoru, jejími částmi, tržní hodnotou a odbytem. Důraz je také kladen na jednotlivé způsoby produkce ovoce, které umožňují odpovědné využití obnovitelných zdrojů. Spolupracující univerzity nabízí ve struktuře studia předměty povinné i volitelné, které jsou navrženy tak, aby vytvářely celistvost a komplexnost ovocnářské problematiky. Každá univerzita nabízí svá specifika vyplývající z podmínek oblastí kde se nachází, a ve kterých v rámci výzkumu dosahuje nejlepších výsledků. Přehled jednotlivých volitelných i povinných předmětů uvádí tabulka 1.
Absolventi tohoto typu studia se seznámí s technologií produkce ovoce v širším středoevropském prostoru, čímž získají šanci lépe získat pracovní příležitost a to nejen v podmínkách ČR.

Systém uspořádání IMFS
IMFS je magisterského charakteru a tedy trvá dva roky, resp. čtyři semestry. První semestr posluchači zůstávají na domácí univerzitě, což v našem případě znamená studium zimního semestru na Zahradnické fakultě v Lednici. První semestr je velmi podobný studijnímu programu Zahradnické inženýrství, liší se jen ve třech předmětech, které mají studenti IMFS povinné (jedná se o předměty Zpracování ovoce, Biotechnologie v zahradnictví, Pěstování jádrovin a školkařství). Dalšími předměty se studenti mohou profilovat shodně se studenty zahradnických oborů. V následujících dvou semestrech se studenti spojují se studenty zbývajících obou univerzit a navštěvují společně přednášky a cvičení nejprve v Ljublani (od února do dubna), poté v Lednici (od května do července) a na konec tj. ve třetím semestru v Bolzanu (říjen až prosinec).
Poslední semestr opět probíhá na domácí univerzitě a je zaměřen k dokončení diplomové práce. Podle přání studenta se může diplomová práce zadat i na ostatních partnerských univerzitách, obhajoba však probíhá na univerzitě domácí.
Nabídka povinných i volitelných předmětů na spolupracujících univerzitách obsahuje problematiku z pohledu fyziologie rostlin, bioaktivních látek v ovoci, dále zvláštnosti moderních pěstitelských technologií jednotlivých pomologických skupin ovocných druhů, včetně mediteránních a méně pěstovaných druhů ovoce, integrovanou a organickou produkci ovoce, skladování a obchodování s ovocem a rovněž i další disciplíny přírodovědeckých a sociologických základů s cílem aplikace poznatků do nových technologických řešení.

Kdo se může přihlásit na IMFS?
Do druhého stupně vysokoškolského studia, tedy magisterského typu studia programu IMFS v rámci „joint degree“, se mohou zapsat studenti, kteří úspěšně zakončí bakalářský, zahradnický směr studia akreditovaný univerzitou nebo vysokoškolsky odborný studijní program z oblasti zemědělství, případně přírodovědný směr. Podmínky pro zápis jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách Zahradnické fakulty v Lednici (http://www.mzlu.cz/dok_server/slozka.pl?id=12321;download=62601;lang=sk). Termín pro zápis bývá shodný s ostatními obory studia, přijímací řízení probíhá v komisi, která je složena ze zástupců partnerských univerzit. Za každou univerzitu může do ročníku vstoupit maximálně deset studentů. Kromě běžných podmínek pro zápis je podmínkou také znalost angličtiny, protože v tomto jazyku budou probíhat přednášky i cvičení ve druhém a třetím semestru.

Jaký tytul absolventi obdrží?
Po úspěšném zakončení studia udělí domovská univerzita společný mezinárodní akademický titul „International Master of Fruit Science“ (zkratka „MSc. IFS“ psaná za jménem) s příslušným doplněním ve vlastním jazyce. V rámci Mendelovy univerzity bude udělen titul „Ing.“ ve studijním programu Ovocnictví/International Master of Fruit Science. V ukončeném magisterském studiu mohou nadaní studenti pokračovat ve třetím typu studia, tj. doktorském, a to i na zahraničních univerzitách, neboť získají zahraničně uznávaný diplom.
Absolventi se svými znalostmi a zkušenostmi mohou získat zaměstnání v oblasti výzkumu, školství, v oblasti obchodu (skladování, obchodní řetězec a družstva pěstitelů), v pojišťovnách, veřejném sektoru (EU administrace, agentury pro zemědělství jako např. komora, kontrola a certifikace produkce ovoce, organizace pro poradenství), samozřejmě také jako podnikatelé či soudní znalci.
Veškeré informace pro zájemce daného typu studia naleznete na www: http://www.mzlu.cz, anebo budou zodpovězeny elektronickou poštou na adrese ondrasek@zf.mendelu.cz. Dále se mohou uchazeči ohlásit přímo na Zahradnické fakultě v Lednici, kde Vám rádi zodpovíme veškeré dotazy.

Text prof. Dr. Ing. Boris Krška,
Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down