20.02.2022 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Listokaz japonský – riziko nejen pro listnaté dřeviny

Listokaz japonský je polyfágním škůdcem, jehož hostitelský okruh v současnosti představuje více než 300 druhů rostlin, zejména listnatých dřevin. Vzhledem k jeho potenciálu šíření a škodám, které působí, představuje riziko pro pěstování celé řady rostlinných druhů i v České republice v případě jeho zavlečení.

Dospělci listokaza se šíří na krátké vzdálenosti aktivně letem. Pasivně mohou být dospělci šířeni dopravou, společně s rostlinným materiálem. Larvy mohou být transportovány se zeminou ulpělou na kořenech rostlin sadbového materiálu.

Ve východní části USA je listokaz japonský považován za jednoho z nezávažnějších škůdců golfových hřišť a trávníků, ale též ovocných stromů, drobného ovoce, kukuřice a sóji. V 90. letech minulého století činily úřední odhady každoročních nákladů na ošetřování proti ponravám a dospělcům v této části USA přibližně 460 milionů dolarů. Dalších 156 milionů dolarů zde bylo vynaloženo na obnovu a nahrazování poškozených trávníků a okrasných výsadeb. V Itálii byly v roce 2015 zaznamenány rozsáhlé škody na ovocných stromech, především na broskvoních a třešních. Ve Švýcarsku (v kantonu Ticino) bylo v roce 2020 pozorováno též poškození vinic.

Listokaz japonský se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, přílohy II řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro Evropskou unii, jejichž výskyt je na území EU znám. K účinnému boji proti škůdcům obecně je nezbytná jejich včasná detekce. Monitoring dospělců se provádí použitím lapačů s feromonovým a potravním atraktantem a vizuální kontrolou porostu. Ve Švýcarsku výzkumná organizace Agroscope pro obyvatele kantonu Ticino zpřístupnila interaktivní mapu, která umožňuje jednoduchým způsobem hlásit pozorování v terénu a tím pomáhat sledovat šíření listokaza. V oblasti výskytu škůdce se v době kladení nedoporučuje zavlažování travnatých ploch, protože vlhkost je limitujícím faktorem pro vývoj larev. Regulace populací dospělých brouků působících největší škody je velmi složitá. V místech s výskytem listokaza lze aplikovat povolené insekticidy, se zřetelem na životní prostředí. Biologická ochrana rostlin, zvláště využití entomoparazitické hlístice Heterorhabditis bacteriophora a entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae, je dle výzkumů účinnější proti larvám listokaza než aplikace pesticidů. V roce 2017 byl v Itálii popsán nový druh hlístice Hexahermis popilliae, který bude posuzován jako potenciální bioagens v rámci programů integrované ochrany proti škůdcům, včetně listokaza japonského.*

Text Dr. Ing. Zdeněk Chromý, ÚKZÚZ Brno

Zdroj fotografií: www.eppo.org

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2022 s tématem měsíce Květinářství a školkařství.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down