17.02.2005 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

KVĚTINOVÝ TREND WILD WHITE, ZIMA 2004 POKOJOVÉ ROSTLINY

Pozvìte pøírodu dál

Nejlepším útoèištìm pøed shonem každodenního života a místem pro relaxaci, klid a harmonii je pøíroda. Lze však také pozvat pøírodu dál a nechat ji zabydlet ve svém obydlí. Pohledem na zeleò èlovìk naèerpá nové síly pro boj s únavou a skleslou zimní náladou.

Následující rady nemusí být omezeny pouze na trvání zimního trendu Wild White, ale lze je praktikovat i dlouhodobì. Je dobré používat jednoduché tvary, odrážející základní síly pøírody, kombinovat bílou barvu se støíbøitì šedými tóny. Hledat výrazné kontrasty v kombinaci sytì zelených rostlin s masivním borovým døevem, nebo jemných listù s drsnou kùrou. Hrubé tkaniny a jemné odstíny vytvoøí v pøíbytku klidnou, romantickou atmosféru. Koøeny mohou vystupovat na povrch zeminy nebo být obnažené ve sklenìné nádobì s vodou. Hrubé textilie a kùže dotvoøí zelenou oázu, do které se lze kdykoli uchýlit a èerpat energii.
Mystická atmosféra
Aby zimní trend zákazníky zaujal, je dobré vytvoøit i pøímo v obchodì vhodnou atmosféru a navnadit je tak ke koupi nejen kvìtinových dekorací, ale také vhodných doplòkù. Vytvoøte mystickou atmosféru pomocí svíèek a dekorativních obalù na kvìtináèe z propletených vìtvièek, látek pøipomínajících lesní zem a døeva. Vhodné jsou i pøedmìty z kùže, glazované keramiky, provazù a rákosu, vhodnì doplnìné s šedozelenými a hnìdými pøírodními materiály. Nápadité osvìtlení mùže promìnit neopracovaný kus døeva v úchvatný umìlecký pøedmìt.
Rostliny trendu
Pro zimní trend Wild White jsou typické rostliny, které pøipomínají pohádky, napøíklad tajemné orchideje, nadpozemský blahoèet (Araucaria) èi Ficus binnendijkii pøipomínající smuteèní vrbu, která vytváøí atmosféru soukromí, blízkosti a ochrany. Rùzné struktury listù si pohrávají se svìtlem a stínem a tvoøí úchvatné scenérie s kameny, døevem a dalšími doplòky. Nìkteré rostliny mají ochmýøené listy, jiné zašustí, když kolem nich nìkdo projde, další naplní místnost opojnou vùní. Zasaïte je do døevìných kvìtníkù, kombinujte s vybìlenými vìtvemi a proutìnými košíky. Jako protiváhu zelené použijte hrubý kámen a dosáhnete úžasných efektù.

Tuto zimu budou “in” zejména bíle kvetoucí a støíbøitolisté rostliny: pokojová azalka (Rhododendron simsii), Kalanchoe blossfeldiana, Kalanchoe beharensis, Ficus binnendijkii, Pachira aquatica, Araucaria heterophylla, Stephanotis floribunda, Begonia venosa, Cymbidium, Sedum burrito, Pachypodium lamerei èi guzmánia. Pokud se rozhodnete je vhodnì naaranžované svým zákazníkùm nabídnout, nezapomeòte jim také øíct co to o nárocích na pìstování. I to doplní komplexnost vaší nabídky a posílí váš kredit.

Poutaè
Mìkké, støíbøitì šedozelené plstnaté listy Kalanchoe beharensis jsou tuhé a silné, jak se na správný sukulent sluší. Nejlépe prospívá na plném slunci pøi mírné zálivce. Nepravidelné listy èasto tvoøí korunu.

Jemný a vonný
Popínavé výhonky stálezelené rostliny Stephanotis floribunda nesou pøíjemnì vonné kvìty. Stephanotis pochází z Madagaskaru, preferuje teplé, svìtlé stanovištì mimo pøímé slunce a bohatou zálivku. V misce však nesmí zùstávat voda. Pokud rostlinu otáèíme rùznými stranami ke svìtlu, pøestaneme jakmile se objeví kvìtní pupeny.

Kvetoucí keø
Begonia venosa pochází z Brazílie. Rostlina má zajímavì zakroucené listy. Preferuje svìtlé stanovištì. Pokud s ní potøebujeme manipulovat, dìláme to opatrnì – silné listy se snadno lámou. Listy neotíráme od prachu, ale radìji oplachujeme.

Bílá gejša
Øekne-li se rododendron, vìtšinou si pøedstavíme mohutný keø, ale Rhododendron simsii 'Witte Vogel' je ve skuteènosti malá azalka. Pokud ji umístíme na svìtlé stanovištì (ne však na pøímé slunce) a budeme ji pravidelnì dobøe zalévat a pøihnojovat, mùže kvést tak bohatì, že kvìty zcela zakryjí listy.

Vodonoš
Pachira aquatica roste v deltách øek i jinde u mokrých bøehù v centrálních a severních èástech Jižní Ameriky. Aèkoli má ztlustlý kmen, vyžaduje ve vegetaèním období bohatou zálivku. Nejlépe se jí daøí na svìtlém, slunném stanovišti. Pokud chceme, aby se vìtvila do šíøky, vyštipujeme vrcholové výhonky.

Olistìný kaktus
Ostnatý stonek s dlouhými tmavì zelenými listy, to je Pachypodium lamerei, které možná mùže nìkomu pøipadat jako køíženec mezi kaktusem a olistìnou rostlinou. Pachypodium lamerei je známé také pod názvem madagaskarská palma podle zemì, kde bylo poprvé popsáno. V pùvodní domovinì listy vyrùstají v období dešù a opadávají v období sucha. Tento cyklus je vhodné napodobit i v našich podmínkách – léto považovat za období dešù a zimu za období sucha.

Mexický zázrak
Pouštní rostlina Sedum burrito pøekvapí svìže zelenými, pøisedlými sukulentními listy, které pøerùstají pøes okraje kvìtináèe. Snáší suchý vzduch a je nenároèná na živiny, ale vyžaduje slunné stanovištì. V létì zaléváme pravidelnì, v zimì necháme odpoèinout na svìtlém, chladném a suchém místì.

Domácí strom
Kdo hledá neobvyklý pokojový strom, urèitì se mu zalíbí Ficus binnendijkii odrùdy 'Alli', rostlina dorùstající velké výšky. Má úzké tmavì zelené, elegantnì svìšené listy. Je ideálním spoleèníkem pro ty, kdo nemají “zelené prsty”. Rostlinu staèí nepøesouvat z místa na místo
a nevystavovat prùvanu.

Poklidný život
Na chladném a svìtlém stanovišti bude Araucaria heterophylla (èesky pokojová jedle) rùst pomalu, ale jistì – v prùmìru každý rok o jedno patro vìtví se svìže zelenými, nepøíliš ostrými jehlicemi. Zaléváme jednou týdnì, aby byl koøenový bal stále vlhký. Pøesazujeme co nejménì - Araucaria je nejspokojenìjší ve “známé” pùdì.

Záøivá hvìzda
První orchidej, která se prodávala jako pokojová rostlina, bylo Cymbidium. Krásné kvìty jej zdobí po celé mìsíce. Tento exotický host dobøe snáší pokojové klima, a je proto oblíbenou souèástí výzdoby mnoha interiérù. Pokud Cymbidium umístíte na slunné stanovištì s pøísunem èerstvého vzduchu bez prùvanu a budete pravidelnì zalévat zmìkèenou vodou, odvdìèí se záplavou kvìtù.

Hezké kytièky
Malé, ploché, rùznobarevné kvítky na pozadí lesklých zelených listù – Kalanchoe blossfeldiana je a vždy zùstane mnohostrannou a velmi oblíbenou pokojovou rostlinou. Na Madagaskaru roste divoce, v interiéru se jí bude daøit pøi pravidelné mírné zálivce.

Zlatá koruna
Bromélie, jako je napøíklad Guzmania 'Pax', jsou velmi vytrvalé. Jejich kvìty vyhlížejí ponìkud nenápadnì, ale kvìtní listeny bývají èasto pestøe zbarvené. U odrùdy 'Pax' tvoøí nádhernou svìtle žlutou korunu. Zaléváme pravidelnì a umístím ji na svìtlé stanovištì mimo pøímé slunce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down