05.04.2013 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květináři usilují o větší podporu oboru

Nejen zhodnocení uplynulého roku, ale také na co se zaměřit do budoucna, to byla témata Květinářských a floristických dnů, které se konaly v únoru v Žatci. Rokování o stavu květinářského oboru probíhalo v komorní atmosféře hotelu Černý orel.

Pořadatelem akce byl Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR), jehož hlavní činností je prosazování zájmů a zvyšování prestiže obou oborů, tedy jak květinářského, tak floristického. V průběhu setkání se účastníci měli možnost seznámit s činností SKF ČR za uplynulý rok, s plány do budoucna a součástí setkání byly také podnětné přednášky o novinkách v oblasti pracovního práva a rostlinolékařské péče. V Žatci proběhlo i zasedání valné hromady SKF ČR, kdy se uskutečnily volby do předsednictva a revizní komise svazu.

Z činnosti SKF ČR
Valnou hromadu SKF ČR zahájil předseda svazu Ing. Jiří Horák. V průběhu svého projevu zhodnotil činnost svazu a to jak na poli květinářském, tak na poli floristickém. Za klíčovou pro prosazování zájmů květinářů považuje již probíhající spolupráci s Parlamentem České republiky, Ministerstvem zemědělství (MZe), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími ministerstvy. Svaz také velmi úspěšně spolupracuje s takovými institucemi, jakými jsou Státní rostlinolékařská správa, Agrární komora České republiky, Hospodářská komora České republiky a Asociace malých a středních podniků České republiky. V rámci spolupráce s MZe usiluje SKF ČR o větší prosazení zájmů květinářů v souvislosti s připravovanou koncepcí nové Strategie pro růst zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky EU na roky 2014–2020. Účastníkům setkání prezentoval připomínky, které SKF ČR přednesl Mze ve spolupráci s tajemníkem Asociace zahradních společenstev Ing. Jiřím Dusbabou. Za tristní označil fakt, že zmíněná koncepce zcela přehlíží zájmy pěstování okrasných rostlin, ačkoliv se jedná o důležitou součást rostlinné výroby. Připomínkování se týkalo druhého pilíře společné zemědělské politiky v rámci Programu rozvoje venkova. Připomínkovaný byl například bod 10a. „Neimplementovat opatření podpory investic na nákup strojů pro rostlinnou výrobu na orné půdě. V případě investic na nákup strojů, technologií a staveb např. pro pěstování zahradnických komodit (např. ovoce, zeleniny léčivých a okrasných rostlin se závazkem udržitelnosti produkce), prokazatelným příspěvkem k šetrnému zacházení se zdroji v životním prostředí, apod.“, v jehož znění se podařilo AZS a SKF ČR snaží o prosazení výše uvedeného textu. Za důležité body, které určují význam produkce okrasných rostlin, označil Ing. Jiří Horák následující fakta. Jedná se o nejintenzivnější částí rostlinné výroby, jejíž roční produkce přepočtená na 1 ha se vyjadřuje v závislosti na pěstovaných druzích v milionech korun u okrasných dřevin, až v desítkách milionů korun u květin. Vzhledem k této vysoké intenzitě pěstitel většinou neobhospodařuje velké plochy, přestože zaměstnává velké množství pracovníků a je často hendikepován faktorem minimální rozlohy limitující zpravidla různé podpory. Potenciál tohoto odvětví není zdaleka využit, což dokládá trvalé neuspokojení poptávky po domácí produkci.
Silnými stránkami produkce okrasných rostlin jsou:
• bezpečné produkty s ohledem na šetrnost používání pesticidů a hnojiv
• odborná úroveň pěstitelů
• historie a tradice oboru související s rozvinutou vědecko-výzkumnou základnou
• vysoký podíl produkce vypěstované postupy šetrnými k životnímu prostředí
• agroenvironmentální význam pro ozeleňování v krajině i sídlech
• zvyšující se zájem o domácí produkty přizpůsobené našim klimatickým podmínkám
• vybudovaná struktura profesních organizací a jejich vzájemná spolupráce
Ovšem i v tomto odvětví zemědělského sektoru se producenti setkávají s překážkami, které jeho pozici na trhu silně oslabují. Jsou jimi zejména:
• vliv dovozu levných rostlin z nevhodných klimatických oblastí
• nižší úroveň technického i technologického vybavení
• vysoké investiční náklady
• nedostatečná organizovanost z hlediska společného prodeje
• rizikovost oboru (klimatické jevy), problematická pojistitelnost rizik
• nedostatečný rozsah specializovaného poradenství
• nedostatečné zohlednění specifik okrasných rostlin.
Za rizika spojená s podnikáním v produkci okrasných rostlin označil Ing. Jiří Horák zejména:
• rostoucí vstupy do výroby (energie, pohonné hmoty, mzdy, odvody atd.)
• nedostatek vlastního investičního kapitálu
• vzrůstající a nepřiměřený podíl neodborného prodeje
• nedostatečná organizovanost odbytu
• klesající úroveň odborného vzdělávání.
A jaké příležitosti skýtá obor do budoucna?
• stabilizace a růst zaměstnanosti vzhledem k trvale narůstajícímu zájmu o okrasné rostliny
• zvyšování nabídky z tuzemské produkce
• velký prostor ke snížení záporného salda v zahraničním obchodě
• prostor ke zvýšení přidané hodnoty domácími pěstiteli
• možnost diverzifikace příjmů podniků v návaznosti na údržbu veřejné zeleně
• zlepšování životního prostředí v krajině i sídlech.
• rozvoj šetrných ekologických a pěstitelských procesů.

Navázání na tradici cechů
Předseda SKF ČR Ing. Jiří Horák se v rámci svého příspěvku dotkl také ožehavého tématu angažovanosti a zájmu těch, kteří jsou zainteresováni v oboru. A to jak mezi květináři, tak mezi floristy. Ačkoliv lze považovat počet členů květinářské sekci svazu za poslední roky za relativně stabilní, zájem o angažovanost ve svazu považuje za minimální. Vážná situace je zejména ve floristické sekci, přestože SKF ČR je jedním z hlavních organizátorů či spoluorganizátorů valné většiny tuzemských akcí. Ve svém projevu zdůraznil, že je nezbytné do budoucna zintenzivnit vnitrosvazový život. Funkce a význam SKF ČR není opominutelná. Lze ji považovat za alternativu cechů. Historicky je doloženo, že cechy měly významný podíl na pozitivním vývoji a dobrém jménu řemesel. Hlavními funkcemi byly hájení práv a zájmů jejich členů, dohlížení na kvalitu produktů a výchovu nových generací následovníků. Cechy nebyly jen symbolem výhod pro jejich členy, ale také posláním a ztělesněním odbornosti a úcty k oboru. Právě tyto principy by měly být obnoveny fungováním SKF ČR. Ing. Jiří Horák apeloval na osvětu zejména u mladších generací, kterým by měla být vštěpována důležitost vnitrooborových setkávání a vzájemné spolupráce na cestě při zlepšování jména a podmínek produkce okrasných rostlin. Nelze pouze čekat jaké výhody přinese členství ve svazu, ale cestou k pokroku je také vlastní aktivita, pochopení smyslu fungování SKF ČR a jeho činnosti, ale i celé Asociace zahradnických společenstev.

Valná hromada SKF ČR
V průběhu valné hromady SKF ČR seznámil tajemník svazu Tomáš Svoboda účastníky s hospodařením svazu za uplynulý rok v konkrétních číslech a přednesl návrh rozpočtu na rok 2013 a přednesl návrh činnosti SKF v tomto roce. Místopředseda květinářské sekce Ing. Petr Nachlinger prezentoval zprávu o stavu českého květinářství. V rámci valné hromady se
uskutečnily volby do předsednictva a revizní komise SKF ČR ČR. Do předsednictva byli zvoleni Jarmila Pejpalová, Pavel Hruška, Ing. Ondřej Štěpánek, Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jiří Valtera a Ing. Jiří Horák. Na prvním zasedání předsednictva byl zvolen do funkce předsedy Ing. Jiří Horák, místopředsedou byl zvolen Ing. Petr Nachlinger. Místopředsedou floristické sekce byl zvolen Ing. Ondřej Štěpánek. Do revizní komise byli valnou hromadou zvoleni Ing. Marcela Nachlingerová, Ing. Zuzana Hladká a Ing. Jiří Tesák.

Změny v legislativě
O novinkách v pracovním právu pohovořil Mgr. Tomáš Liškutín. Ve svém příspěvku se dotkl například změn ve vyplácení pracovních cest, kdy prvního ledna 2013 byla stanovena jednotná minimální mzda ve výši 8000 korun nebo 48 korun na hodinu. Ruší se tedy tímto možnost poskytovat mzdu nižší. Dále došlo ke zvýšení sazby stravného. V tuzemsku a na Slovensku se zvyšuje stravné pro pracovní cesty na 5–12 hodin z 64 na 66 korun, pro pracovní cesty 12–18 hodin 96 na 100 korun, trvá-li cesta déle než 18 hodin ze 151 na 157 korun. U cest na Slovensko se stravné zvyšuje při pobytu jeden den z 30 na 35 eur. Hodně byla prodiskutovávána problematika změny zákona o nezaměstnanosti o uchovávání kopií smluv na pracovišti, která v souvislosti se zvyšujícími se kontrolami nelegálního zaměstnávání, ukládá povinnost, aby každý zaměstnanec měl u sebe k dispozici kopii pracovní smlouvy. Tato novela, zvláště v sektoru zemědělství , kdy se pracovníci většinu pracovní doby pohybují i v terénu, vyvolává spoustu otázek o jejím uvedení do praxe.
Ing. Michal Hnízdil se ve svém příspěvku zaměřil na novinky v oblasti rostlinolékařské péče. Kromě rozsáhlé problematiky nakládání s pesticidy v souvislosti s novelou zákona 326/24 Sb. a prováděcích vyhlášek v roce 2012, která transponovala do českého práva zásady pro tzv. udržitelné používání pesticidů podle směrnice 2009/128/ES, se věnoval také úpravě národního systému školení a osvědčování způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) profesionálních uživatelů v souladu se směrnicí 2009/128/ES. Dochází zde k rozdělení na tři úrovně znalostních požadavků.
 1. stupeň – osoby, které přímo /fyzicky/ nakládají s POR (obsluha aplikační techniky, příprava roztoku, likvidace POR…)
 2. stupeň – agronomové, manažeři farem (rozhodují o použití POR v podnicích)
 3. stupeň – poradci v ochraně rostlin a distributoři POR, organizátor odborného školení k odborné způsobilosti
Návštěva u kolegů
S velkým zájmem se setkal program druhého dne. Květináři měli možnost zavítat do společností Zahradnictví Cinke spol. s. r. o. v Žatci, zabývající se výrobou mladých rostlin, zejména chryzantém, převislých pelargonií, petunií, balkónových a záhonových květin, impatiens a pelargonium grandiflorum. Ve společnosti Flor–Express–Kadaň s. r. o. v Kadani nahlédli pod pokličku logistiky řezaných, hrnkových a mladých květin. Poté proběhla návštěva ve společnosti TU – Flor s. r. o. v Tušimicích, certifikovaného množitele balkónových rostlin a letniček s letitou tradicí. Na závěr setkání zavítali květináři do společnosti Azalea Chlumec s. r. o. v Chlumci, zaměřené na vlastní pěstování hrnkových kvetoucích květin, azalek, petrklíčů, macešek, pelargonií a ostatních jarních květin a letniček.
Akce byla účastníky velmi kladně hodnocena a kromě oficiálního programu byla také příležitostí k neformálnímu setkání a vzájemné výměně zkušeností.

Text a foto Daniela Urešová

Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down