24.06.2005 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květináři rokovali v Olomouci

Koncem února se již tradičně se konaly v Olomouci Květinářské dny, pořádané Svazem květinářů a floristů (SKF). Na svém programu měli odborný seminář, valnou hromadu, jednání o Děčínské kotvě, květinářský ples i floristický seminář.

Odborný seminář
Páteční den patřil odbornému semináři na téma Podpora zemědělství v rozšířené Evropě. Mezi klíčová vystoupení patřily přednášky pracovníků Státní rostlinolékařské správy zaměřené na závažné choroby a škůdce a možnosti ochrany, Ministerstva zemědělství ČR, zaměřená na možnosti čerpání dotací a ÚKZÚZu, řešící problematiku s uváděním rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin do oběhu.
Choroby a škůdci
Jako první vystoupila Ing. Simona Halová ze Státní rostlinolékařské správy (SRS), která referovala o závažných chorobách a škůdcích květin pro Evropské společenství. Do skupiny sledovaných škůdců patří molice bavlníková (Bemisia tabaci), vrtalka jihoamerická (Liriomyza huidobrensis), třásněnka (Thrips palmy Karny), černopáska bavlníková (Heliothis armigera), háďátka (Ditylenchus destructor, D. dipsaci), viry – virus bronzovitosti rajčete (TSV)a viru nektrotické skvrnitosti netykavky (INSV). V návaznosti na tento příspěvek seznámil Ing. Petr Ackerman přítomné s možnostmi ochrany vůči chorobám a škůdcům. Zdůraznil především potřebu opatření proti zavlečení houbových chorob – výběr dodavatele (kontrolovaného) rostlinného materiálu a znalost ekologie a příznaků patogenu. Důležitá jsou následně preventivní opatření jako odběr řízků jen ze zdravých matečných rostlin, mít jen zdravý pěstební materiál, provádět pravidelné kontroly porostu a další. Pokud dojde k výskytu patogenu je třeba likvidovat napadený materiál, dezinfikovat substrát a pěstební plochy(např. přípravkemMenno-florades), pravidelně kontrolovat porost, termálně ošetřovat řízky (pět minut ve vodě o teplotě 46 °C) a používat fungicidní ochranu. Při použití chemické ochrany je třeba omezovat riziko rezistence.
Základními předpoklady jejího vzniku jsou přítomnost rezistentních genotypů, specifická účinnost fungicidu a selekční tlak. Pěstitel by se měl bránit vzniku rezistence:
1. Regulací vzniku rizikových fungicidů (používat litovaný počet ošetření za vegetaci, střídat fungicidy s odlišným působením, kombinovat přípravky s účinnou látkou (ready-mix, tank-mix)).
2. Dodržováním doporučeného dávkování.
3. Preventivním použitím přípravků (při kurativní a eradikační aplikaci se zvyšuje pravděpodobnost vzniku rezistence).
4. Minimalizovat používání pesticidů.
Omezení chemické ochrany napomáhá používání ochrany biologické. Proti třásněnce západní se aplikuje například Ambliseiulus cucumeris, Orius lavigatus, Amblyseiulus degenerans, proti molici skleníkové nebo tabákové Encarsia formosa, Eretnocerus eremicus a Macrolophus caliginsus. Vrtalky lze potlačovat Digliphus isaea a Dacnus sibirica, mšice eliminuje slunéčko (Hyppodania convergens), Aphidius colemani, Aphidius ervi a Aphidoletes apidymiza. Závěr přednášky byl věnován doporučením při zavádění biologické ochrany.

Diskuse k připravované novele vyhlášky o rozmnožovacím materiálu
Po referátech o odborné způsobilosti fyzických osob pro zacházení s přípravky a možnostech získání dotací, vystoupil Ing. Radomír Studenský z ÚKZÚZ s příspěvkem o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin do oběhu. Vzhledem k tomu, že se v současnosti připravuje novela vyhlášky k dané problematice byla debata velmi zajímavá. Do diskuse se nejvíce zapojil Ing. Zdeněk Nachlinger, který vysvětlil názor pěstitelů květin, že rozmnožovací materiál po nahrnkování do kontejneru, v němž se bude prodávat, přestává být materiálem rozmnožovacím a tudíž by se ho vyhláška neměla týkat. Radomír Studenský po diskusi připustil, že by bylo možné tento názor akceptovat, na druhou stranu vysvětlil, že okrasní školkaři mají o definici rozmnožovacího materiálu představu jinou a bude nutné najít kompromis, který by vyhovoval oběma svazům. Podobná vstřícnost ze Strany ÚKZÚZ zazněla i v případě co největšího zjednodušení formy dodavatelských dokumentů. O tom do jaké míry se pěstitelům květin podaří prosadit své názory bude rozhodovat komunikace mezi oběma organizacemi a vstřícnost ÚKZÚZ.

Valná hromada
V sobotu, po přípravné schůzce na 34. ročník Mistrovství floristů České republiky – Děčínskou kotvu, se uskutečnila valná hromada SKF ČR.
V úvodním projevu předseda SKF Ing. Jaroslav Vetýška shrnul informace o trhu květin za loňský rok. Podle jeho slov lze vývoj objemu vlastní produkce květin za loňský rok hodnotit velmi příznivě. Přírůstek oproti roku 2003 by měl dosahovat 5 % a celkový objem 1,495 mld. Kč. Na růstu se podílely především záhonové a balkónové rostliny a hrnkové rostliny, očekává se přírůstek i v osivech a cibulovinách.
Nákup květin ze zemí EU a dovoz květin zaznamenal rekordní přírůstek přes 20 %. Tento nárůst je pravděpodobně ovlivněn změnou metodiky statistických výpočtů, jiného technického postupu sběru dat a možný je i vliv odbourání „černých dovozů“.
Prodej květin do EU a vývoz do třetích zemí zaznamenal loni meziroční nárůst o téměř 10 % a dosáhl 178,5 mil.Kč. Vývoj odpovídá trendu předchozích let. Podstatně se změnila struktura prodeje do zahraničí, nejvíce se vyváží řezaná zeleň a řezané květy, největší propad zaznamenaly sušené květiny. Rýsují se možnosti sezónních prodejů našich výpěstků do sousedních zemí EU.
Konečným spotřebitelům se v roce 2004 prodalo květinářského zboží za 7,76 mld. Kč. Každý obyvatel státu si tedy průměrně nakoupil květiny za 776 Kč za rok. Oproti předchozímu roku se jedná o přírůstek 9,5 %. Významnou měrou (250 mil. Kč) se v této bilanci projevil vliv změny květnové zvýšení sazby DPH na květiny z 5 na 19 %.
Dopady legislativních změn na květináře
Velkou daňovou změnou je platnost novely zákona o DPH, kterou se převádí všechny okrasné výpěstky do základní, 19%sazby. Tato úprava sice sjednotila sazbu DPH na všechno zboží a tím zjednodušila práci na prodejnách, ale zároveň zvýšila ceny hrnkových, záhonových a balkónových rostlin, osiva, cibulí a hlíz. Důsledkem bylo určité zpomalení růstu prodeje.
Vstupem ČR do EU jsme se stali součástí celní unie, která pro nás představuje realizaci přes 90 % uskutečněných dovozů. Na zbývajících 10 % (dovozy ze třetích zemí) platí celní sazebník EU včetně různých preferencí, který se příliš neliší od našeho předvstupního sazebníku.
Třetí velkou změnou bylo zvýšení minimální mzdy počátkem roku 2004 a zvýšení ceny zemního plynu. Ani tato opatření navedla ke změnám cenové hladiny, což potvrzují údaje ČSÚ, který uvádí, že během tří let došlo ke zvýšení cen o necelá 4 %.
Zahradníci zatím nejsou moc slyšet
Jaroslav Vetýška upozornil i na to, že zahradnictví se podílí na rostlinné produkci naší republiky 13,8 %, což by při spolupráci všech skupin znamenalo vytvoření silné pozice při jednání se státní správou. Byli jsme odmítnuti jako nezajímavý partner s okrajovou produkcí a místu na trhu.
Zahradnická produkce v roce 2003
Komodita Mil. Kč

Vlastní produkce zemědělství celkem 93 670
Rostlinná produkce 43 927
čerstvá zelenina 1 489
sazenice a květiny* 2 199
(z toho květiny) (1 423)
čerstvé ovoce 1 539
vinné hrozny na výrobu vína 848
Zahradnictví celkem 6 075

* zahrnuje květinářství, okrasné a ovocné školky
ČSU

Důležité aktivity svazu
V příspěvku předseda svazu hovořil také o konzultacích s Ing. Drašnarovou z odboru rostlinných komodit MZe ČR s cílem získání podpory českého květinářství ze strany ministerstva.
SKF uvítal vznik Poradního sboru ředitele odboru rostlinných komodit pro okrasné zahradnictví. Jednání se za předsednictví Ing. Ivana Branžovského, CSc. za květináře účastní Ing. Zdeněk Nachlinger, Ing. Marcela Nachlingerová, Bc.Jana Ischiová a Ing. Jaroslav Vetýška.
Svazu se podařilo ve spolupráci s MZe ČR natočit videokazetu na podporu českého květinářství, která slouží informačním a propagačním účelům.
Na základě jednání zástupců SKF a vedení Výstaviště Flora Olomouc bylo dosaženo dohody o vzniku nové profesní výstavy Flora Profi. Akce iniciovaná českými květinářskými podniky se uskuteční 2. – 5. června letošního roku.

Mezinárodní spolupráce
SKF je spolu se Svazem školkařů ČR členem AIPH (International Association of Horticultural Producers). Zatím se ale neúčastní ani zasedání a ani seminářů a naléhavé problémy se řeší korespondenčně.
Začíná se rozvíjet spolupráce s německým svazem květinářů, kterou se podařilo navázat na výstavě IPM v Essenu. Setkání je naplánované na 10. 3. 2005 v německém městě Marktredwitz v rámci jednání o připravované krajinné výstavě Cheb – Marktredwitz 2006. Jaroslav Vetýška také sdělil, že SKF může po splnění podmínek a zaplacení členského příspěvku 2000 eur vstoupit do Evropského floristického svazu (FEUPF). Valná hromada se nicméně k členství nevyjádřila. Večer po skončení valné hromady se účastníci převlékly do „gala“ a zamířili na IV. květinářský ples.
Neděle patřila předním českým floristům – Ing. Janě Jaroňové, Ing. Marii Bittnerové a Milanu Dopitovi, kteří před zaplněným sálem předvedli své pojetí Trendů ve floristice na rok 2005.
Přesto, že na odborném semináři i valné hromadě SKF zaznělo množství zajímavých příspěvků, účast členů byla poměrně nízká a to je jistě téma k zamyšlení a analýze.
S některými příspěvky vás podrobněji seznámíme v příštích číslech našeho časopisu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down