12.04.2006 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola řezaných květin, okrasné zeleně a květinových hlíz a cibulí

Povinnost kontroly řezaných květin, okrasné zeleně a květinových hlíz a cibulí přibyla České republice jako dalším novým členským státům spolu se vstupem do Evropské unie. Kontrolou květin se zabývají především členské státy s pěstitelskou základnou a dále státy, které jsou tradiční dlouholetou křižovatkou obchodu s květinami (např. Nizozemsko). Kontroluje se zejména jakost a označování, speciální částí je fytosanitární kontrola.

Kontrolu řezaných květin, okrasné zeleně a květinových hlíz a cibulí provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce na základě pověření Ministerstvem zemědělství ČR podle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb. inspekce u fyzických a právnických osob kontroluje mimo jiné i zemědělské výrobky, mezi které okrasné rostliny podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, patří.
Nařízení EU a kontrola v praxi
Pokud se týká jakosti a označování květin, podmínky společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty v Evropské unii jsou stanoveny v Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizaci trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na jakost a označování čerstvých řezaných květin a čerstvé okrasné zeleně uváděných do prodeje nebo prodávaných v etapě velkoobchodu obchodníky nebo producenty, dovážených ze třetích zemí a vyvážených do třetích zemí jsou v Evropské unii stanoveny v Nařízení Rady (ES) č. 316/68 ze dne 12. března 1968 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na jakost a označování květinových cibulí a hlíz vystavených na prodej, nabízených k prodeji, prodávaných nebo dodávaných obchodníkem nebo přímo producentem spotřebiteli pro jeho osobní potřebu a vyvážených do třetích zemí jsou v Evropské unii stanoveny v Nařízení Rady (EHS) č. 315/68 ze dne 12. března 1968, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že SZPI kontrolu květin před vstupem do EU neprováděla, bylo účelné před zahájením samotných kontrol provést vzdělávání v této oblasti, kterým prošli inspektoři SZPI určení jako specialisté. Semináře byly zaměřeny na teoretickou část týkající se objasnění požadavků nařízení ES a dále praktickou část zabývající se hodnocením jakosti květin za účasti lektorů z Nizozemska (o průběhu a náplni těchto seminářů jsme již informovali v Zahradnictví č. 2/2006). Pro samotnou kontrolu byl vytvořen vnitřní předpis SZPI obsahující objekty a subjekty kontroly a základní pokyny pro inspektory.
Objektem kontroly jsou především přímí dovozci (dodavatelé z EU a ze třetích zemí) a velkoobchodní sklady. Kontroly u producentů jsou prováděny ve fázi konečné úpravy a zabalení. Předmětem kontroly jsou čerstvé řezané květiny a čerstvá okrasná zeleň. Všechny produkty jsou prověřovány bez ohledu na zemi původu, tzn. tuzemské, z jiných členských zemí EU i ze třetích zemí. Přednostně jsou kontrolovány druhy významně zastoupené na tuzemském trhu, t.j. z čerstvých řezaných květin zejména růže, karafiáty, gerbery, lilie, chryzantémy a z čerstvé okrasné zeleně různé druhy rodu Asparagus.
Označování a jakost
Mezi povinnosti SZPI patří také kontrola označování a jakosti podle požadavků Nařízení Rady (ES) č. 316/68 a Nařízení Rady (EHS) č. 315/68.
Kontrola označování u čerstvých řezaných květin je prováděna podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy I, části VII – Označování. Je kontrolováno, zda je zboží doprovázeno všemi požadovanými povinnými údaji.
Povinné údaje, které musí doprovázet zboží u čerstvých řezaných květin podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy I, části VII – Označování
A. Identifikace
– odesílatel nebo balírna (jméno a adresa nebo kód)
B. Povaha produktu
– rod
– druh nebo odrůda nebo barva
– u směsí označení směs nebo odpovídající výraz
D. Obchodní označení
– třída
– počet nebo čistá hmotnost
Kontrola označování u čerstvé okrasné zeleně je prováděna podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy II, části V – Označování, popř. přílohy II A, části VI – Označování (u Asparagus plumosus a Asparagus sprengeri). Je kontrolováno, zda je zboží doprovázeno všemi požadovanými povinnými údaji.
Povinné údaje, které musí doprovázet zboží u čerstvé okrasné zeleně podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy II, části V – Označování (druhy mimo Asparagus sprengeri a Asparagus plumosus)
A. Identifikace
– odesílatel nebo balírna (jméno a adresa nebo kód)
B. Povaha produktu
– „čerstvá okrasná zeleň“ nebo rod příp. druh
Povinné údaje, které musí doprovázet zboží u čerstvé okrasné zeleně podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, Přílohy II A, Části VI – Označování (Asparagus sprengeri)
A. Identifikace
– odesílatel nebo balírna (jméno a adresa nebo kód)
B. Povaha produktu
– Asparagus sprengeri nebo Asparagus densiflorus
D. Obchodní označení
– třída
– minimální a maximální délka nebo kód velikosti
– počet svazků a hmotnost každého svazku
Povinné údaje, které musí doprovázet zboží u čerstvé okrasné zeleně podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy II A, části VI – Označování (Asparagus plumosus)
A. Identifikace
– odesílatel nebo balírna (jméno a adresa nebo kód)
B. Povaha produktu
– Asparagus plumosus nebo Asparagus setaccus
D. Obchodní označení
– třída
– označení „vějíř“ nebo „úponek“
– počet svazků a počet kusů ve svazku
– minimální a maximální délka nebo kód velikosti
– označení „blond“ nebo „biondo“, jedná-li se o tento typ
Kontrola jakosti u čerstvých řezaných květin je prováděna podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, přílohy I, popř. přílohy I A (u mimóz). Je kontrolováno, zda zboží odpovídá deklarované třídě jakosti, u zboží neoznačeného třídou jakosti, zda odpovídá alespoň minimálním požadavkům a požadavkům pro II. třídu jakosti.
Kontrola jakosti u čerstvé okrasné zeleně je prováděna podle Nařízení Rady (ES) č. 316/68, Přílohy II A (u Asparagus plumosus a A. sprengeri) popř. Přílohy II (ostatní druhy). Je kontrolováno, zda zboží odpovídá požadavkům na jakost pro čerstvou okrasnou zeleň a u Asparagus plumosus a A. sprengeri také to, zda odpovídá deklarované třídě jakosti, popř. u zboží neoznačeného třídou jakosti, zda odpovídá alespoň požadavkům pro II. třídu jakosti.
Závěrem
Při kontrole čerstvých řezaných květin, čerstvé okrasné zeleně a květinových hlíz a cibulí jsou vystavovány stejné dokumenty jako při ostatních kontrolách SZPI a výsledky jsou vkládány do informačního systému pod speciálním kódem.
Při zjištění zásilek nedoprovázených požadovanými údaji, je kontrolované osobě uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb. Při zjištění zásilek nevyhovujících jakostí je vystaveno opatření – zákaz uvádění do oběhu v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb. Sankce jsou ukládány dle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 146/2002 Sb.
Od začátku roku 2005 do 30. 11. 2005 bylo provedeno inspektory SZPI celkem 41 kontrol, především velkoobchodů. Nejčastější závadou bylo nedostatečné nebo nesprávné označování zboží jakostní třídou.
Účelem kontrol je rovněž obecné seznámení kontrolované osoby s novou činností SZPI v souvislostí s kontrolou květin, dále informace o existenci Nařízení EU, tak aby kontrolované subjekty měly možnost s těmito informacemi dále pracovat.

České znění nařízení EU je možno nalézt na adrese http://ccvista.taiex.be/download.asp,
konsolidovaná znění v angličtině na adrese http://europa.eu.int/eur-lex/en. Vzhledem k tomu, že nařízení jsou neustále měněna a doplňována, je součástí tohoto textu jejich seznam včetně doplňků.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down