Autor
Kategorie:
Nezařazené

Kontrola jakosti ovoce a zeleniny

Nízká kvalita čerstvého ovoce a zeleniny v obchodech je problémem nejen pro spotřebitele. Žádný pěstitel nevidí rád prodávat své produkty v mnohem horší kvalitě, než je obchodníkovi dodal. Kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny na pultech v České republice provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce a můžeme ji rozdělit do dvou hlavních oblast – kontrola jakosti a kontrola zdravotní nezávadnosti, tj. bezpečnosti.

Orgánem státu odpovědným za kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny v České republice je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Předmětem kontroly je nejen zjišťování jakosti, ale také zdravotní nezávadnosti, klamání, označování a podobně.
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku
Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a provádění státního dozoru stanoví zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravinách). Tato legislativní norma mimo jiné přesně definuje důležité pojmy, například, co přesně se rozumí výrobou a uváděním do oběhu (jde o nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě) a skladováním. Pro provozovatele zabývající se uváděním do oběhu nebo vývozem čerstvého ovoce a zeleniny § 11 zákona o potravinách stanovil navíc povinnost registrace.
Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce a zeleninu, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru (SZPI), a to nejpozději v den zahájení uvedení do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru. V oznámení provozovatel potravinářského podniku uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které hodlá uvádět do oběhu nebo vyvážet.
Kontrola jakosti čerstvého ovoce a zeleniny
Po vstupu ČR do EU probíhá kontrola dle příslušných nařízení komise (ES), pokud existují, v ostatních případech je postupováno dle naší legislativy nebo nařízení týkajících se bezpečnosti potravin.
Zaměřme se nyní na jednotlivé kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny dle práva EU a ČR.

Kontrola dle nařízení komise
K hodnocení čerstvého ovoce a zeleniny se vztahuje několik základních nařízení ES, která jsou přímo uplatnitelná a závazná. Jsou to:
Nařízení komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. 6. 2001, o kontrole shody čerstvého ovoce a zeleniny s obchodními normami, doplněné o nařízení komise (ES) č. 2379/2001 ze dne 5. prosince 2001, o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu a č. 408/2003 z 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu.
V nařízení komise (ES) č. 1148/2001 je zakotven postup kontroly jakosti a označování čerstvého ovoce a zeleniny na vnitřním trhu a také při dovozu a vývozu do třetích zemí. Nařízení obsahuje popis postupu odběru vzorků k hodnocení jakosti a označování a dovoz a vývoz čerstvého ovoce a zeleniny, tento postup je též podrobně popsán ve vnitřních předpisech SZPI.
Další, neméně důležitou součástí tohoto nařízení je certifikace produktů při jejich dovozu či vývozu do třetích zemí. Při vydávání certifikátu o shodě s obchodními normami společenství pro čerstvé ovoce a zeleninu (nebo na zpracování) se postupuje podle zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI v platném znění a rovněž podrobně popsáno ve vnitřním předpise SZPI. V každém případě, kdokoliv dováží nebo vyváží čerstvé ovoce a zeleninu (včetně čerstvých žampionů, lískových a vlašských ořechů ve skořápce), je povinen tuto skutečnost nahlásit na příslušný inspektorát SZPI, neboť bez certifikátu nemůže být daná šarže proclena. V roce 2005 bylo inspektory SZPI vystaveno celkem 973 certifikátů při dovozu čerstvé ovoce a zeleniny a 218 pro vývoz do třetích zemí.
Informace pro zájemce o certifikaci čerstvé ovoce a zeleniny je možno získat na adrese www.szpi.gov.cz.
SZPI je rovněž napojena do systému Předávání informací při zjištění nevyhovující jakosti u šarže čerstvého ovoce nebo zeleniny z dovozu, a to nejen ze třetích zemí, ale i v rámci intrakomunitárního obchodu (Notification of non-conformity of fruit and vegetables), který je zaveden dle nařízení komise (ES) č.1148/2001 v členských státech EU. Tato činnost je příslušným koordinačním orgánům uložena jako povinnost.
Notifikace se týkají pouze nedostatků prokazatelně vzniklých již v zemi původu dané šarže, nikoli vad vzniklých až po převzetí zásilky odběratelem na území České republiky, a dále zjištění nevyhovujících šarží z důvodu překročení platných hygienických limitů. Nedostatky zjištěné při kontrolách dovozu ze třetích zemí jsou notifikovány do země určení a dále komisi.
SZPI nevyhovující dodávky jak z členských zemí EU, tak z tzv. třetích zemí notifikuje do zemí původu produktů. Jedná se především o porušení minimálních požadavků norem, jako např. silné znečištění produktů (melouny), výskyt plísně a hniloby (zeleninová paprika), hmotnostně nevyhovující kiwi nebo nesprávné či úplné chybějící označení dodávek.
Dalším základním nařízením je Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. 10. 1996, o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou. V něm jsou uvedeny podmínky pro uvádění čerstvého ovoce a zeleniny na trh Evropského Společenství. Podmínky se netýkají dovozu zelených banánů, který podléhá speciálnímu režimu dle nařízení komise (ES) č. 2898/1995 v platném znění.
Dále jsou za čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu považovány všechny komodity, pro něž jsou vydávány obchodní normy dle přílohy č. I nařízením rady (ES) č. 2200/1996 v platném znění (jak je výše uvedeno, např. čerstvé žampiony a vlašské a lískové ořechy ve skořápce).
Pro různé produkty existují specifická nařízení komise (ES) vydávaná pro jednotlivé druhy čerstvého ovoce a zeleniny a určená pro hodnocení jakosti, označování a dalších požadavků stanovených těmito nařízeními. Znění jednotlivých nařízení naleznete na adrese http://www.europa.eu.int/eur-lex/cs.
Porušení nařízení Komise (ES) stanoveného pro určitý produkt inspektor klasifikuje s přesným uvedením zjištění a je třeba si uvědomit, že i např. zjištění plísně či hniloby je nedodržením požadované jakosti. Dle nařízení rady (ES) č. 2200/96 držitel produktů, na které se vztahují přijaté normy jakosti, nesmí tyto produkty vystavovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo dodávat, či jakýmkoliv způsobem je uvádět na trh Společenství, pokud nejsou ve shodě s těmito normami. Držitel je odpovědný za dodržení této shody. Podle zákona o potravinách za porušení povinnosti stanovené bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství může SZPI uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Kontrola produktů bez nařízení komise
Jedná se o produkty, pro které nejsou stanovena nařízení komise (ES) a zemí původu je ČR nebo třetí země a produkty, pro které nejsou stanovena nařízení Komise (ES) a zemí původu je členský stát EU.
Při hodnocení čerstvého ovoce a zeleniny v obou případech probíhá dle příslušné legislativy ČR a ČSN.
V případě napadení produktů plísní či hnilobou lze toto porušení klasifikovat jako porušení nařízení č. 178/2004, kdy potravina je nevhodná k lidské spotřebě, tzn. že potravina s ohledem na její zamýšlené použití není přijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu hniloby nebo plísně.

Kontrola zdravotní nezávadnosti
V principu se jedná o kontrolu dodržování požadavků na zdravotní nezávadnost, tedy bezpečnost potravin zahrnujjící např. odběr vzorků na analýzy pesticidů, těžkých kovů nebo dusičnanů. Odběr vzorků probíhá dle vnitřního předpisu SZPI a pro analýzy je využívána vlastní laboratoř SZPI akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
SZPI odebírá vzorky každoročně v rámci plánovaného monitoringu, při běžných kontrolách, na základě stížností a podobně.

Průběh kontroly
Kontrolu čerstvého ovoce a zeleniny zajišťují inspektoři specialisté, kteří mají k dispozici různé pomůcky a vybavení (např. šablony na měření minimálních příčných průměrů, vějíře pro kontrolu vad, nože, lupy, elektronické váhy, digitální šuplery, refraktometry, štechry na vzorkování a digitální fotoaparáty). V terénu mohou využít notebooky a tiskárny (tzv. mobilní kanceláře) s propojením informačním on-line systémem. Každá dvojice inspektorů má k dispozici notebook s tiskárnou a mobilní telefon s přenosem dat. Prakticky kdekoli v rámci České republiky se tak mohou spojit s centrálním serverem, na který jsou průběžně ukládána data. Inspektoři přímo na místě kontroly vyplňují příslušné protokoly, zapisují údaje o odebraných vzorcích a rovněž mohou kdykoli čerpat informace uložené v systému nebo na podnikovém intranetu. Systém rovněž umožňuje na místě vytisknout protokol o kontrole a předat jej kontrolované osobě. Již při odebírání vzorků má příslušná laboratoř prostřednictvím k dispozici údaje potřebné pro další analýzy. Může se tak v případě potřeby operativně připravit na potřebné rozbory, jejichž výsledky jsou rovněž vkládány do systému. Veškerá získána data a údaje mohou dále využívat ostatní zaměstnanci pro další potřeby inspekce.
Velký důraz je kladen na školení a vzdělávání inspektorů. Inspektoři specialisté jsou pravidelně školeni v rámci oborových porad, na které jsou zváni jako lektoři zahraniční specialisté, dále se zúčastňují seminářů Harmonizace kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, pořádaných inspekčními službami v zahraničí.
V souladu s nařízením komise (ES) č. 1148/2001 proběhla na SZPI autorizace specialistů, kdy základními požadavky pro vykonávání této kontroly je příslušné vzdělání, praxe, pravidelná účast na vzdělávání a úspěšné složení testu. V současné době je autorizováno celkem 32 inspektorů.
Při hodnocení na místě inspektor odebere dle daného postupu vzorek o minimální velikosti stanovené nařízením a provede jeho posouzení. V případě zjištění závady je uložen zákaz např. uvádění do oběhu na celou šarži a opatření. Pokud je možné zjištěné vady okamžitě vytřídit, lze zákaz ještě před uzavřením kontroly na místě zrušit.
Na veškerá hodnocení jsou vystavovány kontrolní materiály a s výsledky jsou vždy seznámeny odpovědné osoby.

Závady
Nejčastější závady zjišťované při kontrolách čerstvého ovoce a zeleniny jsou nedodržení minimálních požadavků, nečerstvost a plíseň a hniloba plodů. Není třeba zdůrazňovat příčinu těchto závad, neboť každý, kdo s těmito komoditami obchoduje by měl vědět, jak postupovat při přejímce zboží určenému prodeji či k dalšímu skladování. Přejímka je základem a prvním krokem k zajištění prodeje ovoce a zeleniny v odpovídající kvalitě. Dalším a neméně důležitým krokem je průběžná kontrola zboží během prodeje a jeho případné přetřídění. Vzniklé závady jsou často důsledkem dlouhodobého skladování produktů v nevhodné teplotě při prodeji a původní dávka je bez vytřídění často zasypána v regále dávkou novou. Bohužel, někteří obchodníci a prodejci ponechávají v prodejně vystavené produkty zdaleka neodpovídající minimálním požadavkům na jakost, což je vidět i na jejich vzhledu. Prodej dlouho skladovaných, už téměř nejedlých či plesnivých produktů (samozřejmě zdaleka nesplňujících požadavky norem a nařízení) je nepřípustný, neboť pokud není čerstvé ovoce a zelenina v souladu s příslušnými předpisy, nelze ji prodávat ani se slevou a musí být z prodeje okamžitě odstraněna.
Kvalita čerstvého ovoce a zeleniny je v rukou lidí, kteří s ní obchodují, mnohdy závisí na ceně, za níž jsou produkty nakupovány a dováženy do České republiky. I zde platí pravidlo nízká kvalita za nízkou cenu. SZPI není garantem kvality na trhu, ale provádí její kontrolu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *