02.09.2011 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K aktuálním problémům

Začátek srpna je tradičním termínem, ve kterém se ovocnáři schází v Milovicích u Hořic. Dopolední část zaplní zajímavé přednášky a diskuze a odpoledne je čas na prohlídku sadů a předvedení moderní techniky v sousedních ovocnářských podnicích.

„Každý rok má svá specifika. Loni to bylo množství vody v sadech, letos nás postihla rozsáhlá mrazová poškození,“ zahájila Ing. Jana Kloutvorová, vedoucí oddělení ochrany ovocných plodin z Výzkumného šlechtitelského ústavu Holovousy (VŠÚO), s. r. o., svou přednášku. V té se soustředila především na problémy tohoto roku v ochraně ovocných dřevin proti houbovým chorobám. S trochou černého humoru se dá říci, že letošní napadení v Holovousích byla minimální, jelikož v sadech nebylo pomalu co napadnout. Poškození mrazy podlehla úroda třešní, meruněk a švestek a nepředpokládá se zde ani úroda ořechů a jablek. To, co přežilo nízké teploty, bylo navíc poškozeno kroupami. I tak však v Holovousích pokračovali v probíhajících nebo zakládali pokusy nové, zaměřené především na porovnávání různých způsobů ošetřování proti jednotlivým chorobám. V experimentálních výsadbách tak hodnotí účinnost jak ucelených systémů integrovaných ochrany tak i jednotlivých pesticidů. V testech mají zařazeny i různé typy biopreparátů, pomocných prostředků na ochranu rostlin a přípravků na podporu zdravotního stavu rostlin. Zajímavé výsledky získali v letošním roce s přípravkem Alginure, jehož hodnocení zde probíhalo prvním rokem. Tento přípravek se jeví nadějně i pro možné využití v systému integrované produkce, je však třeba ještě dalších testů v následující vegetační sezóně, neboť jednoleté výsledky mají nízkou vypovídací hodnotu a navíc z důvodů zmrznutí násady ovoce nebylo možno posoudit i některé další vlastnosti preparátu - např. vliv na rzivost plodů. V Holovousích se také zabývali vlivem podzimního ošetření listů na zásobu askospor strupovitosti. Nejnižší množství se vyskytovalo ve variantě ošetřené 5% močovinou v dávce 50 kg/hektar. V rámci pokusů také pracovníci ověřovali, zda jsou spory askospor schopné klíčit ve tmě, na čemž se odborníci nemohli shodnout. Z pokusu vyplynulo, že 80 procent zachycených spor je klíčení schopných.
Základem je monitoring
V Holovousích se věnují i problematice škůdců napadajících ovocné výsadby. Se zajímavou přednáškou na toto téma přijela na seminář Ing. Jana Ouředníčková z oddělení ochrany ovocných plodin VŠÚO Holovousy. Stručně zmínila škůdce napadající ovocné výsadby v průběhu celého roku. V případě přezimujících škůdců mají pěstitelé možnost sáhnout po přípravcích a bázi olejů. Účinnost přípravku Ekol je v povolené koncentraci (1,5 l/ha) podle Ing. Ouředníčkové mizivá a jejich využití představuje pouze zbytečně vynaložené náklady. Kombinaci přípravku Ekol ve vyšší dávce (8,5, l/ha) s insekticidem Reldan EC již není možné vzhledem k ukončení registrace použít. V rámci výzkumu proběhl pokus využití slunečnicového oleje na mery na hrušních, podle výsledků je účinné množství kolem 20 l/ha.
Na některých porostech nebyly z důvodu absence ovoce chemické látky vůbec aplikovány a zde si příroda poradila sama – rozmnožili se zde přirození predátoři škůdců. U každoročně se vyskytujících škůdců je třeba dbát na časný a pravidelný monitoring. Mnohdy je třeba ihned po detekci škůdce zahájit postřik. Květopas jabloňový se v letošním roce vyskytoval velmi časně a byla tedy potřeba zahájit postřik dříve. Pro detekci pilatky se využívají bílé lepové desky a optimální termín pro ošetření proti dospělcům je již do 24 hodin od začátku náletu. K detekci obaleče švestkového je vhodné využívat feromonové lapáky, které nám usnadní následné určení termínu ošetření.
Pozor je třeba dát na nové informace na etiketách již známých přípravků – u některých z nich došlo totiž k přehodnocení jejich jedovatosti pro včely. Např. Pirimor 50 WG je nově charakterizován pro včely jako zvlášť nebezpečný.

Postřik, jak má být
Vedle volby optimálního termínu ošetření, správného přípravku a odolné odrůdy je třeba pro ochranu rostlin využít vhodnou aplikační techniku. K tomuto tématu hovořil Ing. Miroslav Lánský, pracovník oddělení ochrany rostlin VŠÚO a tajemník Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) v Holovousích. K těmto třem zásadám přistupuje navíc volba vhodné odolné odrůdy.
Zhruba 95 % podniků používá pro aplikaci postřikové kapaliny rosiče. Ty musí splňovat požadavek na vysoký výkon, vysokou kvalitu ošetření a spolehlivost. Z hlediska porostu negativně ovlivňuje kvalitu postřiku výška stromů přesahující 2,5 až 3 metry a přehoustlé koruny.
Mezi nejčastější příčiny neúspěchu v ochraně ovocných plodin patří:
1. lidský faktor – špatné dávkování, vynechání postřiku části či celé řady, atd.,
2. špatný technický stav rosiče – nevhodné trysky, vysoká pojezdová rychlost, malý výkon tažného traktoru a další.
Je také třeba mít na paměti povinné testování aplikačních zařízení podle platné legislativy jednou za tři roky.

Informace k legislativě

Předseda Ovocnářské unie ČR Ing. Martin Ludvík upozornil přítomné na umístění odkazu na etikety přípravků na stránkách Ovocnářské unie. Vzápětí je seznámil s nesrovnalostmi v aktuálně platném registru přípravků na ochranu rostlin. Jedná se většinou o problém v informaci k počtu možného opakovaného použití jednoho přípravku – např. Mospilan 20 SP lze využít u jabloní 1x proti mšicím a 1 x proti obaleči. Není však stanoveno, zda jej za sezónu lze použít v jabloních celkem jednou nebo dvakrát. Nesrovnalosti jsou také u různých přípravků se stejnou účinnou látkou, kdy je omezeno použití jedné z nich na např. na pouhé jedno opakování, ale pokud pěstitel sáhne po přípravku s jiným názvem, ale stejnou účinnou látkou, je vše v pořádku (Horizon a Ornament). Otázkou zůstává i správná aplikace Stutoxu, kdy je na etiketě uvedeno – aplikace ručně rozhozem do ohnisek, a zároveň – neaplikovat hromádky granulí v blízkosti otvorů do nor nebo do nich.
Martin Ludvík upozornil i na změny v registracích přípravků. Vypadla např. účinná látka MCPA (Agitox). Nově registrovaným přípravkem je Smartfresh používaný k uchování kvality plodů při skladování. V registraci se nachází i přípravek Gibb plus hojně využívaný u našich západních sousedů.
Podle již schválené, ale zatím neplatné novely 326/2004 Sb. se mohou pěstitelé těšit na zjednodušení minoritní registrace přípravků či na možnost použití přípravku po době expirace. Nově též ubude hlášení o použití přípravků nebezpečných pro zvěř – hlášení podléhají nově pouze rodenticidy.
Dobrou zprávou pro ovocnáře je otevření a bodové zvýhodnění ve 13. kole Programu rozvoje venkova. Na ovoce, chmel, okrasné rostliny a zeleninu je určeno deset procent z objemu vyčleněných finančních prostředků.

Bezmála 60 hektarů jabloní
Květnové mrazy, které zasáhly většinu území České republiky, se nevyhnuly ani sadům Zemědělského družstva (ZD) Bašnice. Hospodaří nedaleko Hořic na 1400 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je zaměřena především na pěstování obilovin, řepky, cukrovky a máku. Podnik se věnuje i živočišné výrobě, především chovu skotu, produkci mléka a částečně i hovězího masa z výkrmu býků.
Ekonomicky významné jsou pro družstvo i sady na 66 ha, z čehož 58 hektarů zaujímají výsadby jabloní a na osmi hektarech jsou vysázeny třešně. O sady pečovalo do poloviny letošního roku 12 zaměstnanců v čele s Ladislavem Bartoníčkem, jejich počet se v důsledku očekávání letošní špatné úrody snížil na sedm. Mezi jabloněmi dominují výsadby odrůd ´Šampion´, ´Idared´, ´Jonagold´ a ´Golden Delicious´. Zhruba jedna třetina výsadeb je mladých ve věku do pěti let, třetina je ve věku od 5 do 15 a zbývající třetina je starších 15 let. Každoročně probíhá obnova na zhruba 3 až 4 hektarech. Výnosy jsou v posledních čtyřech letech negativně ovlivněny kroupami a mrazy. Dříve se z výsadeb jabloní v průměru sklízelo 1200 až 1300 tun, loni výnosy klesly na 700 tun a letos Ladislav Bartoníček odhaduje sklizeň zhruba 200 tun. Největší výnosy přinesou odrůdy ´Golden Delicious´, ´Šampion´ a ´Gala´, které částečně unikly mrazovému poškození z důvodu delší doby kvetení. I tak jsou však škody obrovské.
V rámci odpoledního programu bylo možno prohlédnout a zhodnotit stavy výsadeb tohoto zemědělského družstva. Současně byly na plochách další ovocnářské firmy Sady Rokos, s. r. o., v Petrovičkách předvedeny moderní traktory včetně přídavných adaptérů určených do sadů.
Zájem účastníků tohoto odborného semináře, kterých se v Milovicích sešlo více než 120 ukázal, že mezi profesionálními ovocnáři je i přes nepříznivý průběh počasí v letošním roce zájem o odborné akce veliký. Pořadatelům z VŠÚO Holovousy, Východočeské ovocnářské unii, svazu SISPO i ZD Bašnice patří velký dík.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down