Jubilantka Anna Jakábová

V marci tohto roka sa dožila významného životného jubilea vysokoškolská učiteľka kvetinárstva na fakulte Záhradníctva a krajinného inžinierstva, vedúca katedry Biotechniky zelene Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Anna Jakábová, CSc. Naša Anička, ako ju medzi priateľmi a kolegami oslovujeme, uzrela „svetlo sveta“ v malebnej dedinke Prietrž, nachádzajúcej sa v južnom cípe Myjavskej pahorkatiny. Je to kraj, z ktorého pochádzajú také významné osobnosti politického a kultúrneho života, ako napríklad Milan Rastislav Štefánik a Jozef Miloslav Hurban, ale aj Dr. Jozef Ľudovít Holuby, autor botanických štúdií západného Slovenska, Jozef Agnélii, ktorý v polovici 19. a začiatkom 20. storočia pri šľachtení zemiakov využíval hybridizáciu, Ing. Cyril Haraj (šľachtiteľ jačmeňov), Ing. Ignác Čuleň (šľachtiteľ zeleniny) a Ing. Ján Jamárik, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenského šľachtenia a množenia kultúrnych rastlín po 2. svetovej vojne.

Jubilantka pochádza z rodiny, v ktorej, podobne ako v ďalších usadlostiach jej rodného kraja, pestovali predovšetkým ovocné dreviny (jablone, slivky), ktoré sa dodnes rozširujú a tvoria vzácny genofond starých odrôd. Pýchou záhrad boli bohaté sortimenty kvetín typických pre túto oblasť – floxov, marolistov, levandulí, chryzantém, muškátov a ruží. Toto prostredie jubilantku formovalo a malo vplyv na jej rozhodnutie pri voľbe povolania. Najskôr študovala na SPŠ v Holíči a neskôr na VŠP v Nitre, odkiaľ po druhom ročníku prestúpila na špecializované záhradnícke štúdium na VŠZ Brno – do Lednice na Morave, kde sa orientovala na kvetinárstvo a šľachtenie. Po absolvovaní štúdia a po 2ročnom pobyte v pražských záhradníckych podnikoch, kde získala praktické základy z kvetinárstva, viazania a aranžovania kvetín, bola poverená založením ŠS pre okrasné rastliny vo Vrbovom. Na Slovensku sa dovtedy šľachteniu a množeniu kvetín nevenovala väčšia pozornosť, okrajovo sa touto problematikou zaoberali len šľachtiteľské pracoviská v Sládkovičove (Nový Dvor), Chrenovej (Nitra) a v Kvetoslavove. V tomto smere ju čakala neľahká úloha, závisel od nej ďalší osud šľachtenia a množenia kvetín na Slovensku. Vďaka odbornej erudovanosti, húževnatosti, pracovitosti a profesnému nadšeniu však túto úlohu zvládla a ŠS Vrbové sa stala známa nielen vo vtedajšom Československu, ale aj v zahraničí. K stabilizácii a ďalšiemu rozvoju stanice prispelo v roku 1972 aj založenie šľachtiteľsko-semenárskeho podniku SEMEX v Bratislave-Rači, ktorý pod vedením výborného organizátora-manažéra Ing. Andreja Miklóša zabezpečoval výrobu osív a sadív záhradníckych rastlín na Slovensku. Zásluhou jubilantky sa na stanici úspešne rozvinulo šľachtenie pelargónií, najmä druhu Pelargonium grandiflorum, a to vďaka osobným kontaktom s významnými šľachtiteľmi, ako napríklad s panom Fischerom z Koblenzu, Elsnerom z Drážďan, s Vávrom z Viedne-Bisambergu, s ktorým sa podieľala na novošľachteniach, s Bradnom z Nového Bydžova a mnohými ďalšími. Dokladom jej práce sú odrody pelargónií, astier a cínií uvedené do praxe.
V polovici 70. rokov minulého storočia získala vedeckú hodnosť kandidáta vied. Koncom 80. rokov sa stala riaditeľkou Výskumného a šľachtiteľského ústavu okrasných rastlín v Potvoriciach, z čoho jej vyplývala povinnosť koordinovať šľachtenie a šľachtiteľský výskum na ŠS Vrbové, Rovňany a Devínska Nová Ves. V tomto období sa na Slovensku produkovali tony kvetinových semien, sadív cibuľových a hľuznatých kvetín (narcisy, tulipány, gladioly). V rámci výskumného programu riešila a koordinovala aj niekoľko rezortných výskumných úloh.
Bohatá je aj jej publikačná činnosť. Z knižných publikácií treba spomenúť najmä Kvetiny v oknách a na balkónoch, Muškáty, Skalničky, Aranžovanie sušených kvetín. Mnohé z týchto publikácií boli vydané i v zahraničí.
Pri hodnotení jej práce s okrasnými rastlinami nemožno nespomenúť jej úzku spoluprácu s VÚOZ v Pruhoniciach a s významnými českými šľachtiteľmi. Svoje znalosti a bohaté praktické skúsenosti využívala v pedagogickom procese na vysokých školách v Lednici na Morave a v Nitre. Veľkým prínosom pre jej záhradnícku odbornosť, pedagogickú prax boli mnohé pracovné a študijné pobyty v západnej a východnej Európe, USA, juhovýchodnej Ázii (viackrát navštívila Čínu, Thajsko, Indonéziu a Malajziu).
Na záver možno konštatovať, že naša jubilantka doc. Ing. Anna Jakábová, CSc. sa stala vynikajúcou odborníčkou v slovenskom i českom kvetinárstve, vyrástla na uznávanú záhradnícku osobnosť, známu nielen na európskych, ale aj svetových pracoviskách. Otvorila, prepracovala a uviedla do života tvorivé trendy vo výskume, šľachtení a množení okrasných rastlín na Slovensku. Jej začlenenie do pedagogického zboru dnešnej Slovenskej poľnohopodárskej univerzity v Nitre, na ktoré ju životné skúsenosti už dlhší čas priam predurčovali, bolo prezieravé a správne, pretože garantuje ďalší rozvoj záhradníckeho školstva, vedy a výskumu.
Touto cestou chceme jubilantke poďakovať za všetko dobré a užitočné, čo vo svojom odbore vykonala, za lásku a nadšenie, s ktorou sa venuje svojim študentom. Do ďalších rokov prajeme našej vynikajúcej priateľke a spolupracovníčke veľa, veľa zdravia, šťastia a pre ňu takej typickej energie do ďalšej práce.
Prof. Ing. Jan Lužný, CSc.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Jubilantka bola takmer dve desaťročia členkou redakčnej rady časopisu Záhradníctvo – Zahradnictví, na stránkach ktorého propagovala výsledky šľachtenia okrasných rastlín na Slovensku. Okrem toho sa ako členka odborných porôt na národných i medzinárodných súťažiach vo viazaní a aranžovaní kvetín významnou mierou podieľala na pozdvihnutí úrovne
tejto umeleckej disciplíny. Dúfam, že obe tieto aktivity, i napriek veľkej pracovnej vyťaženosti vo funkcii vysokoškolskej pedagogičky, jubilantka nevypustí zo svojho zorného uhla, ale prispeje svojimi vedomosťami k ich ďalšiemu rozvoju. Viem, že k splneniu môjho želania okrem nájdenia si času a prejavenia záujmu patrí aj veľká dávka životnej energie a zdravia, preto jej ho prajem v hojnej miere. Veď čože je dnes šesťdesiatka ………
Za redakciu Eva Krutá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *