Je použití kapalných listových hnojiv skutečně opodstatněné?

Tuto otázku si letos před zahájením jarních prací klade nejeden pěstitel. Po nepříznivém průběhu zimy a loňských nízkých výkupních cenách hlavních komodit řeší řada podniků problém, kde a jak ušetřit chybějící peníze.

Následně vyvstává diskuse nad nezbytností a účelností všech prováděných agrotechnických opatření. Jednou z oblastí, která je z těchto důvodů omezována, je použití listových hnojiv. Hlavními argumenty často bývá vysoká cena živin v kapalných hnojivech, dostatečná zásobenost půdy živinami, nízká suma živin dodaná jednou aplikací listových hnojiv a jiné.
Odpovědí na všechny tyto pochybnosti je objasnění významu listové výživy. Listová výživa je spolu s výživou přes půdu moderním a perspektivním trendem řešení výživy rostlin. V žádném případě se nejedná o náhradu hnojení pevnými hnojivy. Nedostatek makroživin, způsobený špatně provedeným základním hnojením, není až na výjimky možné foliární výživou nahradit. Tyto dopady lze maximálně snížit a minimalizovat škody.
Důvody pro použití listových hnojiv lze spatřit v přínosech, které těžko dosáhneme jinou pracovní operací. Při listové aplikaci živin lze využít schopnosti listové plochy velice rychle přijímat ionty, které se nacházejí na povrchu listů. Tento čas lze v závislosti na typu prvku počítat v hodinách, nejpozději ve dnech. Jedná se tedy o vhodné opatření, kdy rostlina z důvodů klimatických či fyziologických není schopná v daném okamžiku přijímat živiny v dostatečném množství kořeny a bez urychleného řešení by strádala. Listová hnojiva mají opodstatnění i v případech méně dramatických. Praxe s použitím listové výživy ukazuje významný startovací efekt na příjem živin z půdy. Po aplikaci listových hnojiv, většinou v kombinaci s pesticidy, dochází k zvýšení fyziologické aktivity rostlin. Jedním z průvodních jevů je aktivnější příjem živin kořenovou soustavou, což v konečném důsledku vede ke zvýšení produkce. Ošetření kapalnými hnojivy v druhé polovině vegetace má prokazatelný vliv na vyzrávání letorostů a kvalitu plodů. Vhodnou volbou živin lze ovlivnit jak jejich zdravotní stav, tak i kvalitativní parametry, jako je cukernatost, obsah aromatických látek, konzistenci, skladovatelnost a celou řadu dalších v závislosti na plodině.
Nenahraditelnou úlohu má použití listových hnojiv při výživě rostlin mikroprvky a jedná se o vhodnou formu, jak řešit celkovou potřebu plodin. Vzhledem k hektarovým dávkám a ceně je foliární výživa díky vysoké využitelnosti takto dodaných živin (nedochází k fixaci v půdě) ideálním způsobem aplikace.
Pro použití kapalných hnojiv bychom našli jistě celou řadu dalších argumentů. Je spíše na uvážení každého pěstitele, zda je v jeho silách vytvořit plodinám takové podmínky, aby dokázaly využít svůj výnosový genetický potenciál v maximální výši. Každý, kdo se chystá použít listová hnojiva, by měl být schopen odpovědět, proč aplikuje toto hnojivo a tyto prvky a jaký problém tímto zásahem vyřeší.
Nabídka listových hnojiv na trhu je více než široká. Skutečně uspořit se dá uvážlivým výběrem vhodných přípravků. Kromě dobré účinnosti, kterou je u všech přípravků nutno požadovat na prvním místě a u renomovaných firem ji lze pokládat za standard, jsou dobrými rozhodovacími kritérii bezproblémovost aplikace, mísitelnost s pesticidy a cena za kg živin. Konkrétně posledně jmenovaný parametr umožňuje relativně rychlou orientaci mezi dostupnými přípravky a zde dochází k největším úsporám. Důležitým hlediskem, které by mělo být při výběru vhodného přípravku zohledňováno, je případný obsah doplňkových látek v hnojivu (adheziva, smáčedla, fytohormony), které zvyšují účinnost hnojiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *