15.03.2013 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovace systému ochrany proti původci strupovitosti jabloně v režimu ekologického zemědělství

Souhrn
Prostředek zvyšující odolnost rostlin Alginure (extrakt z mořských řas 24 %, rostlinné aminokyseliny 7 %, fosfáty 20 %, výrobce Tilco Biochemie GmbH) byl testován proti patogenu Venturia inaequalis na jabloních. Pokus byl založen jako maloparcelkový na lokalitě Brno. Pro účely pokusu byla zvolena odrůda ´Golden Delicious´. Přípravek Alginure byl aplikován dle variant třikrát a pětkrát v dávkách 3, 4 a 5 l/ha v době největšího infekčního tlaku V. inaequalis. Následující ošetření pak byla provedena přípravky na bázi síry a hydrogenuhličitanu draselného. Celkem bylo na variantách provedeno osm ošetření od 14. dubna do 6. června. První hodnocení napadení patogenem V. inaequalis na listech bylo provedeno 1. června. V rámci druhého hodnocení dne 14. srpna bylo hodnoceno napadení na listech i plodech. Nejvyšší účinnosti dne 1. června bylo dosaženo na variantách, kde byl přípravek Alginure aplikován pětkrát v dávce 4 l/ha (70,8 %)a 5 l/ha (81,6 %). V průběhu druhého hodnocení dosáhla varianta s dávkou přípravku Alginure 4 l/ha 68,1% účinnosti na listech a 94,7% účinnosti na plodech. V rámci tohoto hodnocení dosáhla varianta Alginure 5 l/ha 91,2% účinnosti na listech a 89,5% účinnosti na plodech. Rozdíl mezi těmito variantami nebyl statisticky průkazný.

V roce 2012 bylo dle situační a výhledové zprávy pro komoditu ovoce evidováno na území České republiky 1402,5 ha jabloňových sadů v režimu ekologického zemědělství. To odpovídá 15 % z celkové výměry. Avšak vyprodukované množství bio-jablek tomu ani zdaleka neodpovídá. Velkým dílem za to může nastavení dotací, které dostatečně nemotivuje tyto bio-ovocnáře k řádné produkci. Na druhé straně je potřeba dodat pěstitelům také jistotu v podobě dostupných technologií v oblasti ochrany rostlin. V současnosti jsou k dispozici komplexní systémy ochrany proti hlavním chorobám (Falta a Vávra, 2010) i škůdcům jabloní. Avšak stále je prostor ke zvyšování jistoty systému a to zejména v případě choroby strupovitosti jabloně.
Původce strupovitosti jabloně, je fakultativní parazit vřeckovýtrusná houba Venturia inaequalis (Cooke) Winter. V ekologickém zemědělství se proti tomuto patogenu používá jako základní jarní ošetření přípravky na bázi mědi (Holb, 2008). Koloidní síra je pak standardním preventivním ošetřením v průběhu sezóny (Bryk a Broniarek-Niemiec, 2008). Na vlhký list se ihned po dešti aplikuje polysulfid vápenatý. Kurativní je také hydrogenuhličitan draselný, který působí do 24 hodin po vzniku infekce (Hemelrijck, Croes a Creemers, 2012). Naproti tomu se ukazuje, že genetický vývoj patogena Venturia inaequalis vede ke zvyšování patogenity (Beckerman, Chatfield a Draper, 2009) a agresivity. Již před několika lety bylo potvrzeno prolomení genu rezistence Vf. Odrůdy nesoucí tento gen se v současnosti neobejdou bez přímé fungicidní ochrany (Vávra a Boček, 2009). Faktem také je, že přípravků povolených pro ekologické zemědělství je stále málo. Proto implementace nových prostředků povede ke zvýšení efektivity systému ochrany proti patogenu Venutria inaequalis.
Výrazné zlepšení účinnosti ochrany proti patogenu Venturia inaequalis mohou přinést přípravky zvyšující obranyschopnost rostliny (PRI – plant resistence improvers). Tyto přípravky mají na rozdíl od běžných fungicidů jiný mechanismus účinku. Nepůsobí přímo proti patogenu. Jeden z několika mechanismů účinku těchto přípravků je aktivace obranných reakcí rostliny a následná tvorba obranných látek. Takto ošetřenou rostlinu pak patogen nenapadá nebo jen velmi těžko.
V České republice je povolen pomocný prostředek typu PRI Alginure do režimu ekologického zemědělství. Alginure funguje tak, jak bylo popsáno výše, aktivací přirozených obranných mechanismů rostliny. Našim cílem bylo vyzkoušet jeho zařazení do systému ochrany proti patogenu Venturia inaequalis v ekologickém zemědělství a to s ohledem na účinnost i ekonomiku ošetření. Vycházeli jsme ze zkušeností s tímto přípravkem v integrované produkci jablek (Bagar a Psota, 2012).

Materiál a metodika
Experiment probíhal formou maloparcelkového pokusu v produkční výsadbě jabloní na lokalitě Brno (49°9'29.504"N, 16°33'49.405"E). Ošetření byla prováděna motorovým zádovým postřikovačem. Pro účely pokusu byly vyčleněny stromy odrůdy ´Golden Delicious´, která je silně náchylná k patogenu Venturia inaequalis. Pokus měl celkem devět variant včetně neošetřené kontroly. Každá varianta měla čtyři opakování po čtyřech stromech (tab. 2). Pouze devátá varianta nebyla přímou součástí maloparcelkového pokusu, ale šlo o přiléhající část sadu (odrůda ´Golden Delicious´), která byla ošetřována v běžném provozu standardními fungicidy dle směrnic integrované produkce. Použitá dávka vody byla 500 l/ha.
Ošetření bylo provedeno celkem osmkrát (tab. 1). Dle doporučení dodavatele byly dávky Alginure 3–5 l/ha. Varianty byly postaveny tak, aby bylo možné otestovat vliv dávky a také počet aplikací prostředku Alginure. Zároveň ostatní přípravky na variantách s prostředkem Alginure odpovídaly standardnímu systému pro ekologické zemědělství. Použité přípravky v jednotlivých aplikacích včetně dávek jsou uvedeny v tabulce 2. Účinné látky jednotlivých přípravků jsou v tabulce 3.
Ve dnech 1. 6. 2012 (BBCH 74) a 14. 8. 2012 (BBCH 77) bylo provedeno hodnocení intenzity napadení patogenem Venturia inaequalis na testovaných variantách. Hodnoceno bylo 50 náhodně vybraných listů a 50 plodů v rámci každého opakování. Listy byly rozděleny podle pětibodové stupnice (obr. 1), plody podle dvoubodové (obr 2). Plody byly vyhodnoceny pouze 14. 8., protože dne 1. 6. nebyl pozorován výskyt symptomů na plodech.
Ze získaných dat byl pro napadení na listech stanoven stupeň napadení dle Townsend-Heubergerova vzorce (Townsend, Heuberger, 1943). Na plodech bylo napadení vyjádřeno v %. Účinnost variant byla stanovena dle Abbottova vzorce (Abbott, 1925). Pro statistické vyhodnocení byla zvolena analýza variance a Tukeyův test. Byla také zhodnocena ekonomická stránka použitých postřiků, dle aktuálních cen distributorů přípravků na ochranu rostlin pro rok 2012.

Výsledky a diskuze
V rámci hodnocení provedeného dne 1. 6. 2012 jsme na listech zaznamenali nejvyšší napadení na kontrolní variantě.

Text a foto Ing. Václav Psota, Ph. D.1),
Bc. Kateřina Rychlá2),
Bc. Michal Katrňák2),
1) Biocont Laboratory, spol. s r. o., Brno
2)Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Článek byl odborně recenzován.
Práce byla realizována v rámci projektu NAZV QJ1210209.
Seznam použité literatury je k dispozici u autorů.

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down