Hydroosev a mykoriza trávníků

Hydroosev je jedním z moderních způsobů zakládání travních a bylinných společenstev. Provádí se zejména na dopravních, vodohospodářských, průmyslových a sportovních stavbách, při různých terénních a sadovnických úpravách a při rekultivaci půdního fondu v oblastech zdevastovaných průmyslovou a jinou činností.

Do výsevní směsi se přidávají složky podle druhu vegetační vrstvy a náchylnosti svahu k erozi. Aby na vegetační nosné vrstvě nanesené látky držely musí být povrch drsný. V době výsevu nesmí být půdy zamrzlé. Výsev musí být aplikován rovnoměrně a přitom je potřeba osít i přilehlé plochy, zvláště nad korunou svahů o šířce asi 1 m.

Složky výsevní směsi
• Základní složkou směsi je voda, ve které se vše rovnoměrně smísí a v tomto stavu se udržuje až do aplikace,
• Semena travních a bylinných osiv – skladba je volena vždy s ohledem na konkrétní stanovištní podmínky místa. Obsahuje byliny a trávy s maximálním protierozním a stabilizačním účinkem. Může obsahovat také semena dřevin. Ve zvláště chráněných územích či na esteticky exponovaných místech mohou být v osevné skladbě semena rostlin květnatých společenstev, případně se mohou přidávat i řízky sukulentních rostlin,
• Hnojiva se přidávají na půdy nevyvinuté – hlušinu, používají se různé druhy NPK (nejlépe s hořčíkem), v množství dle kvality podloží,.
• Materiály na vylepšení půdy – např. pemza, bentonit, rašelina, komposty, algináty atp,
• Mulčovací materiály jako sláma, seno, celulóza,.
• Pojiva – živice, celulóza.

Výhody technologie hydroosevu
• vysoký výkon – jedna nádrž o objemu 6600 litrů směsi vystačí na 2000 – 3000 m2 plochy, dosah postřiku je 60 m, na větší vzdálenosti je zařízení vybaveno hadicemi, denní výkon je 5000 – 25 000 m2 podle místních podmínek,
• současně je možná aplikace semen, řízků, částí rostlin,
• možnost společné aplikace hnojiv, pojiv, půdních kondicionérů atp.,
• vytvoření ochranného filmu, který zabraňuje vysychání sluncem a větrem.

Mykoriza trávníků
Jedná se o přirozenou symbiózu mezi kořeny rostlin a půdními houbami. Oba partneři, rostlina i houba, mají z mykorrhizy prospěch. Houbové mycelium se rozrůstá z kolonizovaných kořenů do okolní půdy a tím mnohonásobně zvyšuje kontaktní plochu kořenů pro příjem vody a živin. Zvyšuje agregaci půdních částic, čímž omezuje erozi půd a současně lépe zadržuje živiny v půdě. Reintrodukce (znovuzavedení) prospěšných symbiotických hub se provádí u půd, kde nejsou přirozeně přítomny, nebo kde byly zlikvidovány činností člověka. Symbiózou kořenů a půdních hub je zvýšena vitalita, konkurenční schopnost a odolnost rostliny. Mykorizu ke zlepšení růstu a kvality trávníku je vhodné aplikovat plošně před výsevem trávníku nebo přímo přidáním do výsevní směsi hydroosevu.
Mykorizu je možné využít v:
• důlních výsypkách a úložištích popílku,
• dopravní infrastruktuře,
• pouštích a polopouštích,
• rekultivaci skládek a hald odpadů z průmyslových činností,
• zatravňování hřišť, závodišť nebo golfových greenů,
• ozeleňování střech.

Vlastní zkušenosti
Společnost Gabriel, s. r. o., realizovala experimenty ve spolupráci s firmou Symbio-m, s. r. o. Testování Mykorizního produktu TurfComp® aplikovaného hydroosevním postupem proběhlo na svažitých plochách na přeložce silnice I/7 Chomutov-Křímov. Pokus byl založen v dubnu 2007. Pro aplikaci standardním hydroosevním zařízením Finn Hydroseeder, USA bylo na jednu nádrž o objemu 6600 litrů použito 400 litrů produktu TurfComp®, který byl důkladně promíchán s travním osivem a vodou. Součástí přípravku TurfComp® jsou symbiotické Mykorizní houby, pomalurozpustná hnojiva a absorpční hydrogel o frakcích  0,2 mm a 0,5 až 1 mm, který slouží k fixaci přípravku na skalnatém podloží svahu. Celkově byla ošetřena plocha zhruba 4000 m2. Během vlastní aplikace nebyla zjištěna žádná omezení použité technologie.
První hodnocení experimentu bylo provedeno po čtyřech měsících po jeho založení. Jako ukazatele hodnocení byly zvoleny nadzemní biomasa, počet odnoží a Mykorizní kolonizace kořenů. Pro stanovení nadzemní biomasy byla v každé variantě použita nadzemní část rostlin odstraněná při povrchu půdy ze šesti náhodně zvolených ploch o rozměru 0,125 m2. Mykorizní kolonizace byla hodnocena jako délka kořenů kolonizovaných arbuskulárními symbiotickými houbami (kořeny byly macerovány v 10 % KOH po dobu jedné hodiny, obarveny trypanovou modří a hodnoceny pod mikroskopem). Získaná data byla statisticky zpracována pomocí Anova (analýza variance) v programu Statistica 6. Pro testování hladiny významnosti mezi jednotlivými variantami byl použit Fisher’s LSD multiple-comparison test.

Zhodnocení a shrnutí
Mykorizní produkt TurfComp® byl úspěšně aplikován hydroosevním postupem při ozelenění svahu nově zbudovaného silničního tělesa. Během aplikace nebyla zjištěna žádná omezení použité technologie standardního hydroosevního zařízení. Po čtyřech měsících od založení experimentu byl zjištěn statisticky průkazný vliv aplikovaného Mykorizního produktu TurfComp® na rozvoj nadzemní biomasy rostlin (4x vyšší) a na počet odnoží (2x vyšší) při srovnání s neošetřenou kontrolní variantou. Účinek produktu na Mykorizní kolonizaci kořenů nebyl statisticky průkazný. Větší nadzemní biomasa rostlin, spolu s větším odnožováním, vede k větší hustotě travního porostu a tím i k vyšší odolnosti vůči mechanickému narušení (např. erozi nebo sešlapu).
Z předložených výsledků experimentu vyplývá, že hydroosevní aplikace mykorrhizy má kladný vliv na růst porostu v extrémních podmínkách. Při současné ceně přípravku TurfComp® je však masovější využití složité.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *