Hřbitovy jako zelený veřejný prostor města

Hlavní město Praha v říjnu schválilo dokument Pražské hřbitovy, který je doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Dokument vypracovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů (SPH) a dalšími odborníky z oborů architektura a krajinná architektura, pohřebnictví, památková péče, právo aj. Smyslem manuálu je především sjednotit představy o formě správy a směřování rozvoje pražských hřbitovů a jejich bezprostředního okolí a do budoucna tak lépe využít potenciál veřejného prostoru pražských hřbitovů.

Dokument vysvětluje základní koncepční přístup města ke hřbitovům i souvislosti s dalšími městskými dokumenty. Cílem je zapojovat hřbitovy do struktury města, v přiměřených mezích využívat jejich potenciál jako součást zelené infrastruktury a zároveň míst paměti a kultury; kultivovat stávající prostředí hřbitovů a jejich okolí (úroveň stavu povrchů, vegetace, údržby hrobů, vstupních prostorů, zázemí, mobiliáře atd.); doplňovat chybějící infrastrukturu hřbitovů (WC, osvětlení, mobiliář, parkování atd.); nastavit směr rozvoje hřbitovů s ohledem na jejich obsahové a prostorové doplňování a revitalizovat a zpřístupnit nepoužívaná pohřebiště. Dokument navrhuje opatření pro dosahování těchto cílů v obecné (nikoli místopisné) rovině. Z koncepce se bude vycházet při plánování nových projektů včetně navazujících výběrových řízení.

Využití manuálu hřbitovů

Manuál hřbitovů je koncipován jako koncepční a metodický materiál, který se bude postupně doplňovat studiemi jednotlivých hřbitovů. Dokument bude sloužit při plánování a přípravě investic, realizaci a v neposlední řadě i samotné správě tak, aby hřbitovy dokázaly odolat dopadům klimatické změny, měly minimální negativní dopady na životní prostředí a zároveň naplňovaly aktuální potřeby a požadavky obyvatel.

Součástí manuálu je i Katalog pražských hřbitovů, který shrnuje základní informace o hřbitovech spravovaných městskou příspěvkovou organizací Správa pražských hřbitovů. Ta obhospodařuje téměř polovinu z celkového počtu 84 hřbitovů nacházejících se na území hlavního města. Ostatní jsou ve správě městských částí nebo církví. Katalog vychází z terénního průzkumu, každý hřbitov, svěřený do správy SPH, má vlastní katalogový list se stručným popisem, historií a přehledem vybavenosti hřbitova. Textové informace doprovází fotografie hřbitova, plánek a ortofoto.

I přestože jsou hřbitovy z pohledu územního plánování definovány jako plochy zeleně, jejich současný stav tomu vždy neodpovídá – hřbitovy například takto nejsou vnímány veřejností a nejsou tak ani využívány, některé neplní svou ekologickou funkci apod. Na některých hřbitovech je zeleň potlačována na úkor funkce pohřbívání – rozšiřují se plochy pro hroby, sadovnické kompozice se omezují na aleje podél hlavních cest, mnoho výsadeb mezi hroby je neodborně prováděno pozůstalými. Správa většinou nemá dostatečné kapacity na kvalitní správu a údržbu zeleně. Manuál pražských hřbitovů se mimo jiné zabývá i krajinnou součástí hřbitovů a její údržbou, a to v souvislosti s různými způsoby pohřbívání, hospodařením s vodou a nakládání s odpadem na hřbitovech.

Text Ing. Karolína Plášková, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2021 s tématem měsíce realizace a údržba zeleně.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down